Archiwum kategorii: Inne

Debata „Przeciwdziałanie smogowi”

Aktywnie uczestniczymy w działaniach zmierzających do rozwiązania problemu smogu, z którym zmaga się większość polskich miast nie tylko poprzez pomoc w uzyskaniu finansowania ale także zabierając głos w dyskusji na ten temat. Uczestniczyliśmy w debacie „Przeciwdziałanie smogowi” zorganizowanej przez zespół „Super Biznesu”.

W spotkaniu oprócz naszego eksperta uczestniczyli Pani Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza, Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego oraz prof. dr hab. inż. Marian Turek z Głównego Instytutu Górnictwa, dr n. med. Leszek Krześniak oraz Krzysztof Melka – Doradca Ministra Środowiska. Debatę poprowadził redaktor prowadzący Super Biznesu – z-ca red. naczelnego Hubert Biskupski.

Przeprowadzone szkolenia

Na zlecenie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, przeprowadziliśmy cykl szkoleń pn. „ Wykorzystanie środków unijnych w świetle dotychczasowych doświadczeń oraz sporządzanie projektów środowiskowych”
Termin: 10.2011r.

Na zlecenie Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich, przeprowadziliśmy szkolenie dotyczące rozliczania projektów unijnych.
Termin: 07. 2011r.

W ramach projektu „Eksport – kierunek sukcesu”, przeprowadziliśmy w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku spotkania informacyjno – promocyjne, dotyczące możliwości i źródeł pozyskiwania dofinansowania przez przedsiębiorców.
Termin: 06.2011r.

Na zamówienie Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziliśmy szkolenie pn. „ABC funduszy europejskich, w tym skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych, metodologia sporządzania wniosków o dofinansowanie działań z funduszy europejskich na rzecz rozwoju dialogu społecznego” adresowanego do sekretarzy i pracowników Biur Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego. Łącznie liczba uczestników wyniosła 32 osoby.
Termin: 06.2011r.

Na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy wyjazdowe szkolenia pn. „Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki- systemowe rozwiązania w świetle nowych regulacji prawnych”. Liczba uczestników wynosiła 70 osób.
Termin: 06.2011r.

Na zamówienie Zakładów Remontowych Energetyki Katowice zorganizowaliśmy wyjazd szkoleniowy do Stanów Zjednoczonych pn. „Szkolenie w zakresie gięcia indukcyjnego rur o średnicy do 1200mm”
Termin: 04-05.2011r.

Na zamówienie Na zamówienie Business Centre Club w Warszawie przeprowadziliśmy seminarium pn. Finansowanie inwestycji przedsiębiorstwa z pomocowych funduszy Unii Europejskiej.
Termin: 04.2011r.

Na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przeprowadziliśmy dwudniowe szkolenie z zakresu Partnerstwa Publiczno- Prywatnego.
Termin: 03.2011 r.

Na zamówienie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Żorach, przeprowadziliśmy szkolenie zamknięte z zakresu „Zarządzanie i rozliczanie projektów unijnych dla NZOZ SP ZOZ”
Termin: 02.2011 r.

Na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadziliśmy dziesięć jednodniowych szkoleń dla lokalnych liderów, z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Łącznie liczba uczestników wyniosła 386 osób.
Termin: 11.2010r.

Na zamówienie Ministerstwa Gospodarki przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu Partnerstwa Publiczno- Prywatnego dla przedstawicieli Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnego Biura Śledczego, Prokuratury, Policji oraz Najwyższej Izby Kontroli.
Termin: 10.2010r.

Na zamówienie Centrum Projektów Europejskich przeprowadziliśmy 2 dwudniowe szkolenia dla mikroprzedsiębiorców z zakresu pomocy publicznej w kontekście wybranych programów operacyjnych NSRO.
Liczba uczestników wyniosła ok. 60 osób
Termin: 11.2010r.

