Archiwa tagu: studium wykonalności

Doradztwo dla Głównego Urzędu Miar.

Kolejne wyzwanie eksperckie przed nami. Główny Urząd Miar zlecił nam przygotowanie aktualizacji i uzupełnienia Studium Wykonalności na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Naszą rolą będzie również uwzględnienie uwag kierowanych przez JASPERS.

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

Eksperci Collect Consulting S.A. na zlecenie Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. w Tarnowie opracowali studium wykonalności projektu „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. Projekt zakłada dozbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej w Tarnowie (104 ha) w niezbędne media oraz zakłada wykonanie drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu utworzenia kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyjnych. Planowane przedsięwzięcie umożliwi  rozwój przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy na terenie Gminy. Łączna wartość projektu to ponad 11 mln zł. Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.3 Tworzenie i rozwój Stref Aktywności Gospodarczej Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Doradcy Collect Consulting wspierają Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Zadaniem doradców Collect Consulting było opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności projektu, którego celem jest uruchomienie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu własnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Kół Zębatych (CDBKZ). W skład przyszłego centrum wchodzić będą trzy nowo utworzone laboratoria, w tym dokładności geometrycznej kół zębatych, badań wytrzymałościowych oraz badań materiałowych.

W założeniach działalności Centrum Dydaktyczno-Badawczego Kół Zębatych jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studiów pierwszego stopnia (studia inżynierskie) oraz dla planowanych studiów uzupełniających drugiego stopnia (studia magisterskie) na Wydziale Mechanicznym. Inwestycja planowana jest do sfinansowania jako projekt kluczowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Studia wykonalności projektów dla śląskich samorządów

Mikołów i Świerklaniec to kolejne dwa samorządy, które powierzyły wykonanie studiów wykonalności projektów ekspertom Collect Consulting S.A.

W ramach umowy z Mikołowem eksperci Collect Consulting S.A. odpowiedzialni byli za przygotowanie studium w ramach działania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego. Studium dotyczyło m.in. budowy punktu gastronomicznego i placu zabaw na terenie Śląskiego Ogrody Botanicznego.

Gmina Świerklaniec powierzyła konsultantom Collect Consulting S.A. przygotowanie studium wykonalności w ramach Programu Regionalnego Subregionu Centralnego Priorytetu IV Kultura Działania 4.1 Infrastruktura kultury RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zadanie obejmuje konserwację zabytkowego amfiteatru z przyległymi fontannami i rzeźbami.

Collect Consulting dla gminy Reńska Wieś

Przygotowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych, opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym to niektóre z zadań, jakie postawiono przed konsultantami Collect Consulting S.A. w ramach zadania „tereny inwestycyjne w obrębie Akwenu Dębowa” w gminie Reńska Wieś. 

W ramach prac eksperci Collect Consulting są również odpowiedzialni za działania doradczo-promocyjne. Na realizację projektu gmina otrzymała blisko 450 tys. zł unijnej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Inniwacyjna Gospodarka.