Collect Consulting S.A. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w okresie od stycznia do kwietnia br. eksperci CC we współpracy z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. realizują badanie „Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy wobec wyzwań demograficznych do 2030 roku”. Celem przedsięwzięcia jest opis i ocena sytuacji zawodowej kobiet w województwie wielkopolskim oraz określenie prognoz dotyczących zmian funkcjonowania kobiet na rynku pracy w perspektywie kolejnych dwóch dekad.

W ramach projektu realizowane są szeroko zakrojone badania wśród mieszkanek Wielkopolski – ankiety na próbie 1000 mieszkanek województwa, wywiady indywidualne i grupowe. Rezultatem badania będzie wskazanie kierunków działań, zmierzających do ograniczenia oddziaływania barier, napotykanych przez kobiety (zwłaszcza po 50 roku życia) na rynku pracy. W oparciu o wyniki raportu, opracowane zostaną formy i narzędzia wspierania kobiet w regionie, które powinny być wdrażane przez: organy rządowe i samorządowe, instytucje rynku pracy, instytucje związane z oświatą, opieką zdrowotną, gospodarką regionu, instytucje pomocy społecznej.