Na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przeprowadziliśmy szkolenia specjalistyczne i ogólne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Szkolenie pt. „Zarządzanie projektami w administracji samorządowej”
•    Panel I- 8 dni szkoleniowych
•    Panel II wykorzystanie elementów metodyki PRINCE2- 4 dni szkoleniowe
•    Panel III wykorzystanie elementów metodyki PMI- 4 dni szkoleniowe
Liczba uczestników wyniosła ok. 80 osób
Szkolenie pt. „Zamówienia publiczne w praktyce dla Zamawiających”
•    Panel I Prawo Zamówień Publicznych- 2 dni szkoleniowe
•    Panel II Pomoc Publiczna i Partnerstwo Publiczno- Prywatne- 2 dni szkoleniowe
•    Panel III Koncesja na roboty budowlane- 2 dni szkoleniowe
Liczba uczestników wyniosła ok. 52 osoby
Szkolenie pt. „ Prawo telekomunikacyjne w praktyce”
2 dni szkoleniowe, liczba uczestników wyniosła ok. 10 osób
Szkolenie pt. „Efektywna komunikacja wewnętrzna w administracji publicznej”
4 dni szkoleniowe, liczba uczestników wyniosła ok. 25 osób
Szkolenie pt. „ Skuteczny kierownik kluczem do sukcesu instytucji publicznej”
21 dni szkoleniowych, liczba uczestników wyniosła ok. 80 osób
Szkolenie pt. „ Kompetencje interkulturowe we współpracy międzynarodowej dla pracowników administracji samorządowej”
4 dni szkoleniowe, liczba uczestników wyniosła ok. 20 osób
Termin: 09-11.2010r.

Na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 3 szkolenia dla przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD) Województwa Śląskiego. W szkoleniu pt. „Ochrona danych osobowych” wzięło udział 27osób, w szkoleniu pt. „Kontrola i audyt unijny projektów realizowanych w ramach programów unijnych (z uwzględnieniem programu LEADER- PROW 2007-2013)” wzięły udział 24 osoby, w szkoleniu pt. „Ewaluacja LSR i LGD na przykładzie projektów unijnych” wzięły udział 24 osoby
Termin: 07-09.2010r.

Na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przeprowadziliśmy szkolenia pt: „W drodze po unijne pieniądze” – wypełnianie wniosku w ramach RPO WŁ, Studium wykonalności biznes plan.
Liczba uczestników wyniosła 68 osób.
Termin: 08.2010r.

Na zamówienie Gminy Miasta Płock przeprowadziliśmy szkolenia pt. „Zasady i procedury udzielania pomocy publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego”
Termin: 08.2010r.

Na zamówienie Centrum Kreowania Liderów SA, w ramach Targów Poznańskich – Targi Medyczne SALMED przeprowadziliśmy na potrzeby przedstawicieli Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (NZOZ) szkolenie z zakresu tematyki pozyskiwania i wdrażania funduszy Unii Europejskiej w Polsce pt. „Rozwój placówki medycznej z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. Finansowanie inwestycji w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej”. 
Termin: 03.2010r.

Na zamówienie Polskiego Instytutu Biznesu, w ramach projektu „Śląska Akademia Rozwoju” zrealizowaliśmy trzy edycje szkoleń poświęconych wiedzy dotyczącej możliwości pozyskania Funduszy Unijnych dla śląskich przedsiębiorców.
Termin: 02-03.2010r.

Na zamówienie Agencji Rozwoju Zawodowego GRAMAR s.c. przeprowadziliśmy szkolenie pn. „Jak przygotować wniosek o środki strukturalne na zadania dotyczące remontów i modernizacji w spółdzielniach i wspólnotach”.
Termin: 04.2010r.

Na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu opracowaliśmy model wdrożeniowy centrum zaawansowanych technologii w subregionie kalisko-ostrowsko-pleszewskim. W ramach zamówienia przeprowadziliśmy dla interesariuszy 3 warsztaty lokalne prezentujące  model CZT w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim i Pleszewie
Termin: 10-12.2009r.

