Euro-Centrum

eurocentrumAnaliza techniczno – finansowa dla Parku Naukowo-Technologicznego
„Euro-Centrum” Sp. z o.o.

 

Szanowni Państwo

 • Collect Consulting Sp. z o.o.,
 • InnoCo Sp. z o.o.,
 • N&B Consulting S.J.

opracowuje na zlecenie Parku Naukowo Technologicznego Euro – Centrum
analizę techniczno – finansową zapotrzebowania na specjalistyczne wyposażenie laboratoriów w budynkach, które mają powstać na terenie Parku Naukowo – Technologicznego „Euro-Centrum”, w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo – Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Wizja rozwoju

W strategicznej wizji rozwoju Park Naukowo Technologiczny Euro – Centrum powinien stać się zintegrowaną platformą współpracy podmiotów gospodarczych działających na płaszczyźnie rozwiązań IT w następujących obszarach:

* Informatyczne systemy zarządzania w sektorze energetycznym,
* Automatyka budynkowa,
* Oprogramowanie w zakresie modelowania i symulacji procesów optymalizacyjnych w budynkach.

Poza utrzymaniem dotychczasowej współpracy z kluczowymi partnerami, PNT „Euro-Centrum” upatruje swojej szansy w możliwościach inicjowania wspólnych przedsięwzięć ze znaczącymi aktorami rynku IT, którzy w chwili obecnej wprowadzają nowe usługi na rynek Polski i pilnie szukają partnerów dla swoich projektów.
Ambicją PNT „Euro-Centrum” jest funkcjonowanie jako animator klastra firm IT działających w obszarze poszanowania energii w budynkach, oferujący im zaplecze infrastrukturalne, dostęp do wiedzy eksperckiej oraz newralgicznych zasobów deficytowych w obecnych konfiguracjach rynkowych.

 

Kluczowe sektory i cel analizy

Kluczowe sektory, których dotyczy analiza: Analiza ma w szczególności dotyczyć sektora usług i podmiotów działających w obszarze poszanowania energii oraz odnawialnych źródeł energii w szczególności produkujących lub wykorzystujących pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne oraz systemy solarne.

Celem analizy jest identyfikacja grup docelowych zainteresowanych rozwojem technologii oraz gotowych angażować się w badania i komercjalizację nowych rozwiązań. PNT „Euro – Centrum” zależy na identyfikacji przede wszystkim polskich firm otwartych na współpracę, które będą angażowały się w projekty badawcze i wdrożeniowe. Istotne jest też określenie potencjalnych obszarów współpracy dla PNT „Euro – Centrum” i przedsiębiorstw, a także wskazanie rodzajów usług pożądanych przez te przedsiębiorstwa, które PNT „Euro – Centrum” może rozwijać na bazie własnej infrastruktury i zasobów.

„Sprawny policjant – bezpieczny obywatel”

Realizacja projektu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji z Siedzibą w Katowicach „SPRAWNY POLICJANT- BEZPIECZNY OBYWATEL” ma na celu przeszkolenie Policjantów w zakresie technik walki i samoobrony.

Podniesienie stopnia sprawności oraz wyszkolenia w zakresie technik sztuk walki i samoobrony funkcjonariuszy Policji przełoży się bezpośrednio na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców z powiatu żywieckiego (lokalnej społeczności), ale przede wszystkim na wzrost pewności siebie samych Policjantów podczas pełnienia swoich obowiązków. Dzięki kompleksowym szkoleniom (systematyczne i profesjonalne treningi) nastąpi poprawa warunków psychicznych i fizycznych funkcjonariuszy, którzy dłuższej perspektywie osiągną większą sprawność w walce z przestępcami oraz przejawami patologii.

W ramach projektu organizowane są treningi karate tradycyjnego, weekendowe obozy integracyjne połączone z treningami, aktywnym wypoczynkiem i turystyką górską, przeprowadzane są zawody na szczeblu regionalnym, a młodzi adepci mają możliwość zdobycia stopienia uczniowskiego (kyu).

Firma Collect Consulting podejmuje się obowiązku związanego z kompleksowym zarządzaniem i organizacją projektu. Koordynator projektu odpowiedzialny jest za nadzór nad właściwą i terminową realizacją cyklu treningowego, organizuje akcje promocyjną w lokalnych mediach oraz propagowaniem przedsięwzięcia wśród żywieckiej społeczności lokalnej. Na firmie ciąży również obowiązek prowadzenia dokumentacji, ewaluacji i sprawozdawczości projektowej.

