Eksperci Collect Consulting dla Zamku Książ w Wałbrzychu.

Miło nam poinformować, iż eksperci zespołu doradztwa biznesowego Collect Consulting S.A. doradzają w ramach projektu pn. „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ w Wałbrzychu”. Projekt zakłada modernizację pomieszczeń III piętra Zamku Książ celem uzyskania infrastruktury pełniącej funkcje silnego regionalnego ośrodka kongresowo biznesowego o standardach europejskich.

Collect Consulting S.A. w pierwszym etapie umowy był odpowiedzialny za przygotowanie analizy prawnej, wstępnych założeń oraz opracowanie modelu organizacyjno-prawno-finansowego projektu. Do głównych zadań ekspertów zaliczyć należy:

  • wykonanie pełnej analizy finansowej – opracowanie dokumentu zawierającego wartości i metody oszacowania wartości zamówienia;
  • wskazanie właściwego trybu udzielania zamówienia – wyboru Operatora, tj. dokonanie analizy prawnej, organizacyjnej oraz opracowanie modelu organizacyjno- prawno-finansowego w zakresie współdziałania Operatora z podmiotami zaangażowanymi w projekt biorąc pod uwagę założenia wskazane w Studium Wykonalności dla projektu, umowę o dofinansowanie zawartą z Instytucją Zarządzającą RPO WD oraz aktualny stan prawny w zakresie gospodarowania kompleksem zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu;
  • opracowanie kryteriów wyłonienia Operatora.

Planowane przedsięwzięcie zwiększy użyteczność społeczno – gospodarczą Zamku, jako obiektu atrakcyjnego w kategoriach ponadregionalnych. Łączna wartość projektu to ponad 13 mln zł. Inwestycja realizowana będzie w ramach Działania 6.3 „Turystyka biznesowa” w Priorytecie VI „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.