Archiwa tagu: urząd

Collect Consulting S.A. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w okresie od stycznia do kwietnia br. eksperci CC we współpracy z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. realizują badanie „Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy wobec wyzwań demograficznych do 2030 roku”. Celem przedsięwzięcia jest opis i ocena sytuacji zawodowej kobiet w województwie wielkopolskim oraz określenie prognoz dotyczących zmian funkcjonowania kobiet na rynku pracy w perspektywie kolejnych dwóch dekad.

W ramach projektu realizowane są szeroko zakrojone badania wśród mieszkanek Wielkopolski – ankiety na próbie 1000 mieszkanek województwa, wywiady indywidualne i grupowe. Rezultatem badania będzie wskazanie kierunków działań, zmierzających do ograniczenia oddziaływania barier, napotykanych przez kobiety (zwłaszcza po 50 roku życia) na rynku pracy. W oparciu o wyniki raportu, opracowane zostaną formy i narzędzia wspierania kobiet w regionie, które powinny być wdrażane przez: organy rządowe i samorządowe, instytucje rynku pracy, instytucje związane z oświatą, opieką zdrowotną, gospodarką regionu, instytucje pomocy społecznej.

Collect Consulting S.A. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego firma Collect Consulting S.A. realizuje badanie dotyczące aktywizacji społeczności lokalnej przez Lokalne Grupy Działania z terenu Małopolski.

Podejście inicjatyw oddolnych zakłada, że dobrym sposobem na zaspakajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnych jest ich motywowanie do działania realizowanego m.in. poprzez współpracę sektora społecznego, prywatnego oraz publicznego.
Realizowane badanie ma na celu określenie stopnia, w jakim inicjatywa LEADER wpływa na tworzenie tych powiązań oraz ogólną aktywizację społeczności lokalnej.

Główne cele projektu to:

  1. Ocena stopnia realizacji podejścia oddolnego w ramach LEADERA;
  2. Określenie poziomu świadomości mieszkańców o działaniu na obszarach wiejskich Lokalnych Grup Działania.

Badanie ma charakter wielowymiarowy tj. obejmuje swym zakresem wszystkie kluczowe dla społeczności lokalnych instytucje tj. stowarzyszenia, w tym Ochotnicze Straże Pożarne, parafie, przedsiębiorców, rolników, a także przedstawicieli gmin z obszarów, na których funkcjonują lokalne grupy działania.
Uzyskane wyniki pozwolą na określenie stanu bieżącego rozpoznawalności oraz aktywności Lokalnych Grup Działania oraz dostarczą wytycznych do stworzenia skutecznego systemu wspierania społeczności lokalnych w przyszłej perspektywie programowania 2014-2020.

Analiza stanu dworców i przystanków kolejowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Miło nam poinformować, iż na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, eksperci Collect Consulting S.A. przygotują analizę stanu dworców i przystanków kolejowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prace te są częścią projektu realizowanego w ramach projektu INTER-Regio-Rail (Europa Środkowa) pn. „Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego poprzez rozwój i odnowę regionalnych dworców kolejowych oraz innych miejsc dostępu do lokalnego ruchu kolejowego”. Celem projektu INTER-Regio-Rail jest usprawnienie regionalnego transportu kolejowego w Europie Centralnej.