Eksperci Collect Consulting dla Powiatu Przasnyskiego

W ramach prac nad strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008-2020, Collect Consulting S.A. przygotowuje wnioski do instytucji właściwych w sprawie uzgadniania zakresu prognozy oddziaływania na środowisko. Ponadto eksperci przygotowują ogłoszenia oraz materiały do konsultacji społecznych, pisma związane z opiniowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przez właściwe instytucje oraz uzasadnienie związane z udziałem społeczeństwa. Eksperci przygotują również streszczenie prognozy i podsumowanie – zgodnie z ustawą z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.