Todome

todome_logo„Aktywnie żyj! Karate jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu”

Od 1 września 2006 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Aktywnie żyj! Karate jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu”, którego zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2007 r. Celem projektu jest popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez trenowanie karate tradycyjnego i upowszechnienie tej dyscypliny jako sposobu na spędzenie wolnego czasu.

Klub Karate „TODOME” zaoferował czeladzkiej młodzieży możliwości uprawiania sportu, doskonalenia umiejętności pod okiem profesjonalnego trenera, zdrowej rywalizacji zgodnej z zasadami fair play, oraz kontakt z rówieśnikami. Częstotliwość i dogodne pory treningów Karate pozwoliły na objecie projektem bardzo szerokiej grupy czeladzkiej młodzieży.

W ramach projektu organizowane są treningi karate tradycyjnego, weekendowe obozy integracyjne połączone z treningami, aktywnym wypoczynkiem i turystyką górską, przeprowadzane są zawody na szczeblu regionalnym, a młodzi adepci mają możliwość zdobycia stopienia uczniowskiego (kyu).

Collect Consulting odpowiada za koordynację, promocję i organizację wszystkich działań projektu. Jako podmiot zarządzający prowadzi również monitoring i ewaluację rezultatów projektu oraz obsługuje okresową sprawozdawczość do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006-2007.

Małopolski Projekt Pipeline

logo_pipeline

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 mamy zaszczyt zaprosić Państwa — potencjalnych wnioskodawców Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – do udziału w projekcie „MAŁOPOLSKI PROJECT PIPELINE” realizowanym przez Konsorcjum Firm:

 • Collect Consulting Sp. z o.o.,

 • EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.,

 • INW-EKO Consult Agata Kalandyk

 • oraz Nizielski & Borys Consulting Sp. J.

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Propagując ideę tworzenia dogodnych warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierania inicjatyw korzystnie wpływających na rozwój gospodarczy gmin i miast małopolski, wspólnie dążymy do tego, by dystrybucja i wykorzystanie funduszy strukturalnych jawnie przyczyniło się do realizacji wielu ciekawych, potrzebnych i innowacyjnych projektów.

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest zapewnienie Państwu profesjonalnych i fachowych porad oraz udzielenie bezpłatnego wsparcia doradczego w sporządzaniu oraz weryfikacji dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Naszą ambicją jest, aby Beneficjenci w pełni wykorzystali ogromne możliwości realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, które stawia przed nimi Małopolski Regionalny Program Operacyjny w najbliższych latach.

Zapraszamy więc do zapoznania się z zasadami udziału w MAŁOPOLSKI PROJECT PIPELINE i skorzystania z wiedzy i profesjonalnych porad Naszych ekspertów.

Mamy nadzieję, że doświadczenia wyniesione z tej pionierskiej inicjatywy przyniosą korzyści w latach kolejnych, mierzone liczbą pozyskanych dotacji i pomyślnie zrealizowanych projektów rozwojowych.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Nasz projekt kierujemy do potencjalnych beneficjentów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 tj.

 

 • Jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń

 • Jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną.

 • Szkół wyższych.

 • Przedsiębiorców – osób prawnych zarządzających instytucjami otoczenia biznesu takimi jak: strefy aktywności gospodarczej, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości.

 • Instytucji otoczenia biznesu

Jeżeli planujesz aplikować o wsparcie w ramach następujących działań/schematów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

 • Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Schemat C: Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu

 • Działanie 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej

 • Działanie 5.1. KOM jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej

lub

Twój projekt umieszczony został w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

bądź przygotowujesz inne projekty Województwa Małopolskiego lub jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego w ramach:

 • Działania 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego;

 • Działania 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej;

 • Działania 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego;

 • Działania 7.4. Bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych

możesz skorzystać z profesjonalnego i fachowego doradztwa przy sporządzaniu i weryfikacji dokumentów aplikacyjnych w ramach „Małopolski Project Pipeline”.

Ile godzin wsparcia można uzyskać?

Potencjalny Beneficjent zakwalifikowany do objęcia usługą doradczą będzie mógł uzyskać wsparcie w wymiarze maksymalnie 60 godzin usług doradczych.

Na czym będzie polegać doradztwo?

Jeżeli dysponujecie Państwo przygotowanymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków MRPO, wykonywanie usług doradczych polegać będzie na:

 • weryfikacji oraz opiniowaniu dokumentów przygotowanych przez potencjalnego Beneficjenta lub na jego zlecenie,

 • zdefiniowaniu dalszych działań potencjalnego Beneficjenta prowadzących do realizacji wszystkich wymogów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków MRPO.

Weryfikacja dotyczyć może następujących dokumentów:

 • Wniosku o dofinansowanie

 • Studium wykonalności / biznes planu

 • Raportu o oddziaływaniu na środowisko

 • Innych dokumentów aplikacyjnych

Jeżeli nie dysponujecie Państwo przygotowanymi dokumentami doradzimy fachowo przy sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz opracujemy indywidualną mapę drogową dla projektu Świadczone usługi doradcze nie polegają na sporządzeniu przez Doradcę dokumentacji niezbędnej do aplikowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Jak otrzymać wsparcie?

Nabór zostanie przeprowadzony drogą elektroniczną. O zakwalifikowaniu do objęcia usługą doradztwa decydować będzie kolejność zgłoszeń (godzina otrzymania zgłoszenia – wiadomość e-mail – przez Urząd Marszałkowski). Zainteresowanych skorzystaniem z usług nieodpłatnego doradztwa prosimy o wypełnienie formularza (do pobrania) i odesłania go na adres: mpp@umwm.pl

Niezależnie od tego prosimy o przesłanie formularza w wersji wydrukowanej i podpisanej przez osobę reprezentującą Państwa instytucję na adres:

Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
z dopiskiem „Małopolski Project Pipeline”.

