Archiwa tagu: analiza

Mikołów postawił na PPP

Nasi eksperci przygotują dla Gminy Mikołów kompleksowe analizy przedrealizacyjne (prawno – finansowo – techniczne) dla projektu pn. „Przebudowa kwartału przyległego do Rynku od strony południowo-zachodniej”. Projekt będzie realizowany w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego. Przygotujemy model prawny realizacji przedsięwzięcia, pełne analizy finansowo-ekonomiczne wraz z analizą ryzyka. Będzie to podstawą dla władz Mikołowa do podjęcia decyzji w zakresie poszukiwania partnera prywatnego.

Łódź przygotowuje PPParkingi

Na zlecenie Miasta Łódź przygotujemy kompleksowe analizy przedrealizacyjne dla projektu w formule partnerstwa publiczno – prywatnego pn. „Budowa parkingu wielopoziomowego w Łodzi przy ul. Nawrota 3/5”. W ramach analiz w szczególności zaproponujemy mechanizm wynagradzania partnera prywatnego, przygotujemy analizę wpływu projektu na dług publiczny, określimy źródła finansowania przedsięwzięcia oraz wskażemy optymalny wariant realizacji projektu.

Przygotowanie analizy i modelu organizacyjno-prawno-finansowego

Na zlecenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie eksperci Collect Consulting przygotowuje analizę i modele organizacyjno-prawno-finansowe w 3 wariantach (maksymalnym, optymalnym i minimalnym). Ponadto umowa obejmuje doradztwo przy wyborze najlepszej formy realizacji przedsięwzięcia dla Szpitala, wskazania przesłanek oraz opis procedury realizacji inwestycji.

Collect Consulting S.A. na zlecenie Urzędu Miasta w Orzeszu

Na zlecenie Urzędu Miasta w Orzeszu eksperci Collect Consulting wykonali usługę pt. „Przygotowanie analizy studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze”. Celem przedsięwzięcia było przygotowania wariantów modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstał dokument prezentujący dwa możliwe scenariusze. Pierwszy zakłada budową zupełnie nowej oczyszczalni ścieków, drugi zakłada budową kolektora tłocznego do oczyszczalni ścieków w Tychach. Eksperci Collect Consulting po dokonaniu analizy kosztów inwestycji w obu wariantach, wskazali drugi wariant jako bardziej korzystny dla Gminy Orzesze. Wyniki analizy zostały zaprezentowane Burmistrzowi Miasta oraz radnym.

Eksperci Collect Consulting dla Zamku Książ w Wałbrzychu.

Miło nam poinformować, iż eksperci zespołu doradztwa biznesowego Collect Consulting S.A. doradzają w ramach projektu pn. „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ w Wałbrzychu”. Projekt zakłada modernizację pomieszczeń III piętra Zamku Książ celem uzyskania infrastruktury pełniącej funkcje silnego regionalnego ośrodka kongresowo biznesowego o standardach europejskich.

Collect Consulting S.A. w pierwszym etapie umowy był odpowiedzialny za przygotowanie analizy prawnej, wstępnych założeń oraz opracowanie modelu organizacyjno-prawno-finansowego projektu. Do głównych zadań ekspertów zaliczyć należy:

  • wykonanie pełnej analizy finansowej – opracowanie dokumentu zawierającego wartości i metody oszacowania wartości zamówienia;
  • wskazanie właściwego trybu udzielania zamówienia – wyboru Operatora, tj. dokonanie analizy prawnej, organizacyjnej oraz opracowanie modelu organizacyjno- prawno-finansowego w zakresie współdziałania Operatora z podmiotami zaangażowanymi w projekt biorąc pod uwagę założenia wskazane w Studium Wykonalności dla projektu, umowę o dofinansowanie zawartą z Instytucją Zarządzającą RPO WD oraz aktualny stan prawny w zakresie gospodarowania kompleksem zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu;
  • opracowanie kryteriów wyłonienia Operatora.

Planowane przedsięwzięcie zwiększy użyteczność społeczno – gospodarczą Zamku, jako obiektu atrakcyjnego w kategoriach ponadregionalnych. Łączna wartość projektu to ponad 13 mln zł. Inwestycja realizowana będzie w ramach Działania 6.3 „Turystyka biznesowa” w Priorytecie VI „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Analiza stanu dworców i przystanków kolejowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Miło nam poinformować, iż na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, eksperci Collect Consulting S.A. przygotują analizę stanu dworców i przystanków kolejowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prace te są częścią projektu realizowanego w ramach projektu INTER-Regio-Rail (Europa Środkowa) pn. „Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego poprzez rozwój i odnowę regionalnych dworców kolejowych oraz innych miejsc dostępu do lokalnego ruchu kolejowego”. Celem projektu INTER-Regio-Rail jest usprawnienie regionalnego transportu kolejowego w Europie Centralnej.

Program naprawczy dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Analiza sytuacji Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., wskazanie podstawowych elementów determinujących jego obecne oraz przyszłe działanie jak również propozycje niezbędnych do wprowadzenia zmian to główne zadania, jakie spółka powierzyła ekspertom Collect Consulting S.A.

Przygotowanie programu naprawczego poprzedził blisko miesięczny audyt finansowo-organizacyjny prowadzony na miejscu. Metodologię uzupełniły bezpośrednie wywiady z personelem zatrudnionym w szpitalu.

Program naprawczy opracowany przez ekspertów Collect Consulting podzielony został na trzy kilkumiesięczne etapy. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. rozpoczął jako spółka na prawach kodeksu handlowego z całościowym udziałem Gminy Miejskiej Zabrze z dniem 5 września 2008r., a działalność leczniczą rozpoczął 1 listopada 2009 roku.