Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie klientem Collect Consulting S.A.

Eksperci Collect Consulting S.A. służyli wsparciem prawnym i ekonomicznym w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Infrastruktury miejskiej na terenie nieruchomości położonej w Częstochowie przy al. Najświętszej Maryi Panny 49″, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Zamierzeniem ARR jest nadanie zdegradowanemu obszarowi nowej funkcji społeczno – gospodarczej poprzez stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury budowlanej wpisującej się w otoczenie przestrzeni miejskiej i ukierunkowanej na zwiększenie zakresu oferty dla mieszkańców i turystów, a także pozwalającej na stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

W ramach pierwszego etapu eksperci opracowali ścieżkę realizacyjną wraz z formułami i trybem wyboru potencjalnego inwestora oraz rekomendację wariantu realizacji inwestycji zapewniającego w najlepszy możliwy sposób realizację celów przedsięwzięcia. Następnie określili warunki wyjścia z przedsięwzięcia w momencie jego zrealizowania z opcją ewentualnego prawa wykupienia nieruchomości przez inwestora lub inną opcją zbycia ewentualnego prawa wykupienia nieruchomości. Ponadto określili warunki pozostania Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w stosunku prawnym z inwestorem w fazie eksploatacji już zrealizowanej inwestycji.

Drugie etap doradztwa obejmował przygotowanie kompletu dokumentacji regulującej kwestie formalne, niezbędne do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru inwestora, opracowania kryteriów oraz warunków oceny ofert inwestycyjnych.

Eksperci Collect Consulting dla Zamku Książ w Wałbrzychu.

Miło nam poinformować, iż eksperci zespołu doradztwa biznesowego Collect Consulting S.A. doradzają w ramach projektu pn. „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ w Wałbrzychu”. Projekt zakłada modernizację pomieszczeń III piętra Zamku Książ celem uzyskania infrastruktury pełniącej funkcje silnego regionalnego ośrodka kongresowo biznesowego o standardach europejskich.

Collect Consulting S.A. w pierwszym etapie umowy był odpowiedzialny za przygotowanie analizy prawnej, wstępnych założeń oraz opracowanie modelu organizacyjno-prawno-finansowego projektu. Do głównych zadań ekspertów zaliczyć należy:

  • wykonanie pełnej analizy finansowej – opracowanie dokumentu zawierającego wartości i metody oszacowania wartości zamówienia;
  • wskazanie właściwego trybu udzielania zamówienia – wyboru Operatora, tj. dokonanie analizy prawnej, organizacyjnej oraz opracowanie modelu organizacyjno- prawno-finansowego w zakresie współdziałania Operatora z podmiotami zaangażowanymi w projekt biorąc pod uwagę założenia wskazane w Studium Wykonalności dla projektu, umowę o dofinansowanie zawartą z Instytucją Zarządzającą RPO WD oraz aktualny stan prawny w zakresie gospodarowania kompleksem zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu;
  • opracowanie kryteriów wyłonienia Operatora.

Planowane przedsięwzięcie zwiększy użyteczność społeczno – gospodarczą Zamku, jako obiektu atrakcyjnego w kategoriach ponadregionalnych. Łączna wartość projektu to ponad 13 mln zł. Inwestycja realizowana będzie w ramach Działania 6.3 „Turystyka biznesowa” w Priorytecie VI „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.