Archiwa tagu: doradztwo

Collect doradcą dla projektu PPP w Rumii!

Śpieszymy poinformować, że Gmina Rumia wybrała naszą firmę w postępowaniu na świadczenie kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego w celu doprowadzenia do wyboru partnera prywatnego dla realizacji projektu pn.: „Budowa i rozbudowa budynków oraz infrastruktury użyteczności publicznej oraz infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego”.
Liczymy na to że projekt zakończy się sukcesem! Już teraz zapraszamy zainteresowanych inwestorów do kontaktu.

Collect doradcą w PPPłocku

Z Nowym Rokiem rozpoczęliśmy kolejny projekt kompleksowego doradztwa prawnego, finansowego i technicznego dla Miasta Płock. Celem projektu jest doprowadzenie do wyboru partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, budowa, finansowanie oraz eksploatacja przedsięwzięcia. Jako Doradcy Miasta, w pierwszym etapie przygotujemy pełne analizy zasadności realizacji inwestycji w modelu ppp, a w drugim etapie przeprowadzimy postępowanie na wybór partnera prywatnego.

Collect doradcą w PPP dla Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

Miło nam poinformować, że Collect Consulting S.A wraz z partnerem Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz świadczyć będzie kompleksowe doradztwo prawne, podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji projektu pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu”.

Projekt ma charakter pilotażowy – jest to pierwsze tak zaawansowane przedsięwzięcie planowane do realizacji przez administrację rządową – dlatego będzie mieć kluczową rolę w rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Projekt ten dodatkowo objęło wsparciem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Platformy PPP

Eksperci Collect wspierać będą stronę publiczną w tym przedsięwzięciu, w szczególności przygotowując i biorąc aktywny udział w procesie wyboru partnera prywatnego prowadzącego do ostatecznego zawarcia umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie klientem Collect Consulting S.A.

Eksperci Collect Consulting S.A. służyli wsparciem prawnym i ekonomicznym w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Infrastruktury miejskiej na terenie nieruchomości położonej w Częstochowie przy al. Najświętszej Maryi Panny 49″, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Zamierzeniem ARR jest nadanie zdegradowanemu obszarowi nowej funkcji społeczno – gospodarczej poprzez stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury budowlanej wpisującej się w otoczenie przestrzeni miejskiej i ukierunkowanej na zwiększenie zakresu oferty dla mieszkańców i turystów, a także pozwalającej na stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

W ramach pierwszego etapu eksperci opracowali ścieżkę realizacyjną wraz z formułami i trybem wyboru potencjalnego inwestora oraz rekomendację wariantu realizacji inwestycji zapewniającego w najlepszy możliwy sposób realizację celów przedsięwzięcia. Następnie określili warunki wyjścia z przedsięwzięcia w momencie jego zrealizowania z opcją ewentualnego prawa wykupienia nieruchomości przez inwestora lub inną opcją zbycia ewentualnego prawa wykupienia nieruchomości. Ponadto określili warunki pozostania Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w stosunku prawnym z inwestorem w fazie eksploatacji już zrealizowanej inwestycji.

Drugie etap doradztwa obejmował przygotowanie kompletu dokumentacji regulującej kwestie formalne, niezbędne do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru inwestora, opracowania kryteriów oraz warunków oceny ofert inwestycyjnych.

Eksperci Collect Consulting dla Zamku Książ w Wałbrzychu.

Miło nam poinformować, iż eksperci zespołu doradztwa biznesowego Collect Consulting S.A. doradzają w ramach projektu pn. „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ w Wałbrzychu”. Projekt zakłada modernizację pomieszczeń III piętra Zamku Książ celem uzyskania infrastruktury pełniącej funkcje silnego regionalnego ośrodka kongresowo biznesowego o standardach europejskich.

Collect Consulting S.A. w pierwszym etapie umowy był odpowiedzialny za przygotowanie analizy prawnej, wstępnych założeń oraz opracowanie modelu organizacyjno-prawno-finansowego projektu. Do głównych zadań ekspertów zaliczyć należy:

  • wykonanie pełnej analizy finansowej – opracowanie dokumentu zawierającego wartości i metody oszacowania wartości zamówienia;
  • wskazanie właściwego trybu udzielania zamówienia – wyboru Operatora, tj. dokonanie analizy prawnej, organizacyjnej oraz opracowanie modelu organizacyjno- prawno-finansowego w zakresie współdziałania Operatora z podmiotami zaangażowanymi w projekt biorąc pod uwagę założenia wskazane w Studium Wykonalności dla projektu, umowę o dofinansowanie zawartą z Instytucją Zarządzającą RPO WD oraz aktualny stan prawny w zakresie gospodarowania kompleksem zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu;
  • opracowanie kryteriów wyłonienia Operatora.

Planowane przedsięwzięcie zwiększy użyteczność społeczno – gospodarczą Zamku, jako obiektu atrakcyjnego w kategoriach ponadregionalnych. Łączna wartość projektu to ponad 13 mln zł. Inwestycja realizowana będzie w ramach Działania 6.3 „Turystyka biznesowa” w Priorytecie VI „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Collect Consulting S.A. podpisuje umowę ramową na świadczenie usług doradczych w projektach realizowanych w formule PPP

Miło nam poinformować, iż firma Collect Consulting S.A. w najbliższym czasie podpisze umowę ramową dotyczącą doradztwa w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z dodatkowym wsparciem już na etapie realizacji. To zadanie w ramach projektu systemowego realizowanego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości, mającego na celu promowanie modelu PPP, jako instrumentu współpracy sektora publicznego i prywatnego przy realizacji zadań publicznych.

Wśród działań objętych powyższym projektem systemowym przewidziane jest wsparcie doradcze dla podmiotów publicznych i przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia w formule PPP, które zostaną wyłonione podczas 2 konkursów przeprowadzonych w ramach projektu.

Wybrane w konkursie i mogące w przyszłości uchodzić za modelowe projekty PPP, otrzymają kompleksowe wsparcie eksperckie obejmujące:
1) przygotowanie niezbędnej dokumentacji przedinwestycyjnej, związanej z procedurą wyboru inwestora prywatnego (wsparcie dla podmiotów publicznych);
2) wsparcie dla kluczowych procesów związanych z wykonywaniem umowy o PPP (wsparcie dla podmiotów publicznych i prywatnych przez okres maksymalnie 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o PPP).

Zakres wsparcia będzie ustalany indywidualnie do potrzeb każdego z wyłonionych w konkursie projektów PPP.