Archiwa tagu: dofinansowanie projektu

Wygrana w GameINN!

Przygotowany przez zespół Collect Consulting projekt firmy Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitnesss” otrzymał dofinansowanie w konkursie w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R – GameINN z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Warto podkreślić, że to kolejny projekt firmy Predica Sp. z o.o., który przy współpracy z Collect Consulting otrzymał wsparcie na realizację prac badawczo-rozwojowych.

Sukces we wspieraniu małopolskiej gospodarki wodno-ściekowej!

Miło nam ogłosić, że projekt z zakresu gospodarki wodno- kanalizacyjnej przygotowany przez ekspertów Collect Consulting S.A. został wybrany do dofinansowania.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 5 Osi projektowej Ochrona Środowiska, Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR, nasz klient Zakład Usług Komunalnych w Alwerni otrzymał 5 502 541,41 PLN dofinansowanie na realizację projektu pn.:  „Modernizacja oczyszczalni ścieków Alwernia”.

Miejmy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli pochwalić się kolejnymi sukcesami w sektorze wodno-kanalizacyjnym.

Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia – studia podyplomowe

Miło nam poinformować, iż zespół Collect Consulting S.A., na zlecenie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, przygotował do Ministerstwa Zdrowia wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie studiów podyplomowych o profilu „Zarządzanie w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego”, w ramach konkursu dotyczącego Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaplanowane zostały dwie edycje studiów podyplomowych skierowane do przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektorów, głównych księgowych, kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych, w tym ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w projekcie. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 1 lipca br., a koniec na 30 czerwca 2014 r.

Kolejny projekt Gminy Mikołów otrzymał dofinansowanie

Miło nam poinformować, iż Gmina Mikołów otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet VI, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – „małe miasta”. W ramach prac przygotowawczych eksperci Collect Consulting opracowali studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową.
Tym razem realizowane przedsięwzięcie przez Gminę Mikołów skupiać się będzie na poprawie atrakcyjności i ładu przestrzeni publicznej, poprzez budowę na terenie reprezentacyjnego Parku Planty obiektu realizującego funkcje społeczne, rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne.