Ewaluacja projektu międzynarodowego

Eksperci Zespołu Badawczego Collect Consulting rozpoczęli realizację ewaluacji zewnętrznej projektu “HEALTHEQUITY 2020- REDUCING HEALTH INEQUALITIES: PREPARATION FOR ACTION PLANS AND STRUCTURAL FUNDS PROJECTS”.

Ewaluowany projekt realizowany jest przez partnerów z Polski, Holandii i Słowenii, a jego celem jest pomoc Państwom Członkowskim w opracowaniu planów działania zmierzających do niwelowania nierówności zdrowotnych, co z kolei ma przyczynić się do efektywnego wydatkowania funduszy unijnych.

Rolą Zespołu Badawczego Collect Consulting jest wspieranie partnerów projektu w realizacji poszczególnych działań poprzez weryfikację poziomu wdrażania celów projektu, możliwości implementacji przygotowywanych narzędzi i planów oraz analizy czynników sprzyjających i barier związanych z wdrażaniem poszczególnych działań realizowanych w ramach projektu.