Collect Consulting S.A. na zlecenie Urzędu Miasta w Orzeszu

Na zlecenie Urzędu Miasta w Orzeszu eksperci Collect Consulting wykonali usługę pt. „Przygotowanie analizy studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze”. Celem przedsięwzięcia było przygotowania wariantów modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstał dokument prezentujący dwa możliwe scenariusze. Pierwszy zakłada budową zupełnie nowej oczyszczalni ścieków, drugi zakłada budową kolektora tłocznego do oczyszczalni ścieków w Tychach. Eksperci Collect Consulting po dokonaniu analizy kosztów inwestycji w obu wariantach, wskazali drugi wariant jako bardziej korzystny dla Gminy Orzesze. Wyniki analizy zostały zaprezentowane Burmistrzowi Miasta oraz radnym.