Collect Consulting na konferencji „Współpraca sektora publicznego z prywatnym – idea partnerstwa”

 

W dniu 25 października br. odbyła się w Urzędzie Miasta Poznania konferencja, pn. „Współpraca sektora publicznego z prywatnym – idea partnerstwa”, w trakcie której zaprezentowano trendy oraz szanse stojące przez sektorem PPP w Polsce. Uczestnicy mogli między innymi dowiedzieć się i poznać korzyści wynikające z możliwości wspólnego łączenia projektów podmiotu publicznego z finansowaniem i efektywnością partnera prywatnego. Zostały również przedstawione i omówione przykłady brytyjskich rozwiązań PPP. Witold Grzybowski, partner Collect Consulting S.A. przedstawił i szerzej omówił temat budowy dróg niepłatnych w systemie PPP (non-toll roads), posługując się przy tym przykładami z województwa dolnośląskiego. Spotkanie zorganizowane zostało przez Brytyjsko-Polską Izbę™Handlową… we współpracy z Ambasadą… Brytyjską w Warszawie.Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki. Funkcję™ moderatora pełnił Robert Gwiazdowski – wybitny prawnik, ekonomista i komentator gospodarczy, zarządzający Centrum im. Adama Smitha.

Collect Consulting S.A. dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Na zlecenie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD), doradcy Collect Consulting przeprowadzili cykl szkoleń na temat wykorzystania środków unijnych w świetle dotychczasowych doświadczeń oraz sporządzania projektów środowiskowych. Z 8 wykładów, które odbyły się podczas każdego 2 dniowego szkolenia, nasi eksperci prowadzili zajęcia podejmujące następujące kwestie: – „Od pomysłu do wdrożenia – doświadczenia z realizacji proekologicznych projektów inwestycyjnych” – „Zasady realizacji i rozliczania dotacji pochodzących z UE”. Nasi doradcy przygotowali również materiały, które stanowiły część podręcznika powstałego na potrzeby powyższego cyklu szkoleniowego.

Kolejny klient zespołu projektów badawczych Collect Consulting S.A.

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego dołączyło do grona klientów zespołu projektów badawczych. Nasi eksperci zrealizują projekt pn. „Badanie jakości, skuteczności oraz adekwatności działań szkoleniowych i doradczych oferowanych w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Realizowane badanie ma na celu ocenę szkoleń i doradztwa finansowanego z PO KL. Przy wydatkowaniu środków publicznych istotna jest bowiem dbałość o skuteczność i efektywność podejmowanych działań.W związku z powyższym głównymi celami badania są:

  1. Ocena doradztwa i szkoleń realizowanych w ramach POKL.
  2. Analiza stopnia dopasowania szkoleń i kursów dofinansowanych z EFS potrzeb świętokrzyskiego rynku pracy.
  3. Analiza dobrych praktyk w zakresie realizacji skutecznych szkoleń i doradztwa.
  4. Zidentyfikowanie grup docelowych niedoreprezentowanych w projektach szkoleniowych i doradczych w Priorytetu IX PO KL.

Projekty finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakładające wsparcie w postaci szkoleń, kursów oraz doradztwa cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno beneficjentów jak i odbiorców wsparcia. Oferowane wsparcie jest w większości przypadków bezpłatne lub w znacznym stopniu dofinansowane. Dzięki czemu powyższa oferta szkoleniowa zajmuje kluczowe miejsce na rynku usług edukacyjnych w Polsce.

Eksperci zespołu projektów badawczych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

 

Eksperci zespołu projektów badawczych zrealizuje badania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Małopolsce. Stan i kierunki wsparcie”. Głównym celem badania jest zdiagnozowanie przyczyn niskiego stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Małopolsce. W konsekwencji Wykonawca zidentyfikuje dobre praktyki w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Dokonane analizy uwzględnią określenie krótko- i długoterminowych perspektyw rozwoju edukacji przedszkolnej w oparciu o prognozowane zmiany demograficzne, istniejącą infrastrukturę i zasoby kadrowe oraz planowane zmiany.Jednym z istotnych aspektów badania będzie również zidentyfikowanie społecznych i mentalnościowych barier w posyłaniu dzieci do przedszkoli.
Istotnym elementem badania będzie zwrócenie wagi na placówki powstałe w ramach POKL. Istotne dla rozwoju edukacji przedszkolnej jest bowiem ich funkcjonowanie po okresie dofinansowań tych przedsięwzięć.

Eksperci zespołu projektów badawczych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Eksperci zespołu projektów badawczych Collect Consulting S.A. zrealizują badanie pn. „Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim”.

Badanie zostanie przeprowadzone w kontekście dążenia do zwiększenia poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, zwłaszcza niepełnosprawnych umysłowo. W województwie wielkopolskim na 1000 mieszkańców przypadało bowiem aż 157 osób niepełnosprawnych przy występowaniu niskiej aktywności zawodowej tej grupy. Dla osiągnięcia celów badania dokonana zostanie ocena możliwości niwelowania barier aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wskazanie przykładów dobrych praktyk kompleksowego i skutecznego wsparcia osób niepełnosprawnych.Istotnym aspektem analiz będzie wskazanie czy wyżej wymienione działania są możliwe do realizacji w ramach POKL.