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006-2007.

Todome

todome_logo„Aktywnie żyj! Karate jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu”

Od 1 września 2006 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Aktywnie żyj! Karate jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu”, którego zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2007 r. Celem projektu jest popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez trenowanie karate tradycyjnego i upowszechnienie tej dyscypliny jako sposobu na spędzenie wolnego czasu.

Klub Karate „TODOME” zaoferował czeladzkiej młodzieży możliwości uprawiania sportu, doskonalenia umiejętności pod okiem profesjonalnego trenera, zdrowej rywalizacji zgodnej z zasadami fair play, oraz kontakt z rówieśnikami. Częstotliwość i dogodne pory treningów Karate pozwoliły na objecie projektem bardzo szerokiej grupy czeladzkiej młodzieży.

W ramach projektu organizowane są treningi karate tradycyjnego, weekendowe obozy integracyjne połączone z treningami, aktywnym wypoczynkiem i turystyką górską, przeprowadzane są zawody na szczeblu regionalnym, a młodzi adepci mają możliwość zdobycia stopienia uczniowskiego (kyu).

Collect Consulting odpowiada za koordynację, promocję i organizację wszystkich działań projektu. Jako podmiot zarządzający prowadzi również monitoring i ewaluację rezultatów projektu oraz obsługuje okresową sprawozdawczość do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006-2007.

Małopolski Projekt Pipeline

logo_pipeline

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 mamy zaszczyt zaprosić Państwa — potencjalnych wnioskodawców Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – do udziału w projekcie „MAŁOPOLSKI PROJECT PIPELINE” realizowanym przez Konsorcjum Firm:

 • Collect Consulting Sp. z o.o.,

 • EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.,

 • INW-EKO Consult Agata Kalandyk

 • oraz Nizielski & Borys Consulting Sp. J.

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Propagując ideę tworzenia dogodnych warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierania inicjatyw korzystnie wpływających na rozwój gospodarczy gmin i miast małopolski, wspólnie dążymy do tego, by dystrybucja i wykorzystanie funduszy strukturalnych jawnie przyczyniło się do realizacji wielu ciekawych, potrzebnych i innowacyjnych projektów.

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest zapewnienie Państwu profesjonalnych i fachowych porad oraz udzielenie bezpłatnego wsparcia doradczego w sporządzaniu oraz weryfikacji dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Naszą ambicją jest, aby Beneficjenci w pełni wykorzystali ogromne możliwości realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, które stawia przed nimi Małopolski Regionalny Program Operacyjny w najbliższych latach.

Zapraszamy więc do zapoznania się z zasadami udziału w MAŁOPOLSKI PROJECT PIPELINE i skorzystania z wiedzy i profesjonalnych porad Naszych ekspertów.

Mamy nadzieję, że doświadczenia wyniesione z tej pionierskiej inicjatywy przyniosą korzyści w latach kolejnych, mierzone liczbą pozyskanych dotacji i pomyślnie zrealizowanych projektów rozwojowych.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Nasz projekt kierujemy do potencjalnych beneficjentów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 tj.

 

 • Jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń

 • Jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną.

 • Szkół wyższych.

 • Przedsiębiorców – osób prawnych zarządzających instytucjami otoczenia biznesu takimi jak: strefy aktywności gospodarczej, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości.

 • Instytucji otoczenia biznesu

Jeżeli planujesz aplikować o wsparcie w ramach następujących działań/schematów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

 • Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Schemat C: Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu

 • Działanie 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej

 • Działanie 5.1. KOM jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej

lub

Twój projekt umieszczony został w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

bądź przygotowujesz inne projekty Województwa Małopolskiego lub jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego w ramach:

 • Działania 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego;

 • Działania 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej;

 • Działania 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego;

 • Działania 7.4. Bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych

możesz skorzystać z profesjonalnego i fachowego doradztwa przy sporządzaniu i weryfikacji dokumentów aplikacyjnych w ramach „Małopolski Project Pipeline”.

Ile godzin wsparcia można uzyskać?

Potencjalny Beneficjent zakwalifikowany do objęcia usługą doradczą będzie mógł uzyskać wsparcie w wymiarze maksymalnie 60 godzin usług doradczych.

Na czym będzie polegać doradztwo?

Jeżeli dysponujecie Państwo przygotowanymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków MRPO, wykonywanie usług doradczych polegać będzie na:

 • weryfikacji oraz opiniowaniu dokumentów przygotowanych przez potencjalnego Beneficjenta lub na jego zlecenie,

 • zdefiniowaniu dalszych działań potencjalnego Beneficjenta prowadzących do realizacji wszystkich wymogów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków MRPO.

Weryfikacja dotyczyć może następujących dokumentów:

 • Wniosku o dofinansowanie

 • Studium wykonalności / biznes planu

 • Raportu o oddziaływaniu na środowisko

 • Innych dokumentów aplikacyjnych

Jeżeli nie dysponujecie Państwo przygotowanymi dokumentami doradzimy fachowo przy sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz opracujemy indywidualną mapę drogową dla projektu Świadczone usługi doradcze nie polegają na sporządzeniu przez Doradcę dokumentacji niezbędnej do aplikowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Jak otrzymać wsparcie?

Nabór zostanie przeprowadzony drogą elektroniczną. O zakwalifikowaniu do objęcia usługą doradztwa decydować będzie kolejność zgłoszeń (godzina otrzymania zgłoszenia – wiadomość e-mail – przez Urząd Marszałkowski). Zainteresowanych skorzystaniem z usług nieodpłatnego doradztwa prosimy o wypełnienie formularza (do pobrania) i odesłania go na adres: mpp@umwm.pl

Niezależnie od tego prosimy o przesłanie formularza w wersji wydrukowanej i podpisanej przez osobę reprezentującą Państwa instytucję na adres:

Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
z dopiskiem „Małopolski Project Pipeline”.

Szkoła Szans

Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów

Celem, uruchomionego w styczniu 2007 roku projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami o różnym statusie społecznym i ekonomicznym. Liderem projektu jest Miejski Zarząd Oświaty przy Urzędzie Miasta Tychy. Firma Collect Consulting jako partner odpowiadała za kompleksowe przygotowanie i zarządzanie projektem, profesjonalne doradztwo przy realizacji kolejnych etapów oraz kontrolę poszczególnych działań.

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Tych, Świętochłowic i gminy Bojszowy. Do realizacji projektu zakwalifikowanych zostało w sumie 51 placówek oświatowych. Na realizację swoich programów szkoły otrzymają w sumie 4 mln zł, które zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”. Autorskie programy rozwojowe będą wdrażane w wybranych szkołach przez najbliższe 2 semestry. Dzieci z tych szkół będą mogły rozwijać swoje umiejętności podczas dodatkowych zajęć i spotkań w kołach zainteresowań. Celem ponadprogramowych zajęć będzie pomoc uczniom wykazującym problemy w nauce oraz wzmocnienie ich motywacji w zdobywaniu wiedzy. Szkoły będą mogły wykorzystać przyznane dofinansowanie na zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, zwiększenie liczby godzin lekcyjnych z różnych przedmiotów, bądź zakup biletów do placówek kulturalno-naukowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

e-biznes

Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu

„Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu” to ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy, którego celem jest wdrożenie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do efektywnego prowadzenia biznesu w Internecie.

e-biznes to unikalny i nowatorski projekt, którego celem jest skuteczne wdrożenie podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego do efektywnego wykorzystywania internetu w prowadzeniu biznesu. Projekt obejmuje także przygotowanie małych i średnich przedsiębiorst (MSP) oraz jednostek samorządowych do wykorzystania podpisu elektronicznego w ich działalności.

Collect Consulting odpowiada za prowadzenie regionalnego Biura Naboru i Doradztwa, którego zadaniem jest obsługa osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach i konsultacjach z terenu województwa śląskiego. Projekt e-biznes przewiduje przeprowadzenie szkoleń, dla co najmniej 5.000 osób z blisko 2.500 przedsiębiorstw i 50 jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w zakresie działania 2.3, którego celem jest rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz promocja rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w zakresie działania 2.3

SEKAP

SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to innowacyjny projekt samorządów, gmin i powiatów Województwa Śląskiego. Polega na stworzeniu teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej. Efektem projektu będzie zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w działalności administracji samorządowej.

Firma Collect Consulting wraz z Partnerami stworzyła konsorcjum, którego zadaniem było świadczenie usług doradczych w zakresie wdrażanych rozwiązań teleinformatycznych we wszystkich fazach realizacji projektu SEKAP. Specjaliści z Collect Consulting byli w szczególności odpowiedzialni za analizę dostarczonych materiałów źródłowych i przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawcy SEKAP.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie przedsiębiorstwa

Źródła finansowania MSP w Polsce

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią około 98% wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce. To właśnie sektor MSP kreuje najwięcej nowych miejsc pracy oraz napędza polską gospodarkę.

Patrząc na źródła finansowania działalności gospodarczej malej i średniej przedsiębiorczości, w tym również inwestycji w rozwój, najczęściej firmy wykorzystują wypracowane środki własne pochodzące z działalności operacyjnej, czy też kredyty handlowe. Świadczy to jeszcze o niskiej skłonności do ponoszenia ryzyka, w stosunku do firm europejskich czy amerykańskich. Jednak w dobie intensywnego wzrostu gospodarczego w Polsce przedsiębiorcy coraz chętniej podejmują decyzję o inwestowaniu w rozwój. Rozbudowują parki maszynowe, wdrażają zaawansowane technologie wytwórcze, czy też wykorzystują systemy wspomagające zarządzanie firmą. Tutaj sam wypracowany zysk niejednokrotnie już nie wystarcza. Tym samym rośnie zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Firmy najczęściej decydują się na pożyczki bądź kredyty inwestycyjne. Niosą one ze sobą korzyści nie tylko wynikające z możliwości sfinansowania i zrealizowania inwestycji prorozwojowych, ale również korzyści wynikające z obniżenia obciążeń podatkowych i podniesienia rentowności kapitałów własnych. Biorąc pod uwagę rosnące rokrocznie zainteresowanie banki i inne instytucje finansowe oferują polskim firmom coraz szerszy wachlarz instrumentów dłużnych na bardzo zróżnicowanych warunkach spłaty. Podobnie z leasingiem, który równie często staje się źródłem finansowania działalności MSP. Małe i średnie przedsiębiorstwa leasingują głównie środki transportu oraz maszyny i urządzenia.

W ostatnich latach źródłem finansowania o szczególnym znaczeniu stały się dotacje unijne oraz inne granty. Możliwość refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych (bo na takiej zasadzie przyznawane jest wsparcie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej) na poziomie kilkudziesięciu procent jest dla małych i średnich firm bardzo atrakcyjna. Firmy chętnie łączą dotacje z kredytem inwestycyjnym, który wykorzystują na prefinansowanie projektu. Wiele inwestycji, w tym przedsięwzięcia wdrażające najnowsze technologie stosowane na świece nie dużej niż 3 lata zostało zrealizowanych w latach 2004-2006. Kolejna 7-latka daje polskim firmom możliwość pozyskania wsparcia rzędu nawet 160 mln PLN, które w oparciu o inwestycje budować będą trwałą przewagę konkurencyjną na świecie.

Coraz liczniej polskie przedsiębiorstwa sektora MSP jako źródło wsparcia wykorzystują kapitał pozyskany z giełdy papierów wartościowych, mimo iż była to raczej domena dużych i średnich firm. Uruchomiony w sierpniu 2007 roku rynek New Connect (platforma obrotu dla młodych spółek o wysokim potencjalne wzrostu) notuje już ponad 70 spółek, a kolejne kilkanaście szykują się do wejścia.

Źródeł finansowania działalności MSP jest wiele. Drobne fundusze pożyczkowe, factoring, emisja papierów dłużnych wykorzystywane są przez wąskie grono firm, albo działające w specyficznych branżach. Niektóre źródła, jak fundusze zalążkowe (seed capital), fundusze wysokiego ryzyka (venture), czy środki aniołów biznesu (business angels) dopiero w Polsce raczkują, ale ich rozwój będzie tym szybszy, im większe zapotrzebowanie na kapitał.

Droga po dotację, czyli unijne ABC!

W większości województw ruszyły pierwsze konkursy dla firm na dofinansowanie projektów inwestycyjnych. To wielka szansa dla polskich przedsiębiorstw, ale i wielkie wyzwanie! Niestety, mimo ogromu doświadczeń wyniesionych z lat 2004-2006, nadal gros projektów przygotowanych jest źle. Dla wielu przedsiębiorców podpisanie umowy o dofinansowanie, jest nie tylko wielkim sukcesem, ale jednocześnie końcem „myślenia projektowego”.

