Nie taki diabeł straszny, czyli kilka słów o PPP w kanalizacji

mariusz_bryla

W ostatnich latach gminy zaangażowały wiele środków w realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska. W wielu z nich trwają obecnie prace związane z budową lub modernizacją oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Najczęściej inwestycje te realizowane są przy współfinansowaniu ze środków unijnych, natomiast pozostała część środków finansowych, czyli wymagany wkład własny, pochodzi głównie z kredytów. Pomimo tak dużego wysiłku, wciąż pozostało wiele do zrobienia w obszarze ochrony środowiska, a fundusze unijne przeznaczone na lata 2007-2013 zostały praktycznie rozdysponowane. Brak bezzwrotnego dofinansowania oraz ograniczone możliwości dalszego zadłużania się gmin, nie muszą być jednak hamulcem dla realizacji inwestycji środowiskowych.

Doświadczenie krajów, w których model PPP jest powszechny, pokazują, iż koszty budowy infrastruktury są ok. 15-18% niższe niż w przypadku zaangażowania w inwestycje partnera prywatnego …

Alternatywnym źródłem finansowania może być kapitał prywatny, umożliwiający realizację zadań własnych gminy przy współudziale partnera prywatnego. Wiele się mówi o projektach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), lecz w rzeczywistości niewiele jednostek samorządu terytorialnego (JST) korzysta z tego instrumentu. Jednym z powodów była właśnie możliwość pozyskania bezzwrotnego dofinansowania głównie w ramach dotacji unijnych, co wydawało się być prostszym i szybszym sposobem na realizację inwestycji. Drugim powodem powolnego wdrażania PPP w Polsce jest bariera psychologiczna w postaci obaw przed tym, co nie do końca zostało rozpoznane. Powód trzeci natomiast, to przekonane JST o konieczności całkowitego spłacenia partnera prywatnego. Pojawiało się zatem pytanie „Do czego jest nam potrzebny partner prywatny, skoro w końcowym rozliczeniu inwestycja i tak zostanie ona sfinansowania środkami własnymi JST lub kredytem?” I ten właśnie problem w postaci mylnego rozumienia istoty PPP, przesądził o tym, że obecnie jest to w dalszym ciągu mało popularna forma finansowania inwestycji. Pora zatem obalić ten mit.

Plusy PPP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku, stawka za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków jest ustalana na podstawie kosztów działalności operatora. Do kosztów tych należy wliczyć między innymi odsetki od zaciągniętych kredytów, amortyzację oraz tą cześć raty kredytowej, która przekracza wartość amortyzacji. Nie ma zatem znaczenia, czy operatorem jest gmina, czy podmiot prywatny, gdyż każdy z nich ustala cenę według tych samych zasad. Doświadczenia krajów, w których model PPP jest powszechny pokazują, iż koszty budowy infrastruktury są o ok. 15-18 % niższe w przypadku zaangażowania w inwestycję partnera prywatnego, w porównaniu z realizacją inwestycji samodzielnie przez podmiot publiczny.  Również eksploatacja powstałego majątku jest tańsza w przypadku zaangażowania partnera prywatnego. Zatem niższe koszty budowy i eksploatacji, a co za tym idzie niższe koszty amortyzacji, obsługi długu oraz rat kapitałowych przekładają się na niższą cenę za świadczone usługi.  

Z drugiej strony stawka za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków nie może przekraczać 3 % dochodów gospodarstwa domowego. W przypadku skalkulowania stawki zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem na poziomie wyższym niż 3 % dochodów, różnicę jest zobowiązana pokryć gmina. Należy pamiętać, iż nie można ustalić stawki za wodę i ścieki na poziomie niższym niż nakazuje to rozporządzenie (np. nie wliczyć do ceny amortyzacji), także w przypadku gdy gmina jest eksploatatorem. O tym przykrym obowiązku dowiaduje się wiele gmin, które są na ukończeniu budowy kanalizacji za środki unijne i pomimo otrzymana dużej dotacji oraz zaangażowania środków własnych, są zobowiązane ustalić stawkę na poziomie zgodnym z rozporządzeniem, często przekraczającymi poziom 3 % dochodów gospodarstwa domowego. Następstwem tego faktu jest konieczność dopłat do taryf, a więc i sfinansowania części podatku VAT. Dopłaty do taryf dokonywanie są w cenach brutto, a więc gmina pokrywając część swoich kosztów działalności uwidocznionych w cenie za wodę i ścieki, automatycznie pokrywa część podatku VAT od tych przychodów.

