Studia wykonalności projektów dla śląskich samorządów

Mikołów i Świerklaniec to kolejne dwa samorządy, które powierzyły wykonanie studiów wykonalności projektów ekspertom Collect Consulting S.A.

W ramach umowy z Mikołowem eksperci Collect Consulting S.A. odpowiedzialni byli za przygotowanie studium w ramach działania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego. Studium dotyczyło m.in. budowy punktu gastronomicznego i placu zabaw na terenie Śląskiego Ogrody Botanicznego.

Gmina Świerklaniec powierzyła konsultantom Collect Consulting S.A. przygotowanie studium wykonalności w ramach Programu Regionalnego Subregionu Centralnego Priorytetu IV Kultura Działania 4.1 Infrastruktura kultury RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zadanie obejmuje konserwację zabytkowego amfiteatru z przyległymi fontannami i rzeźbami.

Collect Consulting dla gminy Reńska Wieś

Przygotowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych, opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym to niektóre z zadań, jakie postawiono przed konsultantami Collect Consulting S.A. w ramach zadania „tereny inwestycyjne w obrębie Akwenu Dębowa” w gminie Reńska Wieś. 

W ramach prac eksperci Collect Consulting są również odpowiedzialni za działania doradczo-promocyjne. Na realizację projektu gmina otrzymała blisko 450 tys. zł unijnej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Inniwacyjna Gospodarka.

Aktualizacja Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla miasta Sosnowca

Eksperci Collect Consulting na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przeprowadzili aktualizację Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2010-2020. 

Celem wykonania Prognozy była identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących wynikiem realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2010 – 2020” oraz ocena natężenia ewentualnych oddziaływań, a także określenie czy zostało uwzględnione w ocenianym dokumencie dobro środowiska przyrodniczego i kulturowego.Lokalny Program Rewitalizacji

Miasta Sosnowca na lata 2010-2020 jest ramowym planem realizacji inwestycji i zamierzeń kluczowych z punktu widzenia rozwoju miasta, jest także dokumentem stanowiącym podstawę ubiegania się o zewnętrzne środki z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł na zadania ujęte w tym programie.