Archiwum kategorii: Usługi inżynieryjne

Analizy opłacalności dla Siarkopol S.A.

Na zlecenie Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. nasi analitycy przygotują kompleksową analizę opłacalności ekonomicznej budowy instalacji do produkcji dodatków do flotacji rud miedzi na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie, Tuczępy.

Wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane usługami wsparcia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem zapraszamy do kontaktu. 

Aktualizacje planów aglomeracji.

Gmina Bogatynia zleciła naszej firmie opracowanie aktualizacji planu aglomeracji Bogatynia oraz aglomeracji Sieniawka wraz z ewentualnymi rozszerzeniami aglomeracji. To kolejne zamówienie zawiązane wykonaniem przeglądu i granic aglomeracji, w którą zaangażowani są nasi eksperci, Obsługujemy w tym zakresie również Gminę Herby czy Miastem Kielce.

Collect Consulting swoje usługi dopasowuje do potrzeb ciągle zmieniającego się rynku. Wszystkie Gminy, które poszukują profesjonalnego wsparcia w zakresie przeglądu, zmiany, wyznaczenia obszarów czy likwidacji aglomeracji zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Miejski Plan Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla Miasta Zamościa.

Miasto Zamość podpisało z Collect Consulting S.A. umowę na wykonanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Plan wskazywać będzie wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji miasta do zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych w kilku najbardziej wrażliwych sektorach/obszarach miasta, to jest w zakresie zdrowia publicznego, transportu, gospodarki wodnej, przestrzennej, sieci infrastrukturalnych oraz dziedzictwa kulturowego. Osiągnięcie tego celu zrealizowane zostanie poprzez podjęcie wielu wzajemnie skoordynowanych działań adaptacyjnych ukierunkowanych na zwiększenie odporności miasta Zamościa na obecne i przyszłe zagrożenia klimatyczne.

Dokumentacja techniczna dla budowy nowego ujęcia wody pitej w Gminie Ciasna.

Nasz zespół inżynierski przygotował na zlecenie Gminy Ciasna program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Wykonanie zastępczych otworów studziennych S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Sierakowie Śląskim, na dz. ew. nr 102/1 obręb Łomnica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Ścieżki rowerowe w Katowicach ukończone!

Dobiegły końca usługi projektowe ścieżek rowerowych w Katowicach.  Z sukcesem ukończyliśmy projekty koncepcyjne przebiegu drogi dla rowerów łączącej dzielnicę Giszowiec z dzielnicą Murcki oraz łączącej dzielnicę Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego zapewniające połączenie planowanej infrastruktury rowerowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – etap I”.

Czekamy na kolejne zadania związane z rozwojem infrastruktury transportu rowerowego na Śląsku i nie tylko. 

Nowe wyzwania projektowe!

Zespół projektowy Collect Consulting S.A. na zlecenie Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A przygotuje koncepcję programowo-przestrzenną budowy nowego budynku biurowego „L” w Świerklanach. 

Usługi projektowe to kolejny pakiet usług, które w ostatnim czasie wprowadziliśmy do swojej oferty by w pełni kompleksowo wspierać swoich klientów.

Doradztwo dla Gminy Supraśl.

Do grona naszych klientów dołączyła Gmina Supraśl dla której nasi eksperci przygotują analizę wielokryterialną dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie i Wynik analizy ułatwi władzom gminy Supraśl weryfikację założeń inwestycyjnych i wskaże najkorzystniejszy sposób modernizacji systemu oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Supraśl.
Zapraszamy do współpracy!

Inwestycja na oczyszczalni ścieków nadzorowana przez Collect Consulting S.A.

Miło nam poinformować, ze w nowym rokiem rozpoczynamy realizację usługi „Inspoktora Nadzoru dla zadania Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu. Przez nabliższych 18 miesięcy nasi inspektorzy wspierać będą Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. świadcząc profesjonalne usługi doradcze oraz czynosci zwinazane z zarządzaniem, kontroląi nadzorem inwestorskim na etapie realizacji robót budowlanych i prac montażowych. To już kolejna inwestycja zwiazana z modernizacją oczyszczalni scieków realizowana przez Zespół Inspektorów Działu Usług Inżynieryjnych, kóry nadzoruje również prace na oczyszczalniach w Pińczowie, Niepłomicach czy Staszowie. 

Dokumentacja techniczna dla Centrum Badań i Innowacji.

Do grona klientów Collect Consulting S.A. dołączył Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Nasi Projektanci sporządzą na zlecenie szpitala programu funkcjonalno- użytkowy wraz z koncepcją architektoniczną dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych Sercowo-Naczyniowych i Kręgosłupa.

Dziękujemy za zaufanie i mamy nadzieję na owocną współpracę.