Od teorii do praktyki – przykład

Przy założeniu budowy kanalizacji sanitarnej dla sześciu tysięcy użytkowników, koszcie budowy wynoszącym 50 mln zł oraz uwzględnieniu faktu tańszej budowy przez partnera prywatnego o 15 %, stawka za odprowadzanie ścieków będzie wynosiła 6,34 zł/m3.  (w przypadku budowy przez podmiot publiczny wyniesie 7,46 zł/m3).

Poniżej zaprezentowano wykres pokazujący przepływy pieniężne Gminy (operatora) związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej oraz jej eksploatacją. Kolorem czerwonym oznaczono wydatki związane z budową kanalizacji oraz z eksploatacją powstałej infrastruktury, natomiast kolorem zielonym przedstawiono przychody ze sprzedaży usług. Linia niebieska przedstawia skumulowaną wartość przepływów pieniężnych wywołanych realizacją inwestycji.  Linia ta przecina oś „zero” dopiero w 40 roku inwestycji, co oznacza że po 40 latach od zrealizowania inwestycji całkowicie został spłacony kapitał potrzebny na jej realizację. Kolejne lata to lata nadwyżek finansowych generowanych przez projekt. Powstaje zatem pytanie czy warto zamrażać środki pieniężne przez gminę na okres 40 lat?

ppp-poszczegolne-lata

 

Zatem nie jest prawdą, iż przy realizacji inwestycji przez kapitał prywatny gmina ma obowiązek spłacić partnera, gdyż wszystkie koszty budowy i eksploatacyjne są przerzucane na ostatecznego odbiorcę za pośrednictwem stawek i cen za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków. W modelu PPP gmina rezygnuje jedynie z przyszłych nadwyżek finansowych, które w rzeczywistości powstają pod koniec okresu eksploatacji powstałej infrastruktury.

W modelu PPP gmina ma obowiązek zapewnić grunty pod realizację inwestycji (grunty pozostają własnością gminy), lecz nie ma potrzeby finansowania inwestycji. Środki te gmina może przeznaczyć na realizację innych zadań własnych, gdzie formuła PPP nie może być zastosowana. Ten model inwestycji nie wpływa także na wzrost wskaźnika zadłużenia gminy, gdyż nie występuje potrzeba finansowania kapitałem obcym. Dodatkowym atutem realizacji inwestycji w tej formie jest fakt, iż po okresie realizacji umowy PPP, infrastruktura wytworzona przez podmiot prywatny przechodzi na własność podmiotu publicznego.

Artykuł pierwotnie ukazał się w „BMP Ochrona środowiska”

IMP3rove

„Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP) „.

logo_IMP3roveProjekt IMP3rove jest głównym projektem w ramach inicjatywy Europe INNOVA, który ma na celu osiągnięcie wzrostu efektywności oraz wydajności doradztwa w zakresie zarządzania innowacjami w Europie. Projekt skierowany jest przede wszystkim do branży przemysłowej m.in. przemysłu elektrycznego i optycznego, przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego, przemysłu spożywczego, tekstylnego, chemicznego i farmakologicznego oraz usług opartych na wiedzy. W Polsce koordynatorem programu jest Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI. Realizację projektu przewidziano na lata 2006 do 2010.

Firmy, które wezmą udział w projekcie IMP3rove będą mogły skorzystać z indywidualnych usług doradczych w zakresie analizy stanu faktycznego firmy, przygotowania rekomendowanych rozwiązań innowacyjnych i planu działania. Jednocześnie przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w zakresie wdrażania planu, pomiaru skuteczności zastosowanych rozwiązań, opracowania propozycji podtrzymania osiągniętych efektów oraz przygotowania raportu dotyczącego długofalowego wpływu innowacji na działalność firmy.

Collect Consulting jako jedna z niewielu firm w Polsce została wytypowana do współpracy w ramach projektu IMP3rove. Zadaniem Collect Consulting będzie rozpowszechnienie informacji dotyczących głównego narzędzia projektu, którym jest Internetowe Narzędzie Samooceny SAT oraz wspieraniem firm w praktycznym zastosowaniu tego narzędzia we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w biznesie.