Na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przeprowadziliśmy szkolenia nt. Przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych (II edycja) przeznaczonego dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Liczba uczestników wyniosła 140 osób
Termin: 04-05.2009r.

Na zamówienie Polskiego Instytutu Biznesu przeprowadziliśmy szkolenie pn. Pomoc publiczna oraz szkolenia pn. Partnerstwo publiczno – prywatne
Termin: 11.2009r.

Na zamówienie Konfederacji Pracodawców Polskich zrealizowaliśmy projekt pn. Unijna Recepta dla służby zdrowia.
W ramach projektu zorganizowaliśmy warsztaty w 8 dużych miastach Polski mi.: Warszawa, Katowice, Wrocław, Poznań.
Przedmiotem warsztatów było promowanie, informowanie, przedstawienie możliwości pozyskania funduszy z Unii Europejskiej na projekty dotyczące służby zdrowia.
W każdym z warsztatów liczba uczestników wynosiła 60-80 osób. Łącznie w ramach projektu liczba uczestników biorąca udział w warsztatach przekroczyła znacznie 100 osób.
Termin: 12.2007r.-06.2008r.

Na zamówienie Agencji Rozwoju Zawodowego GRAMAR s.c. przeprowadziliśmy szkolenia pt. POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH NA TERMOMODERNIZACJĘ ORAZ REWITALIZACJĘ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH.
Szkolenie odbyło się na terenie miast Katowice, Warszawa, Wrocław.
W ramach usługi nasi eksperci przeprowadzili szkolenie dla ponad 100 osób.
Termin: 02-03.2008r.

Dla Miasta Piekary Śląskie, nasi eksperci zorganizowali i przeprowadzili  szkolenie dla lokalnych organizacji pozarządowych z zakresu uzyskania dofinansowania w ramach programu „Fundusz dla Organizacji Pozarządowych”.
Termin: 05.2007r.

Dla Starostwa Powiatowego w Kielcach, nasi eksperci przygotowali i przeprowadzili seminarium poświęcone Funduszowi dla Organizacji Samorządowych.
Termin 05.2007r.

Dla Starostwa Powiatowego w Opatowie, nasi eksperci przeprowadzili seminarium poświęcone Funduszowi dla Organizacji Pozarządowych.
Termin: 05.2007r.

Dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, nasi eksperci przeprowadzili szkolenie zamknięte z zakresu analizy finansowej, analizy społeczno-ekonomicznej oraz analizy wrażliwości i ryzyka.
Termin : 01.2009r.

Dla Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o., w ramach programu INITECH skierowanego do studentów oraz doktorantów Politechniki Śląskiej, nasi eksperci przeprowadzili szereg szkoleń z zakresu zasad sporządzania biznes planu.

Dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie, nasi eksperci przeprowadził bezpłatne szkolenie nt. Funduszu Organizacji Pozarządowych.
Termin 06.2007r.

Dla Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, nasi eksperci przeprowadzili szkolenie dla lokalnych organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania dofinansowania na realizację projektów własnych.
Termin: 05.2007r.

Dla MARKETING HOUSE, nasz ekspert przeprowadził w Białymstoku moduł pt. „Środki unijne dla kościołów i związków wyznaniowych” na konferencji poświęconej m.in. Funduszom Unii Europejskiej wspierającym inwestycje w kościołach.
Termin: 11.2008r.

Na zamówienie Biura Projektów Aktywizujących Gospodarczo Miasto Kielce, nasi eksperci przeprowadzili dla pracowników samorządu, MSP, instytucji około biznesowych, kadry naukowo- dydaktycznej wyższych uczelni i studentów studiów doktoranckich szkolenie pt. „Biznes Plan- narzędziem niezbędnym do pozyskania finansowania na innowacje”.
Termin: 01.2008r.

Dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, nasz ekspert przeprowadził szkolenie z zakresu ochrony środowiska pt. „ Pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej i innych”.
Termin: 02.2008r.

