Archiwa tagu: collect

Collect Consulting S.A. na zlecenie Województwa Wielkopolskiego wykonuje usługę badania potoków pasażerskich i struktury biletów w pociągach

Badanie zostanie przeprowadzone na pociągach wykonujących przewozy w ramach służby publicznej objętych dofinansowaniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
W ramach usługi eksperci Collect Consulting S.A. wykonają:

  • badanie potoków podróżnych,
  • badanie struktury biletów,
  • badanie napełnienia pociągów,
  • przeprowadzenie ankiety dotyczącej satysfakcji i zaspokojenia potrzeb transportowych,
  • sporządzenie raportu podsumowującego wyniki badań.

Collect Consulting S.A. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w okresie od stycznia do kwietnia br. eksperci CC we współpracy z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. realizują badanie „Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy wobec wyzwań demograficznych do 2030 roku”. Celem przedsięwzięcia jest opis i ocena sytuacji zawodowej kobiet w województwie wielkopolskim oraz określenie prognoz dotyczących zmian funkcjonowania kobiet na rynku pracy w perspektywie kolejnych dwóch dekad.

W ramach projektu realizowane są szeroko zakrojone badania wśród mieszkanek Wielkopolski – ankiety na próbie 1000 mieszkanek województwa, wywiady indywidualne i grupowe. Rezultatem badania będzie wskazanie kierunków działań, zmierzających do ograniczenia oddziaływania barier, napotykanych przez kobiety (zwłaszcza po 50 roku życia) na rynku pracy. W oparciu o wyniki raportu, opracowane zostaną formy i narzędzia wspierania kobiet w regionie, które powinny być wdrażane przez: organy rządowe i samorządowe, instytucje rynku pracy, instytucje związane z oświatą, opieką zdrowotną, gospodarką regionu, instytucje pomocy społecznej.

Zespół projektów badawczych Collect Consulting dla Ministerstwa Rolnictwa

Miło nam poinformować, iż eksperci zespołu projektów badawczych, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa, realizują projekt pn. „Ocena funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w Polsce w kontekście spełniania warunkowości ex ante zawartej w projekcie rozporządzenia PE i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Założeniem jest przeprowadzenie badania systemu doradztwa dla rolników, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych w ramach Działania 114 „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prowadzone badanie uwzględniać będzie analizę obecnie funkcjonującego systemu rolnictwa oraz udzieli odpowiedzi na pytania o konieczne zmiany w tym zakresie. Głównymi celami projektu jest przeprowadzenie analizy struktury i ocena jakości systemu doradztwa dla rolników, ocena skuteczności powyższego Działania oraz propozycje ukierunkowania wsparcia systemu doradztwa na nowy okres programowania (2014-2020).

Wyniki badania będą odpowiadały na kluczowe kwestie przed którymi stoi Polska w kontekście uzyskania od UE nowych środków na modernizację wsi. Tylko finansowanie zadań adekwatnych do sytuacji polskiej oraz możliwości rolników da pożądane rezultaty w postaci zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów tkwiących we wsi.

Postępowanie PPP w Sosnowcu zakończone sukcesem!

Miło nam poinformować, iż Miasto Sosnowiec przy wsparciu ekspertów Collect Consulting SA wyłoniło Operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT) – Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. z Sosnowca. 25 lipca podpisano umowę na zarządzanie Parkiem w oparciu o przepisy Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 r.,

Eksperci Collect wspierali Miasto w całym procesie wyboru podmiotu zarządzającego przygotowując analizy prawno-organizacyjne i finansowo-ekonomiczne, dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postepowania koncesyjnego, a także brali udział w sesjach negocjacyjnych z oferentami. Jednocześnie dziękujemy Miastu za partnerską współpracę i gratulujemy wspólnego sukcesu.