Archiwa tagu: rewitalizacja

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie klientem Collect Consulting S.A.

Eksperci Collect Consulting S.A. służyli wsparciem prawnym i ekonomicznym w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Infrastruktury miejskiej na terenie nieruchomości położonej w Częstochowie przy al. Najświętszej Maryi Panny 49″, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Zamierzeniem ARR jest nadanie zdegradowanemu obszarowi nowej funkcji społeczno – gospodarczej poprzez stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury budowlanej wpisującej się w otoczenie przestrzeni miejskiej i ukierunkowanej na zwiększenie zakresu oferty dla mieszkańców i turystów, a także pozwalającej na stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

W ramach pierwszego etapu eksperci opracowali ścieżkę realizacyjną wraz z formułami i trybem wyboru potencjalnego inwestora oraz rekomendację wariantu realizacji inwestycji zapewniającego w najlepszy możliwy sposób realizację celów przedsięwzięcia. Następnie określili warunki wyjścia z przedsięwzięcia w momencie jego zrealizowania z opcją ewentualnego prawa wykupienia nieruchomości przez inwestora lub inną opcją zbycia ewentualnego prawa wykupienia nieruchomości. Ponadto określili warunki pozostania Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w stosunku prawnym z inwestorem w fazie eksploatacji już zrealizowanej inwestycji.

Drugie etap doradztwa obejmował przygotowanie kompletu dokumentacji regulującej kwestie formalne, niezbędne do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru inwestora, opracowania kryteriów oraz warunków oceny ofert inwestycyjnych.

Rewitalizacja i Partnerstwo Publiczno-Prywatne w nowej perspektywie finansowej UE

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu wraz z ekspertami Collect Consulting S.A. zapraszają na studia podyplomowe pn. „Rewitalizacja i Partnerstwo Publiczno-Prywatne w nowej perspektywie finansowej UE”.

Studia mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zagadnień związanych z procesami rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz możliwych mechanizmów finansowania tego typu inwestycji. Celem jest przygotowanie uczestników do pozyskiwania funduszy zewnętrznych na projekty rewitalizacyjne rozumiane nie tylko w aspekcie technicznym ale przede wszystkim kompleksowo z uwzględnieniem materii społecznej. Kształcenie jest realizowane według nowoczesnego modelu zintegrowanego kładącego duży nacisk na umiejętności praktyczne. Studia przeznaczone są dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Studia trwają dwa semestry o łącznej liczbie 210 godzin dydaktycznych. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2012 r., a kończą w czerwcu 2013 r. obroną pracy dyplomowej. Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym 2 razy w miesiącu.

Małgorzata Okularczyk, członek zarządu Collect Consulting S.A. zapozna słuchaczy z narzędziami nowoczesnej inżynierii finansowej, z kolei Witold Grzybowski, partner w Collect Consulting S.A. omówi zagadnienia dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej informacji udziela:
dr inż. Tomasz Cisek

Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,
Instytut Inżynierii Produkcji,
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska
ul. Roosevelta 26-28
41-800 Zabrze
Tel. (32) 277-73-50
Więcej informacji na www.polsl.pl

Zapraszamy!