Biznes plan jako dokument analityczno-planistyczny

Definicja biznes planu Biznes plan to szczegółowy opis działalności przedsiębiorstwa i jego rozwoju. Jest tworzony dla firm, które dopiero planują rozpoczęcie działalności, jak i dla tych, które funkcjonują już od dawna i wciąż się rozwijają.

 

Główny cel tworzenia biznes planu

Przedstawienie analizy opłacalności inwestycji. * Przedstawienie sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, celów, do których dąży i środków, z pomocą których zamierza je osiągnąć. * Określenie jak postępować, aby osiągnąć sukces realizując wyznaczone sobie cele. Będzie on ewoluował wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

Biznes plan ma udowodnić, że

 • projekt jest wykonalny technicznie oraz marketingowo i finansowo,
 • projekt będzie miał charakter trwały,
 • projekt jest ekonomicznie opłacalny i uzasadniony społecznie (oddziaływanie na miejsca pracy).

Plan biznesu powinien być: prosty, precyzyjny, użytkowy. Biznes plan tworzony jest po to, aby pokazać pomysł na rozsądne (świadome i racjonalne) wykorzystanie istniejących zasobów oraz dostarcza kryteria oceny wyników działania. Biznes plan piszemy na potrzeby różnych osób czy instytucji, m.in.:

 • Inwestorzy -gdy pozyskujemy kapitał,
 • Instytucje finansowe (głównie banki) -gdy pożyczamy pieniądze,
 • Inne firmy -gdy chcemy robić wspólne interesy,

Lub

 • My sami – gdy porządkujemy i weryfikujemy własne zamierzenia,
 • Pracownicy – gdy komunikujemy, co chcemy osiągnąć i w jaki sposób.

 

Każdy z odbiorców biznes planu będzie miał inne oczekiwania co do biznes planu i informacji w nim zawartych. Oczekiwania inwestorów wobec biznes planów Potencjalny inwestor oczekuje przede wszystkim gwarancji wysokiej stopy zwrotu zainwestowanego kapitału oraz wykwalifikowanej kadry zarządzającej. Dla banku istotne są odpowiedzi na pytania

 • Kiedy przedsięwzięcie zacznie przynosić pierwsze zyski?
 • Czy przedsiębiorstwu dany projekt zapewnia terminowe spłacanie odsetek?
 • Czy jest w stanie przetrwać wszelkie niepowodzenia w trakcie realizacji?
 • Jak zabezpieczyć spłatę zadłużenia?

 

Biznes plan napisany na potrzeby projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków unijnych. Jego głównym celem jest przedstawienie i pokazanie w jaki sposób realizacja projektu, dofinansowanego z funduszy unijnych wpłynie na rozwój i konkurencyjność firmy. Biznes plan jest rozwinięciem wielu punktów jakie są zawarte w formularzu wniosku. Wzory biznes planów

 • Plan biznesu związany z ubieganiem się o kredyt lub dotację musi być sporządzony zgodnie z wzorem instytucji finansowej lub wzorem obowiązującym w danym programie.
 • Prognoza finansowa musi obejmować okres spłaty kredytu lub amortyzacji środków trwałych, albo okres zgodny z kryterium trwałości projektu w programach pomocowych.

Wszystkie te grupy będzie jednak interesować cel i sposób wydatkowania udostępnionego kapitału oraz ryzyko i realna ocena szans powodzenia danego przedsięwzięcia. Biznes plan napisany na potrzeby wewnętrzne Dokument pozwala uporządkować całokształt zagadnień i sposobów działania, związanych z prowadzeniem działalności. W procesie planowania dokonywana jest krytyczna analiza warunków działania przedsiębiorstwa, oceniane są zasoby i umiejętności, weryfikowane dotychczasowe cele działania.

 

Moduły biznes planu

01 Streszczenie. Pisze się zwykle w ostatniej fazie prac nad planem. Jest to bardzo proste i bezpośrednie podsumowanie najważniejszych zagadnień planu.

02 Profil działalności firmy. Powinien zawierać następujące elementy:

 • Status formalno-prawny i dane teleadresowe
 • Charakterystyki pomysłu, historii projektu (podjęte działania od pomysłu do chwili obecnej).
 • Dziedziny planowanej działalności.
 • Obecne stadium rozwoju.
 • Posiadane zasoby materialne i niematerialne, ze szczególnym rozwinięciem doświadczenia, kwalifikacji i osiągnięć kadry zarządzającej oraz zespołu pracowniczego, w tym kluczowych pracowników merytorycznych.

