Eksperci Collect Consulting S.A. dla Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Na zlecenie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych eksperci Collect Consulting przeprowadzili analizę projektów realizowanych w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem zadania była identyfikacja czynników wpływających na wydłużenie okresu realizacji projektów lub opóźnienia występujące w projektach, identyfikacja czynników wpływających na zmniejszenie lub wzrost poziomu wydatków ponoszonych w ramach projektów oraz analiza poziomu oszczędności w projektach V Priorytetu POIiŚ wraz z oszacowaniem przewidywanego harmonogramu uwalniania kwot.

Celem głównym badania jest określenie optymalnego sposobu wykorzystania oszczędności w ramach V Priorytetu POIiŚ. Wyniki badania zostaną wykorzystane do wypracowania strategii zagospodarowania uwolnionych kwot.