Archiwum kategorii: Transport publiczny

Tramwaje Śląskie postawiły na jakość i doświadczenie

Collect Consulting S.A. będzie Doradcą Tramwajów Śląskich S.A. w aplikowaniu o środki unijne w wysokości ponad 800 000 000,00 zł. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przygotujemy dokumenty aplikacyjne dla projektu pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. Istotną częścią naszych usług będzie przygotowanie koncepcji technicznych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz stworzenie modelu ruchu dla całej Aglomeracji Śląskiej.

Collect dla Warszawy

Nasi eksperci przygotują Analizę możliwości rozwoju parkingów „Park & Ride” dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. W ramach realizacji zlecenia przygotujemy m. in. inwentaryzację istniejących parkingów oraz dokonamy diagnozy zasadności istnienia nowych parkingów. Projekt obejmuje 40 gmin wchodzących w skład WOF. Warto zauważyć, że nasza oferta nie wygrała dzięki najniższej cenie, lecz została wybrana z powodu przygotowanej metodologii realizacji prac, która stanowiła 40% kryterium wyboru.

Jeśli planujesz projekt w obszarze Transportu Publicznego – zapraszamy do współpracy 

Knurów postawił na Mobilność

Knurów profesjonalnie przygotowuje się do inwestycji transportowych. Na zlecenie Gminy przygotowujemy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który będzie podstawą do aplikowania o środki unijne w obszarze transportu. W ramach tego projektu przygotujemy także wstępną koncepcję realizacji przedsięwzięcia pn. „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Świętochłowice też Mobilne

Trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Świętochłowice. W ramach tego projektu, nasi ekspercie, do końca roku, przeprowadzą m. in. diagnozę transportu publicznego w mieście, badania ankietowe wśród mieszkańców, analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całość zamknie się w planie działań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej oraz w rekomendacjach, które będą podstawą do prowadzenia dalszych inwestycji w obszarze transportu na terenie Świętochłowic.

Strategia Transportowa dla Nysy

Collect Consulting S.A. jest w trakcie II etapu realizacji usługi dla Nyskiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Strategia Rozwoju Zintegrowanego Transportu Publicznego”. Po etapie diagnozy i konsultacji społecznych przeszliśmy do etapu, w którym opracowujemy Strategię i przedstawiamy Zamawiającemu szczegółowe propozycje rozwiązań w transporcie publicznym. Przedmiotowa Strategia będzie podstawą dla gmin z Nyskiego Obszaru Funkcjonalnego do aplikowania o środki unijne na inwestycje w obszarze transportu publicznego.

Mobilny Bytom

Miasto Bytom przygotowuje się do inwestycji w centrum przesiadkowe. Władze miasta podeszły profesjonalnie do przedsięwzięcia i zleciły w pierwszej kolejności opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, dokumentu będącego podstawą aplikowania o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego. Collect Consulting w ramach zlecenia opracuje m. in. diagnozę stanu istniejącego transportu w mieście, przygotuje plany działania, przeprowadzi konsultacje społeczne i badania ankietowe. Projekt zakończy się rekomendacjami w zakresie transportu publicznego, samochodowego, polityki parkingowej, ruchu pieszego i rowerowego oraz zarządzania mobilnością.

Koncepcja tramwaju na południe Katowic

Collect Consulting kończy prace nad studium przedprojektowym dla zadania pn. „Skomunikowanie południowych dzielnic Katowic z centrum miasta i Aglomeracji poprzez budowę linii tramwajowej oraz utworzenie centrum przesiadkowego na terenie dzielnicy Kostuchna w Katowicach”. Głównym celem opracowania jest weryfikacja czterech, zadanych przez Zamawiającego, wariantów poprowadzenia trasy tramwaju na południe i podanie argumentów będących podstawą wyboru najlepszego wariantu.