Dotacje na rozwój e-usług i B2B

Przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują Internet w prowadzonej działalności gospodarczej. I słusznie, bowiem istnienie w „sieci” nie tylko jest doskonałym źródłem komunikacji, w tym promocji, ale także może być kanałem świadczenia usług czy też wymiany informacji między partnerami.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka przewidziano dotacje na rozwój e-usług oraz B2B poprzez Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej/E-usługi

E-usługa

E-usługę należy rozumieć jako usługę świadczoną w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany przez technologię informacyjną, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji i wymagającą niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy

W ramach działania, o dofinansowanie ubiegać mogą się mikro oraz mali przedsiębiorcy, prowadzący działalność nie dłużej niż rok od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Wsparcie uzyskają indywidualne projekty mające na celu świadczenie e-usługi lub wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tej usługi. Projekt będzie objęty dofinansowaniem do 12 miesięcy. Przedsiębiorca uzyska dofinansowanie tylko na jeden projekt w ramach tego działania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 153 poz. 956), w ramach działania przedsiębiorcy będą mogli uzyskać refundację m.in. następujących kategorii kosztów poniesionych w projekcie:

 • zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych,
 • wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem,
 • zakup analiz przygotowawczych, usług księgowych, prawnych itd.,
 • zakup usług pomocniczych (np. transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych),
 • zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, najem i eksploatację pomieszczeń,
 • promocję wdrożonych rozwiązań,
 • zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Ponadto w ramach cross financingu, sfinansować będzie można koszty uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych związanych z uruchomieniem i obsługą e-usługi. Koszty te nie mogą jednak przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych do wsparcia.

Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do wsparcia wynosi 20 tysięcy złotych, natomiast wartość maksymalna została określona na poziomie 1 miliona złotych. Maksymalny poziom dofinansowania o jaki może ubiegać się przedsiębiorca na rozwój e-usług w ramach niniejszego działania to 85% wydatków kwalifikowanych co oznacza, że pozostała część musi zostać pokryta z innych niż pomoc publiczna środków (np. środki własne, kredyt bankowy).

 

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

W ramach tego działania o wsparcie ubiegać się będą mogli mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zamierzają zrealizować nową inwestycję, a ponadto zawarli umowy o współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami.

Dotację uzyskać będzie można na przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym, oraz organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzech lub więcej współpracujących przedsiębiorców. Projekty mogą uwzględniać wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw, mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.

Zgodnie z Rozporządzeniem przytoczonym powyżej, refundację będzie można uzyskać na koszty związane z:

 • nabyciem wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup nowych i używanych środków trwałych,
 • raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych,
 • promocję wdrożonych rozwiązań,
 • wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu,
 • zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do realizacji projektu.

Należy jednak pamiętać, że dofinansowanie można uzyskać tylko i wyłącznie na elementy „integrujące” tzn. związane bezpośrednio z procesem współpracy miedzy partnerami.

Wniosek o dofinansowanie składał będzie jeden podmiot, który ma podpisane umowy o współpracy przynajmniej z dwoma innymi podmiotami. Zakupi poszczególne elementy składające się na projekt, a następnie zainstaluje je w swojej siedzibie oraz w siedzibach podmiotów, z którymi współpracuje. Będzie on także ponosił odpowiedzialność za zakupione aktywa trwałe oraz za utrzymanie trwałości projektu. Inwestycje tego typu przyczynią się do usprawnienia współpracy między podmiotami kooperującymi na linii partnerskiej czy też na linii usługodawca – klient oraz automatyzacji wymiany informacji miedzy podmiotami. Wnioskodawca będzie mógł dostosować własne systemy informatyczne do systemów informatycznych przedsiębiorstw z którymi współpracuje.

Na projekty z zakresu wsparcia elektronicznego biznesu przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na wydatki inwestycyjne do 50% kosztów kwalifikowanych (średnie przedsiębiorstwa) lub 60% (mikroprzedsiębiorstwa). Usługi doradcze refundowane będą do 50% kosztów, natomiast szkolenia do 45%.

Realizacja projektów w ramach obu działań, nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ponadto należy pamiętać o tym, że przedsiębiorca podpisując umowę o dofinansowanie, zobowiązuje się do utrzymania trwałości projektu objętego wsparciem w województwie, w którym został zrealizowany, przez co najmniej 3 lata od momentu zakończenia jego realizacji. Istnieje jednak możliwość wprowadzenia w projekcie ekonomicznie uzasadnionych modyfikacji w zakresie świadczonych usług i ich głównych odbiorców.