Hołdując błędnemu założeniu „złóżmy wniosek, a potem będziemy się martwić”, skupiają się jedynie na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. To najgorsze z możliwych rozwiązań! Jak więc powinna wyglądać ścieżka ubiegania się o wsparcie unijne, dotację ?? Jak wygląda unijne ABC??

 A – jak absolutnie wszystko przemyśl i zaplanuj

Planowanie jest podstawą wszystkiego. Zanim podejmiemy się próby przygotowania i napisania wniosku o dofinansowanie czy biznes planu, powinniśmy mieć jasno sprecyzowane cele i efekty, które zamierzamy osiągnąć. Dobrze, jeżeli koncepcja projektu wynika z długofalowej strategii rozwoju naszej firmy. Określmy, co ma być przedmiotem naszego projektu, czyli czy wybudujemy nową hale produkcyjną, w której zamontujemy nowoczesną linię technologiczną, czy powiększymy park maszynowy o kilka nowych urządzeń, które pozwolą nam na wprowadzenie nowego produktu do asortymentu. Zbadajmy i wskażmy nasze oczekiwania – rezultaty przedsięwzięcia, czy będziemy mieć większy udział w rynku, czy nową technologię produkcji, czy kontrahentów zagranicznych, a może stworzymy kilka nowych miejsc pracy. Następnie umieśćmy nasz projekt w czasie, czyli stwórzmy harmonogram działania. Myślmy szeroko, czyli planujmy również, kto będzie odpowiedzialny za nasz projekt na etapie wdrażania i to zarówno patrząc z punktu widzenia realizacji technicznej jak i finansowej. Potem zapoznajmy się dogłębnie z dokumentacją konkursową, wzorami wniosku, biznes planu, listą załączników. Dobrze zaplanowane przedsięwzięcie pozwoli nam bez trudu przygotować i złożyć komplet dokumentów.

 B  – jak „biblia”, czyli święte warunki umowy

I tak oto stało się. Nasza firma znalazła się na liście rankingowej, a instytucja wdrażająca zaprasza nas do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Nasze trudy zostały uwieńczone, ale przyznanie dotacji na inwestycje, czy rozwój firmy to dopiero połowa sukcesu. Trzeba pamiętać, że przedsiębiorcom środki wypłacane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Dlatego też dopiero właściwe wdrożenie projektu jest ostateczną miarą sukcesu. Beneficjent w umowie o dofinansowanie zobowiązuje się do pokrycia kosztów, które w projekcie określił jako niekwalifikowane, do prowadzenia systematycznej sprawozdawczości i raportowania, do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu czy do poddania się kontroli i utrzymania efektów projektu przez 5 lat. Wśród kolejnych podejmowanych przez nas działań winny znaleźć się między innymi: zabezpieczenie środków na płynną realizację projektu (na przykład kredyt pomostowy, wypracowane środki własne), wyznaczenie osób odpowiedzialnych za raportowanie (sprawozdania z realizacji projektu), nadzór nad promocją (informowaniem społeczeństwa o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE), ewaluacją efektów projektu (pomiar wskaźników produktu i rezultatu) oraz bieżącym dokumentowaniem, księgowaniem i bieżącym rozliczaniem wydatków inwestycyjnych (FV, protokoły odbioru robót, itp.). Dobrym pomysłem jest opracowanie zasad przepływu informacji i dokumentacji oraz instrukcji realizacji projektu w firmie, a następnie zapoznania z nim wszystkich zainteresowanych pracowników. Z tak zorganizowanym i dobrze poinformowanym zespołem możemy bezpiecznie realizować projekt.

 C  – jak cel osiągnięty

Zwieńczeniem naszych prac jest złożenie wniosku o płatność końcową i ostateczne rozliczenie projektu. Tu czeka nas już tylko kontrola poprawności realizacji projektu. Przedstawiciele instytucji wdrążającej badać będą, czy rzeczywiście realizowaliśmy wszystko to, co zapisaliśmy we wniosku o dofinansowanie, czy wszystkie nasze wydatki są właściwie udokumentowane, czy zakupiony sprzęt posiada stosowne oznaczenie i logotypy, czy prowadzimy promocję projektu i czy osiągnęliśmy zamierzone cele i rezultaty. Jeżeli nasz projekt jest zrealizowany poprawnie, a idąc powyższą ścieżką niemalże modelowy, dostajemy mandat do wypłaty dotacji. Cel został osiągnięty!

