Aktualizacja Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla miasta Sosnowca

Eksperci Collect Consulting na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przeprowadzili aktualizację Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2010-2020. 

Celem wykonania Prognozy była identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących wynikiem realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2010 – 2020” oraz ocena natężenia ewentualnych oddziaływań, a także określenie czy zostało uwzględnione w ocenianym dokumencie dobro środowiska przyrodniczego i kulturowego.Lokalny Program Rewitalizacji

Miasta Sosnowca na lata 2010-2020 jest ramowym planem realizacji inwestycji i zamierzeń kluczowych z punktu widzenia rozwoju miasta, jest także dokumentem stanowiącym podstawę ubiegania się o zewnętrzne środki z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł na zadania ujęte w tym programie.