Archiwa tagu: systemu

Collect Consulting S.A. na zlecenie Urzędu Miasta w Orzeszu

Na zlecenie Urzędu Miasta w Orzeszu eksperci Collect Consulting wykonali usługę pt. „Przygotowanie analizy studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze”. Celem przedsięwzięcia było przygotowania wariantów modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstał dokument prezentujący dwa możliwe scenariusze. Pierwszy zakłada budową zupełnie nowej oczyszczalni ścieków, drugi zakłada budową kolektora tłocznego do oczyszczalni ścieków w Tychach. Eksperci Collect Consulting po dokonaniu analizy kosztów inwestycji w obu wariantach, wskazali drugi wariant jako bardziej korzystny dla Gminy Orzesze. Wyniki analizy zostały zaprezentowane Burmistrzowi Miasta oraz radnym.

Zespół projektów badawczych Collect Consulting dla Ministerstwa Rolnictwa

Miło nam poinformować, iż eksperci zespołu projektów badawczych, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa, realizują projekt pn. „Ocena funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w Polsce w kontekście spełniania warunkowości ex ante zawartej w projekcie rozporządzenia PE i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Założeniem jest przeprowadzenie badania systemu doradztwa dla rolników, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych w ramach Działania 114 „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prowadzone badanie uwzględniać będzie analizę obecnie funkcjonującego systemu rolnictwa oraz udzieli odpowiedzi na pytania o konieczne zmiany w tym zakresie. Głównymi celami projektu jest przeprowadzenie analizy struktury i ocena jakości systemu doradztwa dla rolników, ocena skuteczności powyższego Działania oraz propozycje ukierunkowania wsparcia systemu doradztwa na nowy okres programowania (2014-2020).

Wyniki badania będą odpowiadały na kluczowe kwestie przed którymi stoi Polska w kontekście uzyskania od UE nowych środków na modernizację wsi. Tylko finansowanie zadań adekwatnych do sytuacji polskiej oraz możliwości rolników da pożądane rezultaty w postaci zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów tkwiących we wsi.