malgorzata_okularczyk

Dotacje dla firm – ostatni dzwonek!

malgorzata_okularczyk

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej to jedno z najbardziej pożądanych przez polskich przedsiębiorców źródło finansowania inwestycji. Na przestrzeni ostatnich kilku lat pozwoliły dziesiątkom tysięcy małych i średnich firm zrealizować projekty budowy nowych fabryk, zakładów produkcyjnych, uruchomienia innowacyjnych linii technologicznych czy zakupu nowych maszyn i urządzeń. Dzięki środkom unijnym sektor prywatny stworzył wiele nowych miejsc pracy, poszerzył wachlarz nowoczesnych usług i produktów, wzmocnił strumień eksportu. Do końca 2010 roku setki milionów euro wsparły polski sektor MSP.  Jednak przewidziane dla przedsiębiorców środki są już na wyczerpaniu. Dlatego 2011 będzie praktycznie ostatnim rokiem w okresie unijnego budżetowania 2007-2013, w którym firmy będą mogły ubiegać się o wsparcie z funduszy europejskich na realizację własnych projektów. Warto prześledzić, na jakie projekty, bądź jakie przedsięwzięcia, można będzie jeszcze pozyskać wsparcie.

01Po pierwsze – realizacja prac badawczych przemysłowych i rozwojowych prowadzących do powstania nowych innowacyjnych produktów lub usług (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych). W kwietniu zakończy się pierwszy z dwóch zaplanowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursów,
w ramach którego do rozdysponowania jest prawie 200 milionów złotych. Firmy mogą nawet w 80% sfinansować realizowane samodzielnie, bądź z partnerem, projekty celowe. Przedsiębiorcy, którzy nie zdążą przygotować swoich projektów, będą mieli ostatnią szansę w naborze przewidzianym we wrześniu.

02Po drugie – e-biznes. Konkursów na realizacje projektów wspierających działalność z zakresu gospodarki elektronicznej (Program Operacyjna Gospodarka, Działanie 8.1) czy wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B (Działanie 8.2) nie trzeba specjalnie reklamować przedsiębiorcom. Od samego początku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Również w tym roku młode firmy (funkcjonujące na rynku do 12 miesięcy) będą miały szansę ubiegać się
o maksymalne dofinansowanie w kwocie 700 tyś. złotych na projekty polegające na świadczeniu e-usług. Ci zaś z kolei, którzy liczą na dotację na integrację systemów informatycznych ze swoimi kooperantami w celu usprawnienia procesów biznesowych i stworzenia spójnego organizmu, będę mogli próbować aż dwukrotnie powalczyć o maksymalnie 2 miliony złotych – konkursy zaplanowano na kwiecień i październik tego roku.

03Po trzecie – eksport i ochrona własności przdemysłowej. Aż trzy szanse daje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  przedsiębiorcom chcącym internacjonalizować swoją działalność poprzez pozyskanie wsparcia na stworzenie i wdrożenie w życie Planu Rozwoju Eksportu (Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1). Do rozdysponowania
w ramach każdej z rund konkursowej jest ponad 150 milionów złotych. Biorąc pod uwagę, że dofinansowanie Etapu 2 – Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu – wynosi maksymalnie 200 tyś. złotych, wielu z rodzimych przedsiębiorców ma szansę zaistnieć na zagranicznych rynkach, właśnie dzięki realizacji projektu współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W trybie naboru ciągłego małe i średnie firmy mogą ubiegać się o wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną). Przedsiębiorcy mogą się starać o 400 tyś. złotych dofinansowania, aby pokryć koszty związane z przygotowaniem zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, koszty ich zgłoszenia do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej czy też koszty prowadzenia postępowania przed takim organem udzielającym. Nabór ciągły wniosków o dofinansowanie przewidziano również dla projektów polegających na wsparciu polskich przedsiębiorstw należących do sektora MSP w procesie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Korzystając z tego właśnie wsparcia (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 3.3.2 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Wsparcie dla MSP) w ostatnich miesiącach wiele firm sfinansowało usługi profesjonalnych doradców i ekspertów, którzy pomogli im z sukcesem zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych albo rynku alternatywnym – New Connect.

Jak widać, na poziomie centralnym w 2011 roku pozostało jeszcze kilka ciekawych możliwości sfinansowania przedsięwzięć małych i średnich firm. Jednakże przedsiębiorcy najbardziej wyczekują dotacji pozwalających sfinansować inwestycje rozwojowe, tj. zakupy środków trwałych, wdrażanie nowych technologii czy też doposażanie parków maszynowych. Dotacje na projekty inwestycyjne o wysokim potencjalne innowacyjnym o wartości powyżej 8 milionów złotych dawno się wyczerpały. Niemniej jednak w wielu województwach pozostały do redystrybucji środki na mniejsze inwestycje w ramach regionalnych programów operacyjnych. W najbliższym czasie konkursy zamierzają ogłosić Instytucje Wdrażające w województwach śląskim, małopolskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim. Warto jest powalczyć również o nie! Mimo, iż konkurencja zapewne będzie duża, kwota wsparcia może wynieść nawet  kilka milionów złotych, zaś poziom dofinansowania w zależności od województwa osiągnąć poziom nawet 70% wartości inwestycji. Warunki konkursów pozostawiono w gestii Zarządów poszczególnych województw, dlatego trzeba śledzić aktualności na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich, bądź też instytucji, które w poszczególnych województwach zajmują się redystrybucją funduszy strukturalnych dla firm.

Wiele projektów wciąż oczekuje na wsparcie na listach rezerwowych. Szansy upatrują w rozdzielonych niedawno środkach z tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania dla poszczególnych województw, w zależności od poziomu dotychczasowego wykorzystania środków unijnych. Jednakże rozdział środków pomiędzy poszczególne priorytety, czy sam sposób zagospodarowanie dodatkowej alokacji, musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską zgodnie z indywidualnymi wnioskami Zarządów Województw.

Rok 2011 jest przysłowiowym ostatnim dzwonkiem dla tych przedsiębiorców, którzy chcą jeszcze skorzystać z dotacji unijnych. Trzeba się spieszyć, ponieważ aby osiągnąć sukces i pozyskać wsparcie, należy perfekcyjnie przygotować dokumentację aplikacyjną – wniosek, biznesplan czy wszystkie niezbędne do tego załączniki. Zadanie jest trudne, choć nie niemożliwe. Biorąc pod uwagę pierwsze rządowe przymiarki do przygotowania systemu redystrybucji funduszy strukturalnych dla Polski w latach 2014-2020, w którym bezzwrotne dotacje mają zastąpić niskooprocentowane pożyczki, może to być faktycznie ostatnia szansa na dotację unijną.

Artykuł pierwotnie ukazał się w MŚP, kwiecień 2011