Kręta ścieżka w drodze po dotację, czy Unijne ABC? Praktyka pokaże! Miejmy jednak nadzieję, że każdy kolejny rok doświadczeń pozwoli przedsiębiorcom realizować wyłącznie „dobre projekty” oraz efektywniej wykorzystywać dotacje unijne na własny rozwój.

Autor: Małgorzata Okularczyk, Dyrektor Działu Projektów Rozwojowych Collect Consulting Sp. z o.o.

Artykuł pierwotnie ukazał się w „Gazecie Finansowej”, 09 – 15 maja 2008

Inwestycje – tak, ale w kapitał ludzki

Bo siła drzemie w ludziach. W dobie globalizacji to już nie tylko slogan czy hasło reklamowe. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Czas by w niego inwestować. Nie maleje więc zainteresowanie szkoleniami, studiami podyplomowymi czy kursami podnoszącymi kwalifikacje pracowników. Szczególnie oblegane były, są i będą szkolenia czy studia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

… bo siła drzemie w ludziach. W dobie globalizacji to już nie tylko slogan czy hasło reklamowe. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Czas by w niego inwestować. Nie maleje więc zainteresowanie szkoleniami, studiami podyplomowymi czy kursami podnoszącymi kwalifikacje pracowników. Szczególnie oblegane były, są i będą szkolenia czy studia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach poprzedniego okresu budżetowania na lata 2004-2006 projekty miękkie realizowane były w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. W bieżącym okresie programowania środki na projekty szkoleniowe dystrybuowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 -2013. W ramach 2 priorytetów instytucje szkoleniowe, uczelnie wyższe, ale również przedsiębiorstwa mogą starać się o dotację na projekty w zasoby ludzkie.

Mamy za sobą pierwsze nabory wniosków, przeprowadzone w 2008 roku. Pełni doświadczeń, rozczarowań, ale również nadziei spoglądamy w harmonogram najbliższych konkursów realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym. Już w I kwartale tego roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza uruchomić kolejny konkurs w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Poddziałania 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla firm, które chcą podnosić kwalifikacje swoich pracowników. Rozkręcają się również konkursy regionalne. Instytucje Pośredniczące (Urzędy Marszałkowskie bądź Wojewódzkie Urzędy Pracy) rozlicznie ogłaszają terminy naborów wniosków w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Szykują się jednak spore zmiany. Instytucje Wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Już nie tylko języki obce, czy zarządzanie jakością, choć i te z pewnością znajda się wśród współfinansowanych projektów, lecz przede wszystkim kompleksowe oraz wysoce specjalistyczne kursy branżowe, informatyczne, inżynierskie, e-biznesowe i wiele innych. Na rynek mają trafić różnorodne oferty i kierunków studiów, które po pierwsze stanowić będą odpowiedź na istniejące zapotrzebowanie, z drugiej zaś strony przyczyniać się do budowania społeczeństwa opartego na wiedzy.

Kolejna tura aplikacyjna w ramach konkursu dla Działania 2.1.1 PO KL odbywać się będzie w ramach sesji zamkniętej, nie zaś otwartej. Tym samym rywalizacja między uczestnikami opierać się będzie nie o zasadę „kto pierwszy ten lepszy”, lecz o fachową ocenę wartości merytorycznej przedsięwzięcia. Już nie pośpiech, tylko ciekawy pomysł i precyzyjne, przemyślane przygotowanie projektu decydować będzie o przyznaniu dotacji. Konkurs podzielony zostanie na trzy indywidualne ścieżki aplikacyjne, odrębne dla każdego z typów projektów tj.

• ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa dedykowane konkretnej firmie lub grupie firm, przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm, zgłaszane przez przedsiębiorców samodzielnie bądź w partnerstwie z instytucjami szkoleniowymi

• ogólnopolskie projekty doradcze i szkolenia o charakterze otwartym adresowane do przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw

• studia podyplomowe adresowane do pracowników przedsiębiorstw.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym pomocy publicznej spowodowały obniżenie poziomu dofinansowania kursów i szkoleń. Mimo wszystko nadal opłata za udział w szkoleniu bądź studiach w znacznej mierze pokrywana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Niższego poziomu wsparcia muszą spodziewać się przedstawiciele przede wszystkim średnich i dużych przedsiębiorstw. W przypadku szkoleń ogólnych (pozwalających nabyć pracownikowi kwalifikacje, które mogą być wykorzystane zarówno u obecnego pracodawcy, jak i u innych) przedstawiciele średnich firm mogą liczyć na dopłatę na poziomie 70% (w stosunku do 80% wsparcia w poprzednim konkursie). Z kolei decydując się na szkolenie specjalistyczne (pozwalającego nabyć pracownikowi umiejętności i kwalifikacje związane tylko i wyłącznie z jego bieżącym stanowiskiem pracy bądź specyfiką działania i charakterem przedsiębiorstwa) reprezentanci firm średniej wielkości mogą otrzymać wsparcie na poziomie 35 % (uprzednio 45%). Zmianie ulegnie również poziom dofinansowania do wydatków związanych z pomocą publiczną na szkolenia specjalistyczne dla dużych przedsiębiorców – z 35% do 25%. By projekty przyniosły jak największe korzyści zdecydowano się podnieść wartości pomocy publicznej udzielanej na szkolenia jednemu przedsiębiorcy w ramach jednego projektu – z 1 do 2 mln euro.

Swoistą nowością jest prowadzenie „efektu zachęty” jako obowiązkowego warunku udzielenia wsparcia. Jak należy rozumieć i wykazać ów efekt ? Odpowiedzi należy szukać w art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 06.08.2008r, zgodnie z którym wsparcie przyznane przedsiębiorstwu wywołuje efekt zachęty, jeśli firma przed rozpoczęciem prac nad projektem lub działaniem złoży wniosek o przyznanie dofinansowania. Dodatkowo gdy o wsparcie ubiega się duże przedsiębiorstwo koniecznym jest aby przedsięwzięcie spełniło przynajmniej jeden z 5 kryteriów:

• przyznanie dotacji na realizację projektu znacznie zwiększy rozmiar/ skalę jego działania

• przyznanie dotacji na realizację projektu znacznie zwiększy zasięg projektu

• przyznanie dotacji na realizację projektu znacznie zwiększy całkowitą kwotę wydaną przez podmiot na projekt

• przyznanie dotacji na realizację projektu znacznie przyspieszy zakończenie jego realizacji

• przyznanie dotacji na realizację spowoduje ze projekt w ogóle zostanie zrealizowany

Już dziś można prognozować, ze firmy szkoleniowe, uczelnie, centra kształcenia ustawicznego jak również inne podmioty nie zawiodą i licznie złożą wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowych, a sama walka o dotacje będzie zacięta. Jak zawsze rywalizacja i zdrowa konkurencja jest pożądana i korzystna z punktu widzenia przedsiębiorstw, które będą starać się podnieść kwalifikacje swoich kadr. Wsparcie otrzymają jedynie największe, najbardziej kompleksowe i najciekawsze projekty miękkie, których efekty poprawią jakość zasobów ludzkich w Polsce.

Projekty szkoleniowe o mniejszym zasięg i oddziaływaniu, ale za to bezpośrednio dostosowane do regionalnych potrzeb rynku pracy, z pewnością będą składane równie licznie, ale w ramach konkursów ogłaszanych na poziomie poszczególnych województw do Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Realizowane projekty mają docelowo przyczyniać się do podniesienia i dostosowania kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnych gospodarek. Narzędzia wspierania zasobów ludzkich, które dają Beneficjentom Instytucje Wdrążające w poszczególnych województwach to dotowanie:

• ogólnych i specjalistycznych szkoleń oraz doradztwa związanego ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m. in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych,

• doradztwa dla firm sektora MSP, w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi)

• szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowanych do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).

Wykwalifikowana kadra zarządzająca czy pracownik to prawdziwy skarb i filar dla firm. Patrząc na wszystkie możliwości, przedsiębiorcom nie pozostanie nic innego jak inwestować w kapitał ludzki, a inwestycje te w pewnością się opłacą i zaowocują trwałym wzrostem i rozwojem firm.

Pin It on Pinterest