Archiwa tagu: projekt badawczy

Wygrana w GameINN!

Przygotowany przez zespół Collect Consulting projekt firmy Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitnesss” otrzymał dofinansowanie w konkursie w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R – GameINN z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Warto podkreślić, że to kolejny projekt firmy Predica Sp. z o.o., który przy współpracy z Collect Consulting otrzymał wsparcie na realizację prac badawczo-rozwojowych.

Collect Consulting S.A. realizuje kolejny projekt badawczy

Celem przedsięwzięcia „Badanie ewaluacyjne ex-ante i ex-post w projekcie systemowym >Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie<” jest zbadanie poziomu kompetencji społeczno-zawodowych uczestników projektu „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”. Badania zostaną przeprowadzone na wejściu uczestników do projektu (ex-ante) oraz po zakończeniu udziału (ex-post), a wyniki posłużą ocenie stopnia, w jakim projekt wpłynął na rozwój kompetencji miękkich ON.

Badania obejmą wszystkich uczestników projektu – 400 osób niepełnosprawnych z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie (w tym: 300 osób z uszkodzonym wzrokiem oraz 100 osób chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne) oraz obejmą zasięgiem cały kraj.

Projekt „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.

Eksperci Collect Consulting oraz Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr realizują kolejny projekt badawczy

 

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, eksperci Collect Consulting Sp. z o.o. oraz Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr realizują projekt „Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny”.

Celem projektu jest identyfikacja oraz ocena komplementarności projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego z projektami realizowanymi w ramach innych programów finansowanych ze środków UE.

W ramach badania zostaną przeprowadzone wywiady z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, ministerstw odpowiedzialnych za wdrażanie Programów Operacyjnych oraz beneficjentami realizującymi projekty, które zostały zdiagnozowane jako przykłady działań komplementarnych.

To kolejny projekt badawczy realizowany przez Zespół Projektów Badawczych w Collect Consulting.

Eksperci Collect Consulting realizują projekt badawczy dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych eksperci Collect Consulting zrealizują projekt badawczy „Identyfikacja czynników stresogennych występujących w miejscu pracy wraz z określeniem ich wpływu na występowanie wypadków przy pracy i chorób wynikających z długotrwałego narażenia na stres”. Obszarami badawczymi są zagadnienia związane z czynnikami stresogennymi występującymi w miejscu pracy, wpływ stresu na wypadki przy pracy i choroby oraz koszty społeczne i ekonomiczne występowania stresu w miejscu pracy.
Badanie zostanie wykonane metodą PAPI (Paper And Pencil Interview) na próbie 300 osób. Wyniki posłużą do omówienia działań prewencyjnych skierowanych na przedsiębiorstwo i pracowników, jak również stworzenia materiałów informacyjno-szkoleniowych dla pracodawców z zakresu zarządzania stresem.