Miejski Plan Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla Miasta Zamościa.

17.08.2020

Miasto Zamość podpisało z Collect Consulting S.A. umowę na wykonanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Plan wskazywać będzie wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji miasta do zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych w kilku najbardziej wrażliwych sektorach/obszarach miasta, to jest w zakresie zdrowia publicznego, transportu, gospodarki wodnej, przestrzennej, sieci infrastrukturalnych oraz dziedzictwa kulturowego. Osiągnięcie tego celu zrealizowane zostanie poprzez podjęcie wielu wzajemnie skoordynowanych działań adaptacyjnych ukierunkowanych na zwiększenie odporności miasta Zamościa na obecne i przyszłe zagrożenia klimatyczne.

Słowa kluczowe: miejski plan adaptacji | Zamość

Archiwum