INSPEKTOR NADZORU ROBÓT SANITARNYCH

Collect Consulting S. A. poszukuje osoby na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT SANITARNYCH

Miejsce pracy: Pińczów (woj. świętokrzyskie)

Wymagania stawiane przed kandydatem:

  • uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie branży sanitarnej. Doświadczenie to winno obejmować nadzór lub kierowanie budową jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy na co najmniej dwóch budowach (od rozpoczęcia do zakończenia) związanych z budową/przebudową/rozbudową oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących o wielkości oczyszczania odpowiadającej minimum RLM = 20 000, przepustowość oczyszczalni -Qdmaxd=5 000 m3/d.  i  wartości robót minimum 8 000 000,00 zł,

Zakres obowiązków:

  • nadzór nad inwestycją rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków
  • wykonywanie czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestnictwo w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi
  • obecność na budowie w sposób stały, zapewniający nadzór nad inwestycją, tj. obecność w biurze IK 4-5 godzin dziennie 4-5 razy w tygodniu do końca realizacji inwestycji

Czas zatrudnienia (zgodny z terminem realizacji inwestycji): kwiecień (marzec) 2018 – listopad 2019

Oferujemy:

  • zdobywanie praktycznej wiedzy
  • opiekę i wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów Collect Consulting S.A.
  • atrakcyjne wynagrodzenie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych na adres:

Collect Consulting S.A. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice

lub biuro@collect.pl 

z dopiskiem „Koordynator inspektorów nadzoru”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”