Bezpłatne szkolenie pt. Kompleksowe wspieranie procesów rewitalizacyjnych

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu pt. Kompleksowe wspieranie procesów rewitalizacyjnych organizowanym przez Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich. W sposób szczególny zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, sektora B+R oraz sektora MŚP, a także obecnych i potencjalnych członków Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.

Więcej informacji 

Zespół projektów badawczych dla Ministerstwa Sprawiedliwości

Miło nam poinformować, iż na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, eksperci Collect Consulting S.A. realizują projekt pn. „Badanie ewaluacyjne mid-term polegające na ocenie wsparcia wymiaru sprawiedliwości w kontekście projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Działania 5.3, Priorytet V Dobre rządzenie, programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013″
Przedmiotem badania będą projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości obejmujące m.in. modernizację sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości, modernizację zarządzania kadrami w sądownictwie powszechnym, ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości, czy wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości.

Proces badawczy obejmuje zarówno weryfikację dokumentów źródłowych, jak i konsultację z różnorodnymi środowiskami zaangażowanymi w proces reformy, w tym: pomysłodawcami i koordynatorami projektów, odbiorcami działań jak i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Wypracowane rekomendacje będą stanowić podstawę do dalszych działań w zakresie usprawniania procesów zarządzania w wymiarze sprawiedliwości. Proces badawczy realizowany jest w stałej konsultacji z Ministerstwem Sprawiedliwości. W najbliższych dniach odbędzie się spotkanie podsumowujące dotychczasowe wyniki badania mid-term z udziałem zaproszonych ekspertów oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.
Zapraszamy do lektury raportu z badania mid-term, który opublikowany zostanie już w październiku br.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim

Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie eksperci Collect Consulting S.A. realizują kompleksowe badanie dotyczące popytu na pracę. Jest to przedsięwzięcie poszerzające analizy dotyczące zawodów nadwyżkowych i deficytowych o analizę ogłoszeń o wolnych miejscach pracy zamieszczanych w najpopularniejszych źródłach w województwie, w tym na dedykowanych serwisach internetowych oraz w prasie regionalnej, czy w Powiatowych Urzędach Pracy.
Głównym celem badania jest uzyskanie informacji w następujących zakresach:

  • Jakie podmioty zgłaszają potrzebę zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim?
  • Jakie jest zapotrzebowanie na pracowników na terenie województwa zachodniopomorskiego?
  • Określenie stopnia zróżnicowania kanałów informacyjnych, wykorzystywanych przez pracodawców do poszukiwania pracowników?

Dzięki temu raport z badania będzie zawierał informacje, z którymi powinni się zapoznać zarówno pracodawcy, jak również osoby poszukujące pracy, zwłaszcza nabywające nowe kwalifikacje zawodowe.

Zakończenie badania mazowieckiego rynku pracy i edukacji

Zespół Badawczy Collect Consulting S.A. zakończył z sukcesem realizację badania „Branża chemiczna na Mazowszu – analiza rynku pracy i edukacji”. Badanie realizowane było w okresie od maja do lipca 2012 roku, jako jeden z elementów międzynarodowego projektu Chemclust „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych”, którego Województwo Mazowieckie jest partnerem.

Głównym celem badania było zdiagnozowanie kondycji branży chemicznej w województwie mazowieckim w kontekście rynku pracy i edukacji oraz sformułowanie zaleceń w zakresie promowania współpracy międzysektorowej pracodawców, instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji nauki.

W ramach badania eksperci Collect Consulting S.A. wykorzystali szereg metod i technik badawczych takich jak indywidualne wywiady pogłębione, wywiady eksperckie, telefoniczne wywiady swobodne oraz badania ankietowe. W badaniu udział wzięli eksperci z zakresu rynku pracy oraz przedstawiciele branży chemicznej.

Baby City Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie!

Miło nam poinformować, iż projekt przygotowany przez doradców Collect Consulting S.A. na zlecenie Baby City Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie ramach Poddziałania 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt dotyczy adaptacji pomieszczeń, uruchomienia żłobka oraz organizacji bezpłatnych zajęć dodatkowych w Warszawie dla 40 dzieci w wieku do 3 lat.

Gratulujemy!

Analiza stanu dworców i przystanków kolejowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Miło nam poinformować, iż na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, eksperci Collect Consulting S.A. przygotują analizę stanu dworców i przystanków kolejowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prace te są częścią projektu realizowanego w ramach projektu INTER-Regio-Rail (Europa Środkowa) pn. „Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego poprzez rozwój i odnowę regionalnych dworców kolejowych oraz innych miejsc dostępu do lokalnego ruchu kolejowego”. Celem projektu INTER-Regio-Rail jest usprawnienie regionalnego transportu kolejowego w Europie Centralnej.

Eksperci Collect Consulting S.A. na rzecz województwa małopolskiego

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, to projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany od 2010 roku w ramach Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w całym województwie poprzez wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z sektorem gospodarki oraz lepsze powiązania oferty szkół z potrzebami pracodawców.

Zadaniem ekspertów Collect Consulting S.A. jest świadczenie usług polegających na opracowaniu standardów współpracy szkół zawodowych i technicznych z przedsiębiorstwami (w branżach mechaniczno-mechatronicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej, usługowej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej i turystyczno-gastronomicznej) oraz na wypracowaniu zapisów porozumień na rzecz współpracy w zakresie kształcenia zawodowego w ramach projektu.