Dokumentacja techniczna dla budowy nowego ujęcia wody pitej w Gminie Ciasna.

14.07.2020

Nasz zespół inżynierski przygotował na zlecenie Gminy Ciasna program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na dz. ew. nr 102/1 obręb Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Słowa kluczowe:

Archiwum