03 Analiza otoczenia.

 • Analiza Makrootoczenia/otoczenia dalszego – np. Metoda PEST
 • Analiza Mikrootoczenia/otoczenia bliższego – np. Metoda 5 sił Portera, Metody Macierzowe
 • Analiza jednostki na tle otoczenia – np. Metoda SWOT/TOWS

04 Plan marketingowy. Podaje szczegóły strategii rozwijania produktu i projektowania cech dodatkowych produktu, ustalania ceny, dystrybucji oraz promocji i reklamy. Punktem wyjścia do sporządzenia planu marketingowego jest zdefiniowanie produktu. Można się tutaj posłużyć koncepcją produktu P. Kotlera W planie marketingowym zawarte są następujące informacje:

 • Polityka ekspansji rynkowej.
 • Strategia cenowa.
 • Strategia sprzedaży i dystrybucji (kanały dystrybucji, partnerzy handlowi, polityka lojalnościowa).
 • Sposoby dotarcia do klienta (reklama masowa, bezpośrednia).
 • Budżet reklamowy.
 • Planowane kampanie reklamowe.
 • PR (Public Relations) jak tworzyć pozytywny wizerunek firmy?

05 Plan finansowy. Przedstawia przedsięwzięcie w kategoriach pieniężnych. Pieniądz jest „wspólnym mianownikiem” pozwalającym na przedstawienie i powiązanie celów, posiadanych zasobów i działań. Plan finansowy powinien zawierać:

 • Dane historyczne
 • Zasoby zaangażowane obecnie w projekt (rodzaj, wartość, Aoródła ich finansowania).
 • Wymagane nakłady inwestycyjne i ich harmonogram (rodzaj, wartość, uzasadnienie zakupu, dostawca, Aoródła finansowania, amortyzacja w czasie).
 • Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
 • źródła finansowania projektu (zarówno kapitał inwestycyjny, jak i obrotowy), montaż finansowy w czasie, sposoby pozyskania, harmonogram spłat, koszty finansowe i okołofinansowe.
 • Planowany wkład własny przedsiębiorcy (rodzaj i wartość planowanych do wykorzystania własnych zasobów finansowych i pozafinansowych).
 • Prognozy przychodów (kalkulacja ilościową i wartościową każdej pozycji (grupy) produktowej / usługowej).
 • Prognoza kosztów (kalkulacja ilościową i wartościową każdej pozycji kosztowej).
 • Kalkulacja przepływów pieniężnych.
 • Kalkulacja efektywności (NPV, IRR, PP).
 • Analiza wskaźnikowa w oparciu o bilans, rachunek wyników i cash flow.
 • Próg rentowności.

06 Profil zespołu. Struktura organizacyjna, wdrażanie projektu Profil zespołu – opisuje wymagania dotyczące ludzi, ich zdolności oraz odpowiedzialności za wykonanie planu. Wskazane jest tu umieszczenie krótkiej charakterystyki osób zarządzających firmą i ich osiągnięć. Planowana struktura organizacyjna – powinna być opisana w planie biznesu, jeżeli rozpoczynamy nową działalność (nowy zakład produkcyjny, nowy wydział produkcyjny, nowy produkt wyrób lub usługa).

 • Struktura organizacji
 • Docelowa struktura organizacyjna
 • Zakresy odpowiedzialności kluczowych osób
 • Życiorysy członków zarządu

Opis procesu wdrożenia projektu – powinien być ujęty w planie biznesu, jeżeli projekt jest związany z rozpoczęciem nowej działalności, wprowadzeniem nowego produktu na rynek bądź też wprowadzeniem dotychczasowego produktu na nowy rynek.

07 Zarządzanie. Ta część biznes planu powinna zawierać charakterystyka kadry zarządzającej a także aktualną i docelową struktura organizacyjna i stosowane techniki zarządzania.

 

08 Wnioski / Zakończenie. Cały dokument kończy się podsumowaniem lub zakończeniem, w którym zamieszczone są podstawowe wnioski wynikające z planu biznesu oraz powtórzone najważniejsze planowane efekty realizacji projektu.

{plusone lang=pl}