Przygotowanie analizy i modelu organizacyjno-prawno-finansowego

Na zlecenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie eksperci Collect Consulting przygotowuje analizę i modele organizacyjno-prawno-finansowe w 3 wariantach (maksymalnym, optymalnym i minimalnym). Ponadto umowa obejmuje doradztwo przy wyborze najlepszej formy realizacji przedsięwzięcia dla Szpitala, wskazania przesłanek oraz opis procedury realizacji inwestycji.

Collect Consulting S.A. na zlecenie Urzędu Miasta w Orzeszu

Na zlecenie Urzędu Miasta w Orzeszu eksperci Collect Consulting wykonali usługę pt. „Przygotowanie analizy studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze”. Celem przedsięwzięcia było przygotowania wariantów modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstał dokument prezentujący dwa możliwe scenariusze. Pierwszy zakłada budową zupełnie nowej oczyszczalni ścieków, drugi zakłada budową kolektora tłocznego do oczyszczalni ścieków w Tychach. Eksperci Collect Consulting po dokonaniu analizy kosztów inwestycji w obu wariantach, wskazali drugi wariant jako bardziej korzystny dla Gminy Orzesze. Wyniki analizy zostały zaprezentowane Burmistrzowi Miasta oraz radnym.

Collect Consulting S.A. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w okresie od stycznia do kwietnia br. eksperci CC we współpracy z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. realizują badanie „Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy wobec wyzwań demograficznych do 2030 roku”. Celem przedsięwzięcia jest opis i ocena sytuacji zawodowej kobiet w województwie wielkopolskim oraz określenie prognoz dotyczących zmian funkcjonowania kobiet na rynku pracy w perspektywie kolejnych dwóch dekad.

W ramach projektu realizowane są szeroko zakrojone badania wśród mieszkanek Wielkopolski – ankiety na próbie 1000 mieszkanek województwa, wywiady indywidualne i grupowe. Rezultatem badania będzie wskazanie kierunków działań, zmierzających do ograniczenia oddziaływania barier, napotykanych przez kobiety (zwłaszcza po 50 roku życia) na rynku pracy. W oparciu o wyniki raportu, opracowane zostaną formy i narzędzia wspierania kobiet w regionie, które powinny być wdrażane przez: organy rządowe i samorządowe, instytucje rynku pracy, instytucje związane z oświatą, opieką zdrowotną, gospodarką regionu, instytucje pomocy społecznej.

Collect Consulting S.A. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego firma Collect Consulting S.A. realizuje badanie dotyczące aktywizacji społeczności lokalnej przez Lokalne Grupy Działania z terenu Małopolski.

Podejście inicjatyw oddolnych zakłada, że dobrym sposobem na zaspakajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnych jest ich motywowanie do działania realizowanego m.in. poprzez współpracę sektora społecznego, prywatnego oraz publicznego.
Realizowane badanie ma na celu określenie stopnia, w jakim inicjatywa LEADER wpływa na tworzenie tych powiązań oraz ogólną aktywizację społeczności lokalnej.

Główne cele projektu to:

  1. Ocena stopnia realizacji podejścia oddolnego w ramach LEADERA;
  2. Określenie poziomu świadomości mieszkańców o działaniu na obszarach wiejskich Lokalnych Grup Działania.

Badanie ma charakter wielowymiarowy tj. obejmuje swym zakresem wszystkie kluczowe dla społeczności lokalnych instytucje tj. stowarzyszenia, w tym Ochotnicze Straże Pożarne, parafie, przedsiębiorców, rolników, a także przedstawicieli gmin z obszarów, na których funkcjonują lokalne grupy działania.
Uzyskane wyniki pozwolą na określenie stanu bieżącego rozpoznawalności oraz aktywności Lokalnych Grup Działania oraz dostarczą wytycznych do stworzenia skutecznego systemu wspierania społeczności lokalnych w przyszłej perspektywie programowania 2014-2020.

Collect doradcą w PPP dla Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

Miło nam poinformować, że Collect Consulting S.A wraz z partnerem Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz świadczyć będzie kompleksowe doradztwo prawne, podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji projektu pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu”.

Projekt ma charakter pilotażowy – jest to pierwsze tak zaawansowane przedsięwzięcie planowane do realizacji przez administrację rządową – dlatego będzie mieć kluczową rolę w rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Projekt ten dodatkowo objęło wsparciem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Platformy PPP

Eksperci Collect wspierać będą stronę publiczną w tym przedsięwzięciu, w szczególności przygotowując i biorąc aktywny udział w procesie wyboru partnera prywatnego prowadzącego do ostatecznego zawarcia umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym.