Dotacje na rozwój e-usług i B2B

Przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują Internet w prowadzonej działalności gospodarczej. I słusznie, bowiem istnienie w „sieci” nie tylko jest doskonałym źródłem komunikacji, w tym promocji, ale także może być kanałem świadczenia usług czy też wymiany informacji między partnerami.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka przewidziano dotacje na rozwój e-usług oraz B2B poprzez Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej/E-usługi

E-usługa

E-usługę należy rozumieć jako usługę świadczoną w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany przez technologię informacyjną, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji i wymagającą niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy

W ramach działania, o dofinansowanie ubiegać mogą się mikro oraz mali przedsiębiorcy, prowadzący działalność nie dłużej niż rok od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Wsparcie uzyskają indywidualne projekty mające na celu świadczenie e-usługi lub wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tej usługi. Projekt będzie objęty dofinansowaniem do 12 miesięcy. Przedsiębiorca uzyska dofinansowanie tylko na jeden projekt w ramach tego działania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 153 poz. 956), w ramach działania przedsiębiorcy będą mogli uzyskać refundację m.in. następujących kategorii kosztów poniesionych w projekcie:

 • zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych,
 • wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem,
 • zakup analiz przygotowawczych, usług księgowych, prawnych itd.,
 • zakup usług pomocniczych (np. transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych),
 • zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, najem i eksploatację pomieszczeń,
 • promocję wdrożonych rozwiązań,
 • zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Ponadto w ramach cross financingu, sfinansować będzie można koszty uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych związanych z uruchomieniem i obsługą e-usługi. Koszty te nie mogą jednak przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych do wsparcia.

Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do wsparcia wynosi 20 tysięcy złotych, natomiast wartość maksymalna została określona na poziomie 1 miliona złotych. Maksymalny poziom dofinansowania o jaki może ubiegać się przedsiębiorca na rozwój e-usług w ramach niniejszego działania to 85% wydatków kwalifikowanych co oznacza, że pozostała część musi zostać pokryta z innych niż pomoc publiczna środków (np. środki własne, kredyt bankowy).

 

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

W ramach tego działania o wsparcie ubiegać się będą mogli mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zamierzają zrealizować nową inwestycję, a ponadto zawarli umowy o współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami.

Dotację uzyskać będzie można na przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym, oraz organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzech lub więcej współpracujących przedsiębiorców. Projekty mogą uwzględniać wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw, mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.

Zgodnie z Rozporządzeniem przytoczonym powyżej, refundację będzie można uzyskać na koszty związane z:

 • nabyciem wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup nowych i używanych środków trwałych,
 • raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych,
 • promocję wdrożonych rozwiązań,
 • wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu,
 • zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do realizacji projektu.

Należy jednak pamiętać, że dofinansowanie można uzyskać tylko i wyłącznie na elementy „integrujące” tzn. związane bezpośrednio z procesem współpracy miedzy partnerami.

Wniosek o dofinansowanie składał będzie jeden podmiot, który ma podpisane umowy o współpracy przynajmniej z dwoma innymi podmiotami. Zakupi poszczególne elementy składające się na projekt, a następnie zainstaluje je w swojej siedzibie oraz w siedzibach podmiotów, z którymi współpracuje. Będzie on także ponosił odpowiedzialność za zakupione aktywa trwałe oraz za utrzymanie trwałości projektu. Inwestycje tego typu przyczynią się do usprawnienia współpracy między podmiotami kooperującymi na linii partnerskiej czy też na linii usługodawca – klient oraz automatyzacji wymiany informacji miedzy podmiotami. Wnioskodawca będzie mógł dostosować własne systemy informatyczne do systemów informatycznych przedsiębiorstw z którymi współpracuje.

Na projekty z zakresu wsparcia elektronicznego biznesu przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na wydatki inwestycyjne do 50% kosztów kwalifikowanych (średnie przedsiębiorstwa) lub 60% (mikroprzedsiębiorstwa). Usługi doradcze refundowane będą do 50% kosztów, natomiast szkolenia do 45%.

Realizacja projektów w ramach obu działań, nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ponadto należy pamiętać o tym, że przedsiębiorca podpisując umowę o dofinansowanie, zobowiązuje się do utrzymania trwałości projektu objętego wsparciem w województwie, w którym został zrealizowany, przez co najmniej 3 lata od momentu zakończenia jego realizacji. Istnieje jednak możliwość wprowadzenia w projekcie ekonomicznie uzasadnionych modyfikacji w zakresie świadczonych usług i ich głównych odbiorców.

Czas na sztuczną inteligencję

Konsultanci Collect Consulting pozyskali wsparcie finansowe dla Stanusch Technologies, firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania wykorzystującego sztuczna inteligencję dla celów biznesowych. Kwota ponad 0,6 mln złotych została przyznana w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Stanusch Technologies zajmuje się tworzeniem oprogramowania, które wykorzystuje metody i techniki sztucznej inteligencji dla celów biznesowych. Głównym produktem firmy jest Wirtualny Doradca (chatterbot), symulujący zachowanie człowieka, z którym można prowadzić rozmowę przy użyciu naturalnego języka.  Spółka prowadzi projekty związane m.in. z semantycznym wyszukiwaniem (WEB 3.0), przetwarzaniem języka oraz rozpoznawaniem mowy i obrazów.

Pozyskane przez konsultantów Collect dofinansowanie umożliwi przyspieszenie prowadzonych prac badawczych poprzez zaangażowanie wysokiej klasy programistów. Praca utworzonego na potrzeby projektu zespołu w całości będzie poświęcona stworzeniu nowej technologii umożliwiającej zwiększenie efektywności procesów wdrożeń Wirtualnych Doradców oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów.

Więcej o Stanusch Technologies Sp. z o.o..

Co powinno zawierać studium wykonalności dla projektów finansowanych przez Fundusz Spójności?

 

01 Prezentacja i ocena stanu technicznego gospodarki odpadami komunalnymi na terenie objętym przedsięwzięciem.

W tym punkcie należy przeanalizować i ocenić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie objętym przedsięwzięciem, .m.in. pod kątem technicznych możliwości wypełnienia zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz ocenić możliwości osiągnięcia wymogów prawa krajowego i UE w zakresie ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielenia odpadów niebezpiecznych z opadów komunalnych i osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. W tej części studium należy odpowiedzieć na pytanie, czy stan techniczny i przepustowość instalacji jest wystarczająca i zapewnia zagospodarowanie odpadów komunalnych, czy wymagane są uzupełnienia i modernizacje systemu dla zapewnienia jego zgodności z prawem.

02 Analiza i prognoza popytu

Studium wykonalności powinno zawierać prognozę ilości, składu i właściwości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie objętym przedsięwzięciem dla zakładanego okresu analizy. Prognozy popytu winny opierać się na danych o bieżącym popycie, prognozowych demograficznych, zidentyfikowanych czynnikach rozwojowych mogących mieć wpływ na poziom wytwarzania odpadów, przy uwzględnieniu występujących trendów oraz planowanych zmian prawa.

03 Ustalenie zakresu rzeczowego i planu inwestycyjnego przedsięwzięcia w oparciu o analizę rozwiązań alternatywnych.

Na podstawie analizy rozwiązań alternatywnych nazywaną również analizą opcji należy określić zakres zadań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia, przedstawić ich charakterystykę i potwierdzić, że wybrano rozwiązania, które pod względem technicznym i ekonomicznym spełniają cele przedsięwzięcia. Podstawą wyboru rozwiązania jest ocena wysokości kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych przy wymaganej jakości świadczonych usług.

04 Opis przedsięwzięcia

W tej części studium należy opisać rzeczowy zakres przedsięwzięcia, podać liczbę obsługiwanych mieszkańców, podstawowe dane o odpadach: rodzaj i ilość odpadów poddawanych obróbce, odzyskane surowce wtórne, opisać proponowaną technologię wskazując kluczowe parametry techniczne jak: przepustowość, wydajność, zużycie energii i materiałów, koszt jednostkowy itp.

05 Ocena obecnego systemu instytucjonalnego, analiza i wybór rozwiązań instytucjonalnych w okresie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Istotnym wynikiem tej części studium będzie zarekomendowanie optymalnej struktury instytucjonalnej przedsięwzięcia mając na uwadze m.in. doświadczenie poszczególnych podmiotów w realizacji inwestycji, posiadany potencjał osobowy, techniczny i finansowy.|

06 Plan przedsięwzięcia, w tym harmonogram jego realizacji.

W tej części studium należy opisać strukturę jednostki realizującej projekt, tj. umiejscowienie zespołu, strukturę organizacyjną, liczbę osób odpowiedzialnych, zakres ich obowiązków, oraz oszacować koszty związane z wdrażaniem przedsięwzięcia.

07 Ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

W tej części studium należy dokonać analizy i wykazać, w jaki sposób projekt:

– przyczynia się do osiągania celu polityki europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju;

– przestrzega zasady działań prewencyjnych oraz traktuje jako priorytet zasadę zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska u Aoródła ich powstawania.

08 Analiza finansowa dla obliczenia wysokości dotacji z Funduszu Spójności.

Konieczne jest dokonanie analizy i obliczenia luki finansowej, stopy i wysokości dofinansowania z Funduszu Spójności oraz dokonanie analizy i obliczenia finansowej rentowności przedsięwzięcia.

09 Plan finansowy przedsięwzięcia. Konieczne jest zaprezentowanie struktury i Aoródeł finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na poszczególne lata realizacji inwestycji.

10 Plan finansowy przedsięwzięcia analiza jego trwałości.

W tej części studium należy:

 • uwzględnić założenia makroekonomiczne i zalecany okres analizy;
 • przedstawić i ocenić kondycję finansową podmiotów funkcjonujących na obszarze objętym realizacją przedsięwzięcia za ostatnie trzy lata;
 • przedstawić szczegółowo założenia prognoz finansowych podmiotów uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia (beneficjent, operator, pożyczkobiorca, poręczyciel itp.);
 • przedstawić prognozę budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego lub sprawozdań finansowych dla spółek zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • ocenić zdolność beneficjenta/operatora/poręczyciela do przyjęcia/poręczenia pożyczki, w tym przedstawić propozycję jej zabezpieczenia w oparciu o analizę ich zdolności kredytowej.

12 Analiza ryzyka i analiza wrażliwości.

W tej części studium w ramach analizy ryzyka należy:

 • dokonać identyfikacji kluczowych dla realizacji przedsięwzięcia ryzyk;
 • zarekomendować środki zaradcze, które powinny zminimalizować negatywny wpływ zidentyfikowanych obszarów ryzyka;

W ramach analizy wrażliwości należy:

 • zidentyfikować kluczowe dla realizacji projektu zmienne i wykazać wpływ ich zmian na podstawowe wskaAoniki efektywności finansowej i ekonomicznej przedsięwzięcia, jak również na skumulowane saldo środków pieniężnych;
 • wskazać, które zmienne uznano za krytyczne i na podstawie jakich kryteriów;
 • wskazać, jaka zmiana procentowa tych zmiennych powoduje osiągnięcie przez FNPV i ENPV wartości zero.

13 Analiza społecznych kosztów i korzyści.

W celu oszacowania ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia należy dokonać analizy kosztów i korzyści dla przedsięwzięcia, w tym obliczyć ERR oraz ENPV. Należy dokonać interpretacji uzyskanych wyników.

Fundusz szwajcarski

Cel

Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Beneficjenci

O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mogą starać się: instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe.

Czas trwania

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obowiązuje 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

Na jakie projekty będzie można uzyskać wsparcie?

Program przewiduje wsparcie m.in. na rozwój sektora MŚP, ochronę środowiska, poprawę systemów transportowych, ochronę zdrowia, programy stypendialne.

Łącznie dla Polski Szwajcaria przeznaczyła 489 mln CHF.

Poziomy dofinansowania:

 • do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu.
 • do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego.
 • projekty dotyczące budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej, projekty realizowane przez organizacje pozarządowe oraz wsparcie finansowe, z którego korzysta sektor prywatny (linie kredytowe, gwarancje, poręczenia, udział w kapitale akcyjnym i zadłużeniu) mogą być całkowicie finansowane ze środków Programu.

Uruchomienie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest planowane na koniec III kwartału 2008 r.

Pin It on Pinterest