Internetowe Narzędzie Samooceny SAT to przede wszystkim platforma wiedzy i promocji nowych narzędzi wdrażania innowacji. Będzie portalem pomagającym w określaniu niewykorzystanych nisz rynkowych, redukowaniu barier oraz skutecznym konkurowaniu na rynku krajowym i międzynarodowym. Narzędzie samooceny (SAT) będzie integralną częścią usług doradczych świadczonych dla co najmniej 1,500 MSP w całej Europie.

Bezpośredni nadzór nad projektem IMP3rove sprawuje Komisja Europejska w ramach inicjatywy Europe INNOVA.

Unijna recepta dla służby zdrowia

unijna-recepta-dla-sluzby-zdrowia„Unijna recepta dla służby zdrowia” to ogólnopolska kampania informacyjno – promocyjna, której podstawowym celem jest przekazanie wiedzy o możliwościach finansowania przedsięwzięć służby zdrowia przy udziale funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. Projekt realizowany jest przez partnerstwo podmiotów: Konfederacja Pracodawców Polskich (Lider Projektu), Collect Consulting Sp. z o.o., Wydawnictwo Elamed, Wydawnictwo Termedia.

Poprawa jakości usług medycznych to niezbędny element rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Istnieje duże zapotrzebowanie na środki finansowe, które umożliwiłyby rozwój zaplecza technicznego i kadrowego służby zdrowia. Pozyskanie wiedzy na temat źródeł wsparcia dla służby zdrowia w ramach funduszy unijnych i umiejętności identyfikacji projektów, które mogą być dofinansowane, to podstawa, aby aplikować o dotację. Grupami docelowymi kampanii są decydenci i właściciele publicznej i niepublicznej służby zdrowia, w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego, czyli organy założycielskie placówek służby zdrowia, dyrektorzy publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i szpitali spółki partnerskie świadczące usługi medyczne, menedżerowie ochrony zdrowia prowadzący poradnie, kliniki, kierujący szpitalami, centrami medycznymi

Na terenie całego kraju odbędzie się 8 regionalnych konferencji informacyjnych, podczas których będą prezentowane możliwości pozyskania dotacji z funduszy unijnych na przedsięwzięcia publicznej i niepublicznej służby zdrowia.

Informacje dotyczące możliwości finansowania projektów sektora medycznego z funduszy strukturalnych będą publikowane w ogólnopolskich czasopismach branżowych:

 • „OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny”,
 • „Lekarz”,
 • „Menedżer Zdrowia”,
 • „Przewodnik Lekarza”,
 • „Wektory”.

Opublikowane zostaną również dwa cykle artykułów: „Recepta na dobry projekt”, prezentujących jednostki służby zdrowia, które z sukcesem pozyskały dotacje z programów w okresie 2004-2006, oraz „Unijny savoir-vivre – czyli jak zachować się w obliczu spotkania z dotacją” – informujących jak zrealizować projekt współfinansowany ze środków unijnych.

Kampania prowadzona będzie także poprzez strony internetowe Partnerów:

 • http://www.kpp.org.pl,
 • http://www.e-kapital.pl,
 • http://lekarz.elamed.pl,
 • http://www.medyczny.elamed.pl,
 • http://www.menedzer.termedia.pl,
 • http://www.lekarz.termedia.pl.

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006-2007.

unijna_recepta_NSS_UE

e-kapital.pl – Kapitalny portal przedsiębiorcy

e-kapital-logo

Celem niniejszego projektu jest zaoferowanie innowacyjnych usług świadczonych drogą elektroniczną jakimi będą usługi kojarzenia inwestorów, wyszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania (dotacje, kredyty, leasing), usługi księgowe, świadczone na zasadzie Software as a Service (SaaS) przez specjalistyczne oprogramowanie do rejestracji i rozliczania zdarzeń gospodarczych oraz usługi prawne polegające na automatycznym tworzeniu pism prawnych takich jak pisma procesowe, podania, wezwania itp.

Zobacz prezentację

{loadposition article} projekt_wspolfinansowany_ek

Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o wsparciu finansowym pięciu projektów doradczych skierowanych dla małych i średnich przedsiębiorców. Na liście rekomendowanej przez PARP znalazł się projekt złożony przez specjalistów Collect Consulting.

Łącznie pięć wniosków zostało rekomendowanych przez PARP do udzielenia wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej pn. „Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Wszystkie działania będą współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 2.2.1.

Projekt składa się z dwóch zasadniczych etapów:

Etap I. (realizowany w ciągu 29 dni roboczych)

Będzie polegał na przeprowadzeniu przez analityków Collect Consulting audytu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie w okresie minionych 3 lat oraz opracowaniu Strategii Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej.

