Archiwum kategorii: Usługi inżynieryjne

Nowa linia tramwajowa w Krakowie

Nasi eksperci nie próżnują! Firma Collect Consulting podjęła się wykonania dokumentacji budowy linii tramwajowej KTS w Krakowie (os. Krowodrza Górka – Azory). Całe przedsięwzięcie zostało podzielone na 2 zadania, które polegać będą na przygotowaniu programu funkcjonalno-użytkowego oraz  niezbędnej dokumentacji dotyczącej uwarunkowań środowiskowych dla kontynuacji połączenia tramwajowego do Bronowic (os. Azory – Bronowice). Inwestycja będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Mamy nadzieję, że inwestycja przypadnie mieszkańcom Krakowa do gustu i po jej zrealizowaniu chętniej będą korzystać z transportu publicznego.

Kolejny kontrakt w gminie Staszów

Kolejny raz zapowiada się owocna współpraca z Klientem ze Staszowa – podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółką Gminy z o. o. Dział Usług Inżynieryjnych, wspierany przez zewnętrznych ekspertów, podjął się roli Inżyniera Kontraktu dla trzech Kontraktów realizowanych w ramach Projektu: „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Staszów – Etap II”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i obejmuje dwa kontrakty wykonawcze realizowane w oparciu o warunki kontraktowe „Czerwony FIDIC” i jeden kontrakt na dostawy.

Kolejny nadzór w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

W ramach umowy podpisanej z Wodociągami Pińczowskimi, Dział Usług Inżynieryjnych będzie sprawował nadzór inwestorski nad inwestycją rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Pińczowie. Inwestycja ta jest dofinansowana w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zakres czynności naszego zespołu w ramach realizacji umowy obejmie pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: sanitarnej, ogólnobudowlanej, elektrycznej i drogowej oraz koordynację tego nadzoru, rozliczanie nadzorowanej inwestycji oraz sprawozdawczość.

Inżynier Kontraktu w Niepołomicach

Dział Usług Inżynieryjnych będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu dla 4 Zadań w ramach Projektu: „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Niepołomice” w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy („Żółty FIDIC”). Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rola Inżyniera Kontraktu będzie polegać na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej i technologicznej oczyszczania ścieków, prowadzeniu rozliczeń rzeczowo-finansowych, sprawozdawczości, wspomaganiu Zamawiającego w trakcie realizacji kontraktów.

Usługa Inżyniera Kontraktu – tym razem dla sektora prywatnego!

Dział Usług Inżynieryjnych po raz pierwszy będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu dla prywatnej firmy – podpisana została umowa z Flukar Sp. z o. o. z Katowic, na nadzorowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach Projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych, modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zespołowi Działu Usług Inżynieryjnych życzymy powodzenia a Nowemu Klientowi – owocnej współpracy!”

Sosnowieckie Wodociągi klientem Collect Consulting S.A.

Dział Usług Inżynieryjnych Collect Consulting na zlecenie Sosnowieckich Wodociągów będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu w zakresie kompleksowego zarządzania, koordynacji i nadzorowania realizacji umów na roboty budowlane w ramach Projektu „ Gospodarka wodno- ściekowa w Sosnowcu – Etap III”, w zakresie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Witamy w gronie naszych klientów i liczymy na owocną współpracę.

Collect wspiera „Nowoczesne szkoły” w Mikołowie

Dział Usług Inżynieryjnych Collect Consulting na zlecenie Powiatu Mikołowskiego będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: „ Nowoczesna szkoła – modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół powiatu mikołowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Do głównych zdań naszego zespołu będzie należał nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonania, nadzór nad całością dokumentacji sporządzonej przez wnioskodawcę, zarządzanie finansowe zadania, sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełniania w tym zakresie wszelkich formalności wymaganych przepisami prawa, a także sporządzanie sprawozdań i  realizacja rozliczeń zgodnie z wytycznymi projektu.

Prestiżowy projekt w Sosnowcu !

Dział Usług Inżynieryjnych Collect Consulting na zlecenie Gminy Sosnowiec będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadań: Przebudowa Egzotarium w Sosnowcu oraz Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu w ramach projektu pn.: „ Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych”.

Zespół nasz w ramach usługi wykona zadania z zakresu weryfikacji, opiniowania i akceptacji dokumentacji przedprojektowej i projektowej. Będzie brał udział w pracach komisji przetargowej
w celu wyboru wykonawcy robót oraz będzie sprawował nadzór nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach oby zadań.