Eksperci Collect Consulting o możliwościach prywatyzacji spółki komunalnej w Łodzi

Przygotowanie analiz ekonomicznych i prawnych to główne zadania postawione przed Collect Consulting S.A. w ramach umowy zawartej z Miastem Łódź.  

Zadaniem ekspertów Collect Consulting będzie przygotowanie analiz prawnych i ekonomicznych dotyczących m.in. obecnie funkcjonującego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście, wariantów prywatyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) Sp. z o.o. w Łodzi oraz wpływu ewentualnej prywatyzacji na poziom cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Dodatkowym elementem umowy są również ekspertyzy prawne w zakresie utrzymania trwałości projektów wodno-kanalizacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których odbiorcą jest Miasto Łódź i jego spółki komunalne. Zadaniem ekspertów Collect Consulting będzie również kompleksowe doradztwo w ramach podpisanej umowy.

Konferencja „Partnerstwo Publiczno-Prywatne – Projektowanie, Finansowanie, Realizacja”

12 października we Wrocławiu odbyła się konferencja „Partnerstwo Publiczno-Prywatne – Projektowanie, Finansowanie, Realizacja”. Głównym celem konferencji, która miała miejsce w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego było przybliżenie problematyki przedsięwzięć partnerskich. 

Collect Consulting wraz z Kancelarią Prawną Lextra i Zachodnią Izbą Gospodarczą, był współorganizatorem tego wydarzenia. Organizatorzy pragnęli umożliwić przedstawicielom samorządów spotkanie z potencjalnymi partnerami ze strony prywatnej, ale przede wszystkim przybliżyć tematykę partnerstwa publiczno-prywatnego we wszystkich aspektach. Podczas konferencji tematyka PPP została omówiona zarówno od strony prawnej i organizacyjnej, jak i współpracy z zewnętrznym doradcą. Prelegenci omówili także kwestie dobrych praktyk oraz już zgromadzone doświadczenia różnych stron biorących udział w tego typu przedsięwzięciach.Pełna relacja z konferencji, jak i materiały prelegentów znajdują się na stronie www.ppp.collect.pl .Zapraszamy

Wariant PPP dla stadionu w Łodzi

Wykonanie analiz poprzedzających realizację projektu budowy stadionu w Łodzi oraz usługi doradczo-konsultacyjne w procesie pozyskania partnera prywatnego są przedmiotem umowy zawartej przez Collect Consulting z Miastem Łódź.

„Planowany przez władze miasta stadion ma pomieścić około 32 tys. sympatyków piłki nożnej. Obiekt ma być zgodny z najwyższymi wymaganiami UEFA (Europejska Unia Piłkarska)”. Na stadionie swoje mecze rozgrywał będzie  występujący w Ekstraklasie RTS Widzew Łódź S.A. Obecny stadion przy Al. Piłsudzkiego  w Łodzi może pomieścić ponad 10 tys. fanów. W projekcie nowego obiektu nie zabrakło miejsc parkingowych, siedzeń klasy business i VIP. Stadion będzie w pełni dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z planami miasta, budowie towarzyszyć będą prace modernizacyjne ciągów komunikacyjnych w sąsiedztwie stadionu.
Łódzki projekt to już kolejne przedsięwzięcie z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego realizowane przez firmę. Przypomnijmy, że eksperci Collect Consulting doradzali w pierwszym w Polsce, pilotażowym projekcie przebudowy i utrzymania dwunastokilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr
342 z Wrocławia do ronda w Obornikach Śląskich. Zleceniodawcą projektu było Województwo Dolnośląskie.

Collect Consulting wspiera powstanie Centrum Komunikacyjnego w Legionowie

Przygotowanie studium wykonalności oraz Master Planu, to główne zadania powierzone ekspertom Collect Consulting przez Miasto Legionowo w ramach projektu „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”.

Projekt zakłada stworzenie parkingu na kilkaset aut, wybudowanie funkcjonalnego dworca oraz utworzenie tzw. wewnętrznej obwodnicy miasta.
Władze miasta starają się o wsparcie finansowe dla realizacji przedsięwzięcia w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Docelowo legionowski dworzec obsługiwałby nawet 400 tys. osób z północnego Mazowsza.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej dla naszego kraju. Oprócz Polski, z pomocy Szwajcarii ma skorzystać również dziewięciu innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Łącznie, na mocy umów międzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, Szwajcaria przeznaczyła na ten cel ponad 1 mld franków szwajcarskich.  W przypadku Polski, Program Szwajcarski  przewiduje finansowanie w kwocie 489 mln CHF, co stanowi niemal połowę ogólnej puli środków.
Fundusze Szwajcarskie przewidują wsparcie dla instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych.