Archiwum kategorii: Projekty

Wspieramy Projekty Rozwojowe

Smart Modelling Transportation – wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w analizach transportowych

Celem projektu jest wdrożenie w spółce innowacji produktowej i procesowej w dziedzinie modelowania systemów transportowych.

Efektem projektu jest wdrożenie do oferty Collect Consulting S.A. usługi polegającej na modelowaniu systemów i procesów transportowych w czasie rzeczywistym.

Wartość projektu: 301 350,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 110 750,00 PLN

 

IMP3rove

„Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP) „.

logo_IMP3roveProjekt IMP3rove jest głównym projektem w ramach inicjatywy Europe INNOVA, który ma na celu osiągnięcie wzrostu efektywności oraz wydajności doradztwa w zakresie zarządzania innowacjami w Europie. Projekt skierowany jest przede wszystkim do branży przemysłowej m.in. przemysłu elektrycznego i optycznego, przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego, przemysłu spożywczego, tekstylnego, chemicznego i farmakologicznego oraz usług opartych na wiedzy. W Polsce koordynatorem programu jest Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI. Realizację projektu przewidziano na lata 2006 do 2010.

Firmy, które wezmą udział w projekcie IMP3rove będą mogły skorzystać z indywidualnych usług doradczych w zakresie analizy stanu faktycznego firmy, przygotowania rekomendowanych rozwiązań innowacyjnych i planu działania. Jednocześnie przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w zakresie wdrażania planu, pomiaru skuteczności zastosowanych rozwiązań, opracowania propozycji podtrzymania osiągniętych efektów oraz przygotowania raportu dotyczącego długofalowego wpływu innowacji na działalność firmy.

Collect Consulting jako jedna z niewielu firm w Polsce została wytypowana do współpracy w ramach projektu IMP3rove. Zadaniem Collect Consulting będzie rozpowszechnienie informacji dotyczących głównego narzędzia projektu, którym jest Internetowe Narzędzie Samooceny SAT oraz wspieraniem firm w praktycznym zastosowaniu tego narzędzia we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w biznesie.

Internetowe Narzędzie Samooceny SAT to przede wszystkim platforma wiedzy i promocji nowych narzędzi wdrażania innowacji. Będzie portalem pomagającym w określaniu niewykorzystanych nisz rynkowych, redukowaniu barier oraz skutecznym konkurowaniu na rynku krajowym i międzynarodowym. Narzędzie samooceny (SAT) będzie integralną częścią usług doradczych świadczonych dla co najmniej 1,500 MSP w całej Europie.

Bezpośredni nadzór nad projektem IMP3rove sprawuje Komisja Europejska w ramach inicjatywy Europe INNOVA.

Unijna recepta dla służby zdrowia

unijna-recepta-dla-sluzby-zdrowia„Unijna recepta dla służby zdrowia” to ogólnopolska kampania informacyjno – promocyjna, której podstawowym celem jest przekazanie wiedzy o możliwościach finansowania przedsięwzięć służby zdrowia przy udziale funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. Projekt realizowany jest przez partnerstwo podmiotów: Konfederacja Pracodawców Polskich (Lider Projektu), Collect Consulting Sp. z o.o., Wydawnictwo Elamed, Wydawnictwo Termedia.

Poprawa jakości usług medycznych to niezbędny element rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Istnieje duże zapotrzebowanie na środki finansowe, które umożliwiłyby rozwój zaplecza technicznego i kadrowego służby zdrowia. Pozyskanie wiedzy na temat źródeł wsparcia dla służby zdrowia w ramach funduszy unijnych i umiejętności identyfikacji projektów, które mogą być dofinansowane, to podstawa, aby aplikować o dotację. Grupami docelowymi kampanii są decydenci i właściciele publicznej i niepublicznej służby zdrowia, w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego, czyli organy założycielskie placówek służby zdrowia, dyrektorzy publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i szpitali spółki partnerskie świadczące usługi medyczne, menedżerowie ochrony zdrowia prowadzący poradnie, kliniki, kierujący szpitalami, centrami medycznymi

Na terenie całego kraju odbędzie się 8 regionalnych konferencji informacyjnych, podczas których będą prezentowane możliwości pozyskania dotacji z funduszy unijnych na przedsięwzięcia publicznej i niepublicznej służby zdrowia.

Informacje dotyczące możliwości finansowania projektów sektora medycznego z funduszy strukturalnych będą publikowane w ogólnopolskich czasopismach branżowych:

 • „OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny”,
 • „Lekarz”,
 • „Menedżer Zdrowia”,
 • „Przewodnik Lekarza”,
 • „Wektory”.

Opublikowane zostaną również dwa cykle artykułów: „Recepta na dobry projekt”, prezentujących jednostki służby zdrowia, które z sukcesem pozyskały dotacje z programów w okresie 2004-2006, oraz „Unijny savoir-vivre – czyli jak zachować się w obliczu spotkania z dotacją” – informujących jak zrealizować projekt współfinansowany ze środków unijnych.

Kampania prowadzona będzie także poprzez strony internetowe Partnerów:

 • http://www.kpp.org.pl,
 • http://www.e-kapital.pl,
 • http://lekarz.elamed.pl,
 • http://www.medyczny.elamed.pl,
 • http://www.menedzer.termedia.pl,
 • http://www.lekarz.termedia.pl.

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006-2007.

unijna_recepta_NSS_UE

e-kapital.pl – Kapitalny portal przedsiębiorcy

e-kapital-logo

Celem niniejszego projektu jest zaoferowanie innowacyjnych usług świadczonych drogą elektroniczną jakimi będą usługi kojarzenia inwestorów, wyszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania (dotacje, kredyty, leasing), usługi księgowe, świadczone na zasadzie Software as a Service (SaaS) przez specjalistyczne oprogramowanie do rejestracji i rozliczania zdarzeń gospodarczych oraz usługi prawne polegające na automatycznym tworzeniu pism prawnych takich jak pisma procesowe, podania, wezwania itp.

Zobacz prezentację

{loadposition article} projekt_wspolfinansowany_ek

Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o wsparciu finansowym pięciu projektów doradczych skierowanych dla małych i średnich przedsiębiorców. Na liście rekomendowanej przez PARP znalazł się projekt złożony przez specjalistów Collect Consulting.

Łącznie pięć wniosków zostało rekomendowanych przez PARP do udzielenia wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej pn. „Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Wszystkie działania będą współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 2.2.1.

Projekt składa się z dwóch zasadniczych etapów:

Etap I. (realizowany w ciągu 29 dni roboczych)

Będzie polegał na przeprowadzeniu przez analityków Collect Consulting audytu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie w okresie minionych 3 lat oraz opracowaniu Strategii Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej.

 

Doradcy wskażą przedsiębiorstwom uczestniczącym w projekcie co najmniej trzy najlepiej rokujące optymalizacje w przynajmniej dwóch obszarach przeprowadzanego audytu (tj. audytu finansowego, rachunkowego, podatkowego i audytu prawnego). Raport końcowy z Etapu I będzie zawierał – prócz wspomnianych optymalizacji – także szacunki kosztów wdrożenia tychże rekomendacji oraz założenia, co do oszczędności, jakie powinna przynieść każda z proponowanych rekomendacji. Prócz tego przedsiębiorcy otrzymają zestaw narzędzi informacyjnych i procedur umożliwiających skuteczne przeprowadzenie optymalizacji kosztów w swoich przedsiębiorstwach.

Etap II. (realizowany zasadniczo w okresie nie dłuższym, niż 6 miesięcy)

Będzie polegał na wdrożeniu co najmniej trzech, spośród wszystkich rekomendowanych przez specjalistów Collect Consulting optymalizacji zawartych w w/wym. Strategii. Zajmie się tym wspólnie zespół złożony z ekspertów Collect Consulting, a także decydentów i wdrożeniowców z przedsiębiorstwa.

 

Po okresie 12 miesięcy od zakończenia wdrażania rekomendacji optymalizacyjnych, na zlecenie PARP, która współfinansuje cały projekt, zostanie przeprowadzone badanie przedsiębiorstw biorących udział w projekcie, mające na celu sprawdzenie, czy zalecane rekomendacje zostały wdrożone i czy zakładane w nich wskaźniki optymalizacji zostały w przedsiębiorstwach osiągnięte.

Projekt rusza w lipcu, a jego zakończenie przewidziane jest po 12 miesiącach. Jest podzielony na trzy, czteromiesięczne okresy. Collect Consulting wytypuje do projektu łącznie 9 przedsiębiorstw działających w regionie. Będą to zarówno firmy produkcyjne, jak i handlowe oraz usługowe.

Projekt stanowi dla firm szansę bezpłatnego skorzystania z wysokiej jakości usług doradczych, poznania procedur i narzędzi informatycznych i w konsekwencji – poprawy swej pozycji konkurencyjnej na rynku. Będzie też okazją dla przedsiębiorstw do obiektywnej weryfikacji stosowanych dotąd metod zarządzania finansowego, rachunkowości, a także rozwiązań podatkowych i prawnych.

Zainteresowane przedsiębiorstwa (z sektora MŚP) prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i przesłanie jej – bądź to drogą pocztową na adres Collect Consulting, bądź też drogą elektroniczną – na adres: biuro@collect.pl

Wykorzystaj swoją szansę
Optymalizuj koszty
Bądź konkurencyjny!

Projekt jest realizowany w ramach Umowy o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw – przygotowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu systemowego PARP „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci” finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

wspolfinansowany-collect-wspiera-msp

Plan rozwoju eksportu

Collect Consulting zrealizował projekt

 

„Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Collect Consulting w celu inicjacji eksportu”.

w ramach Działania 6.1. Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

wspolfinansowany-plan-rozwoju-eksportu

Łódzki Project Pipeline

lodzki_projekt_pipelineSzanowni Państwo,

Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Pipeline Project.

Marszałek Województwa Łódzkiego, doceniając nasze zaangażowanie, rozległą wiedzę konsultantów oraz wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu, zarządzaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, wybrał nasz zespół specjalistów, abyśmy pomogli Państwu przygotować lepsze wnioski o wsparcie unijne.

W ramach Łódzkiego Project Pipeline świadczymy bezpłatne usługi doradcze dla wybranych samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, placówek służby zdrowia i innych podmiotów, w zakresie opracowywania i weryfikacji dokumentacji niezbędnej do pozyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Na Państwa życzenie, szerokie gremium ekspertów, oferować będzie profesjonalne i fachowe porady dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie, biznes planów, studiów wykonalności, przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, jak również sprawdzenia poprawności i zaopiniowania dokumentów, które Państwo posiadają.

Będziemy dążyć do tego, by ostateczny kształt weryfikowanej dokumentacji aplikacyjnej nie tylko zadowalał Państwa- Wnioskodawców, lecz przede wszystkim Instytucję Zarządzającą Łódzkim Regionalnym Programem Operacyjnym, czego dowodem będzie sukces Państwa przedsięwzięć i ostateczne pozyskanie współfinansowania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ŁÓDZKI PROJECT PIPELINE

Euro-Centrum

eurocentrumAnaliza techniczno – finansowa dla Parku Naukowo-Technologicznego
„Euro-Centrum” Sp. z o.o.

 

Szanowni Państwo

 • Collect Consulting Sp. z o.o.,
 • InnoCo Sp. z o.o.,
 • N&B Consulting S.J.

opracowuje na zlecenie Parku Naukowo Technologicznego Euro – Centrum
analizę techniczno – finansową zapotrzebowania na specjalistyczne wyposażenie laboratoriów w budynkach, które mają powstać na terenie Parku Naukowo – Technologicznego „Euro-Centrum”, w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo – Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Wizja rozwoju

W strategicznej wizji rozwoju Park Naukowo Technologiczny Euro – Centrum powinien stać się zintegrowaną platformą współpracy podmiotów gospodarczych działających na płaszczyźnie rozwiązań IT w następujących obszarach:

* Informatyczne systemy zarządzania w sektorze energetycznym,
* Automatyka budynkowa,
* Oprogramowanie w zakresie modelowania i symulacji procesów optymalizacyjnych w budynkach.

Poza utrzymaniem dotychczasowej współpracy z kluczowymi partnerami, PNT „Euro-Centrum” upatruje swojej szansy w możliwościach inicjowania wspólnych przedsięwzięć ze znaczącymi aktorami rynku IT, którzy w chwili obecnej wprowadzają nowe usługi na rynek Polski i pilnie szukają partnerów dla swoich projektów.
Ambicją PNT „Euro-Centrum” jest funkcjonowanie jako animator klastra firm IT działających w obszarze poszanowania energii w budynkach, oferujący im zaplecze infrastrukturalne, dostęp do wiedzy eksperckiej oraz newralgicznych zasobów deficytowych w obecnych konfiguracjach rynkowych.

 

Kluczowe sektory i cel analizy

Kluczowe sektory, których dotyczy analiza: Analiza ma w szczególności dotyczyć sektora usług i podmiotów działających w obszarze poszanowania energii oraz odnawialnych źródeł energii w szczególności produkujących lub wykorzystujących pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne oraz systemy solarne.

Celem analizy jest identyfikacja grup docelowych zainteresowanych rozwojem technologii oraz gotowych angażować się w badania i komercjalizację nowych rozwiązań. PNT „Euro – Centrum” zależy na identyfikacji przede wszystkim polskich firm otwartych na współpracę, które będą angażowały się w projekty badawcze i wdrożeniowe. Istotne jest też określenie potencjalnych obszarów współpracy dla PNT „Euro – Centrum” i przedsiębiorstw, a także wskazanie rodzajów usług pożądanych przez te przedsiębiorstwa, które PNT „Euro – Centrum” może rozwijać na bazie własnej infrastruktury i zasobów.

„Sprawny policjant – bezpieczny obywatel”

Realizacja projektu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji z Siedzibą w Katowicach „SPRAWNY POLICJANT- BEZPIECZNY OBYWATEL” ma na celu przeszkolenie Policjantów w zakresie technik walki i samoobrony.

Podniesienie stopnia sprawności oraz wyszkolenia w zakresie technik sztuk walki i samoobrony funkcjonariuszy Policji przełoży się bezpośrednio na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców z powiatu żywieckiego (lokalnej społeczności), ale przede wszystkim na wzrost pewności siebie samych Policjantów podczas pełnienia swoich obowiązków. Dzięki kompleksowym szkoleniom (systematyczne i profesjonalne treningi) nastąpi poprawa warunków psychicznych i fizycznych funkcjonariuszy, którzy dłuższej perspektywie osiągną większą sprawność w walce z przestępcami oraz przejawami patologii.

W ramach projektu organizowane są treningi karate tradycyjnego, weekendowe obozy integracyjne połączone z treningami, aktywnym wypoczynkiem i turystyką górską, przeprowadzane są zawody na szczeblu regionalnym, a młodzi adepci mają możliwość zdobycia stopienia uczniowskiego (kyu).

Firma Collect Consulting podejmuje się obowiązku związanego z kompleksowym zarządzaniem i organizacją projektu. Koordynator projektu odpowiedzialny jest za nadzór nad właściwą i terminową realizacją cyklu treningowego, organizuje akcje promocyjną w lokalnych mediach oraz propagowaniem przedsięwzięcia wśród żywieckiej społeczności lokalnej. Na firmie ciąży również obowiązek prowadzenia dokumentacji, ewaluacji i sprawozdawczości projektowej.

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006-2007.

Todome

todome_logo„Aktywnie żyj! Karate jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu”

Od 1 września 2006 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Aktywnie żyj! Karate jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu”, którego zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2007 r. Celem projektu jest popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez trenowanie karate tradycyjnego i upowszechnienie tej dyscypliny jako sposobu na spędzenie wolnego czasu.

Klub Karate „TODOME” zaoferował czeladzkiej młodzieży możliwości uprawiania sportu, doskonalenia umiejętności pod okiem profesjonalnego trenera, zdrowej rywalizacji zgodnej z zasadami fair play, oraz kontakt z rówieśnikami. Częstotliwość i dogodne pory treningów Karate pozwoliły na objecie projektem bardzo szerokiej grupy czeladzkiej młodzieży.

W ramach projektu organizowane są treningi karate tradycyjnego, weekendowe obozy integracyjne połączone z treningami, aktywnym wypoczynkiem i turystyką górską, przeprowadzane są zawody na szczeblu regionalnym, a młodzi adepci mają możliwość zdobycia stopienia uczniowskiego (kyu).

Collect Consulting odpowiada za koordynację, promocję i organizację wszystkich działań projektu. Jako podmiot zarządzający prowadzi również monitoring i ewaluację rezultatów projektu oraz obsługuje okresową sprawozdawczość do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006-2007.