Collect Consulting S.A. dla Spółdzielni Mieszkaniowej Sadyba

Collect Consulting S.A. realizuje dla Spółdzielni Mieszkaniowej Sadyba usługę w ramach projektu „Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej SADYBA w Katowicach”, która swym zakresem obejmuje:

  1. pełnienie funkcji Kierownika Projektu –zarządzanie realizacją projektu,
  2. prowadzenie księgowości projektu,
  3. pełnienie funkcji Inspektora nadzoru techniczno-autorskiego,
  4. prowadzenie promocji projektu.

Przedmiot postępowania jest dofinansowany ze środków przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI „ Zrównoważony rozwój miast”, Działanie 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 6.2.1. „Rewitalizacja.

Wartość projektu: 10 401 515.03 PLN
Wartość dofinansowania: 6 189 325.17 PLN