 

Doradcy wskażą przedsiębiorstwom uczestniczącym w projekcie co najmniej trzy najlepiej rokujące optymalizacje w przynajmniej dwóch obszarach przeprowadzanego audytu (tj. audytu finansowego, rachunkowego, podatkowego i audytu prawnego). Raport końcowy z Etapu I będzie zawierał – prócz wspomnianych optymalizacji – także szacunki kosztów wdrożenia tychże rekomendacji oraz założenia, co do oszczędności, jakie powinna przynieść każda z proponowanych rekomendacji. Prócz tego przedsiębiorcy otrzymają zestaw narzędzi informacyjnych i procedur umożliwiających skuteczne przeprowadzenie optymalizacji kosztów w swoich przedsiębiorstwach.

Etap II. (realizowany zasadniczo w okresie nie dłuższym, niż 6 miesięcy)

Będzie polegał na wdrożeniu co najmniej trzech, spośród wszystkich rekomendowanych przez specjalistów Collect Consulting optymalizacji zawartych w w/wym. Strategii. Zajmie się tym wspólnie zespół złożony z ekspertów Collect Consulting, a także decydentów i wdrożeniowców z przedsiębiorstwa.

 

Po okresie 12 miesięcy od zakończenia wdrażania rekomendacji optymalizacyjnych, na zlecenie PARP, która współfinansuje cały projekt, zostanie przeprowadzone badanie przedsiębiorstw biorących udział w projekcie, mające na celu sprawdzenie, czy zalecane rekomendacje zostały wdrożone i czy zakładane w nich wskaźniki optymalizacji zostały w przedsiębiorstwach osiągnięte.

Projekt rusza w lipcu, a jego zakończenie przewidziane jest po 12 miesiącach. Jest podzielony na trzy, czteromiesięczne okresy. Collect Consulting wytypuje do projektu łącznie 9 przedsiębiorstw działających w regionie. Będą to zarówno firmy produkcyjne, jak i handlowe oraz usługowe.

Projekt stanowi dla firm szansę bezpłatnego skorzystania z wysokiej jakości usług doradczych, poznania procedur i narzędzi informatycznych i w konsekwencji – poprawy swej pozycji konkurencyjnej na rynku. Będzie też okazją dla przedsiębiorstw do obiektywnej weryfikacji stosowanych dotąd metod zarządzania finansowego, rachunkowości, a także rozwiązań podatkowych i prawnych.

Zainteresowane przedsiębiorstwa (z sektora MŚP) prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i przesłanie jej – bądź to drogą pocztową na adres Collect Consulting, bądź też drogą elektroniczną – na adres: biuro@collect.pl

Wykorzystaj swoją szansę
Optymalizuj koszty
Bądź konkurencyjny!

Projekt jest realizowany w ramach Umowy o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw – przygotowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu systemowego PARP „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci” finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

wspolfinansowany-collect-wspiera-msp

186 mln na drogi!

Dokumenty aplikacyjne przygotowane przez ekspertów Collect Consulting dla Powiatu Lubelskiego przeszły przez ocenę merytoryczna. Wartość projektu związanego z poprawą komunikacji wynosi 186,5 miliona, natomiast wielkość prognozowanego dofinansowania – 131,6 mln złotych.

 

Projekt o nazwie „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” został złożony przez Powiat Lubelski – lidera projektu realizowanego w partnerstwie z 15 innymi powiatami. Beneficjenici ubiegają się o dofinansowanie w ramach działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

 

Współpraca z Powiatem Lubelskim to kolejne przedsięwzięcie Collect Consulting w obszarze inwestycji infrastrukturalnych. Wcześniej z naszych usług korzystały między innymi Tramwaje Śląskie SA, Urząd Miasta Szczecin (opracowania dla projektu „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”) oraz UM Olsztyn (wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportowego w Olsztynie”).

Szkolimy Łódź

Trenerzy Collect Consulting prowadzą dziś drugie zajęcia w ramach cyklu szkoleń zleconych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wykłady poświęcone są zasadom tworzenia biznes planu oraz studium wykonalności dla działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 

Szkolenia odbywają się jako część projektu „W drodze po unijne pieniądze”, który rozpoczął się na początku czerwca. Po lipcowych wykładach następne odbędą się już w sierpniu.

 

W najbliższym czasie eksperci Collect rozpoczną również serię szkoleń dla beneficjentów wskazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.