Dla Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, nasi eksperci zorganizowali i przeprowadzili bezpłatne seminarium dla organizacji pozarządowych nt Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Termin: 05.2007r.

Dla Starostwa Nowotarskiego, nasz ekspert przeprowadził szkolenie  pt. „Fundusz dla Organizacji Pozarządowych”.
Termin: 05.2007r.

Dla Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, nasz ekspert przeprowadził szkolenie dotyczące Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Termin: 05.2007r.

Dla Urzędu Miejskiego w Bytomiu, nasi eksperci zorganizowali i przeprowadzili specjalistyczne szkolenie dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków z „Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”.
Termin: 05.2007r.

Dla Południowego Koncernu Energetycznego S.A., nasi eksperci przeprowadzili przedstawicieli Centrum Zarządzania PKE S.A., Elektrociepłowni Katowice oraz Elektrowni: Jaworzno III, Siersza, Łaziska, Blachownia, Halemba, szkolenie pt. „Fundusze strukturalne w okresie programowania 2007-2013”.
Termin 06.2007r.

Na zamówienie Zakładów Remontowych Energetyki Katowice zorganizowaliśmy wyjazd szkoleniowy do Stanów Zjednoczonych pn. „Szkolenie w zakresie gięcia indukcyjnego rur o średnicy do 1200mm”

Termin: 04-05.2011r.

Bezpłatne szkolenie – Rozwój obszarów wiejskich

szkolenie

Szanowni Państwo,
Firma Collect Consulting Sp. z o.o. w ramach zamówienia Województwa Śląskiego, zaprasza  rolników, samorządowców, nauczycieli i uczniów szkół rolniczych do udziału w 1 dniowym, bezpłatnym szkoleniu mającym na celu podniesienie i upowszechnienie wiedzy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Tematyka szkolenia:

  1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich.
  2. Zróżnicowanie działalności pozarolniczej.
  3. Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
  4. Inwestycje w zielone technologie na terenach wiejskich (odnawialne źródła energii).

Szkolenie odbędzie się w 10 powiatach ziemskich Województwa Śląskiego:
powiat żywiecki, powiat bielski, powiat cieszyński, powiat pszczyński, powiat gliwicki, powiat tarnogórski, powiat częstochowski, powiat kłobucki, powiat myszkowski, powiat zawierciański

Termin:
szkolenia rozpoczną się od 17.11- 30.11, codziennie w innym powiacie.
czas trwania: 6 godzin.
Każdy uczestnik otrzyma w ramach szkolenia materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Szczegółowe informacje:

Punkt rekrutacji:
Collect Consulting Sp. z o.o.
ul. Rolna 14, 40-555 Katowice
Tel. 32 203 20 53 w.27
Tel. kom. 501 406 107
fax: 32 203 20 53 w. 25
e-mail: m.grabowska@collect.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

Zamawiający:
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 207 85 62
www.slaskie.pl

Projekt współfinansowany:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach III Schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Bezpłatne szkolenia woj. opolskie

Zapraszamy Panie pracujące w województwie opolskim do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach projektu „Profesjonalizm opolskich kobiet wizytówką woj. opolskiego” realizowanego przez Level.

Korzyści z udziału w szkoleniach:

  • podniesienie poziomu znajomości praktycznego języka angielskiego wykorzystywanego w pracy (kurs English for Business zakończony certyfikatem)
  • rozwój kompetencji biznesowych
  • trening umiejętności informatycznych
  • podwyższenie kompetencji miękkich (komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne, negocjacje)

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, podwyższenie wiedzy biznesowej, rozwój umiejętności IT oraz kompetencji interpersonalnych 100 kobiet pracujących i/lub mieszkających na terenie woj. opolskiego.

Zrealizowane działania pozwolą na podniesienie kompetencji zawodowych opolskich kobiet, a ich profesjonalizm przyczyni się do budowy pozytywnego wizerunku woj. opolskiego.

Rekrutacja trwa do 15 października 2010. Zapraszamy!

www.opolanki.collect.pl