Szkoła Szans

Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów

Celem, uruchomionego w styczniu 2007 roku projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami o różnym statusie społecznym i ekonomicznym. Liderem projektu jest Miejski Zarząd Oświaty przy Urzędzie Miasta Tychy. Firma Collect Consulting jako partner odpowiadała za kompleksowe przygotowanie i zarządzanie projektem, profesjonalne doradztwo przy realizacji kolejnych etapów oraz kontrolę poszczególnych działań.

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Tych, Świętochłowic i gminy Bojszowy. Do realizacji projektu zakwalifikowanych zostało w sumie 51 placówek oświatowych. Na realizację swoich programów szkoły otrzymają w sumie 4 mln zł, które zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”. Autorskie programy rozwojowe będą wdrażane w wybranych szkołach przez najbliższe 2 semestry. Dzieci z tych szkół będą mogły rozwijać swoje umiejętności podczas dodatkowych zajęć i spotkań w kołach zainteresowań. Celem ponadprogramowych zajęć będzie pomoc uczniom wykazującym problemy w nauce oraz wzmocnienie ich motywacji w zdobywaniu wiedzy. Szkoły będą mogły wykorzystać przyznane dofinansowanie na zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, zwiększenie liczby godzin lekcyjnych z różnych przedmiotów, bądź zakup biletów do placówek kulturalno-naukowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

e-biznes

Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu

„Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu” to ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy, którego celem jest wdrożenie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do efektywnego prowadzenia biznesu w Internecie.

e-biznes to unikalny i nowatorski projekt, którego celem jest skuteczne wdrożenie podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego do efektywnego wykorzystywania internetu w prowadzeniu biznesu. Projekt obejmuje także przygotowanie małych i średnich przedsiębiorst (MSP) oraz jednostek samorządowych do wykorzystania podpisu elektronicznego w ich działalności.

Collect Consulting odpowiada za prowadzenie regionalnego Biura Naboru i Doradztwa, którego zadaniem jest obsługa osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach i konsultacjach z terenu województwa śląskiego. Projekt e-biznes przewiduje przeprowadzenie szkoleń, dla co najmniej 5.000 osób z blisko 2.500 przedsiębiorstw i 50 jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w zakresie działania 2.3, którego celem jest rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz promocja rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w zakresie działania 2.3

SEKAP

SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to innowacyjny projekt samorządów, gmin i powiatów Województwa Śląskiego. Polega na stworzeniu teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej. Efektem projektu będzie zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w działalności administracji samorządowej.

Firma Collect Consulting wraz z Partnerami stworzyła konsorcjum, którego zadaniem było świadczenie usług doradczych w zakresie wdrażanych rozwiązań teleinformatycznych we wszystkich fazach realizacji projektu SEKAP. Specjaliści z Collect Consulting byli w szczególności odpowiedzialni za analizę dostarczonych materiałów źródłowych i przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawcy SEKAP.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie przedsiębiorstwa

Źródła finansowania MSP w Polsce

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią około 98% wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce. To właśnie sektor MSP kreuje najwięcej nowych miejsc pracy oraz napędza polską gospodarkę.

Patrząc na źródła finansowania działalności gospodarczej malej i średniej przedsiębiorczości, w tym również inwestycji w rozwój, najczęściej firmy wykorzystują wypracowane środki własne pochodzące z działalności operacyjnej, czy też kredyty handlowe. Świadczy to jeszcze o niskiej skłonności do ponoszenia ryzyka, w stosunku do firm europejskich czy amerykańskich. Jednak w dobie intensywnego wzrostu gospodarczego w Polsce przedsiębiorcy coraz chętniej podejmują decyzję o inwestowaniu w rozwój. Rozbudowują parki maszynowe, wdrażają zaawansowane technologie wytwórcze, czy też wykorzystują systemy wspomagające zarządzanie firmą. Tutaj sam wypracowany zysk niejednokrotnie już nie wystarcza. Tym samym rośnie zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Firmy najczęściej decydują się na pożyczki bądź kredyty inwestycyjne. Niosą one ze sobą korzyści nie tylko wynikające z możliwości sfinansowania i zrealizowania inwestycji prorozwojowych, ale również korzyści wynikające z obniżenia obciążeń podatkowych i podniesienia rentowności kapitałów własnych. Biorąc pod uwagę rosnące rokrocznie zainteresowanie banki i inne instytucje finansowe oferują polskim firmom coraz szerszy wachlarz instrumentów dłużnych na bardzo zróżnicowanych warunkach spłaty. Podobnie z leasingiem, który równie często staje się źródłem finansowania działalności MSP. Małe i średnie przedsiębiorstwa leasingują głównie środki transportu oraz maszyny i urządzenia.

W ostatnich latach źródłem finansowania o szczególnym znaczeniu stały się dotacje unijne oraz inne granty. Możliwość refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych (bo na takiej zasadzie przyznawane jest wsparcie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej) na poziomie kilkudziesięciu procent jest dla małych i średnich firm bardzo atrakcyjna. Firmy chętnie łączą dotacje z kredytem inwestycyjnym, który wykorzystują na prefinansowanie projektu. Wiele inwestycji, w tym przedsięwzięcia wdrażające najnowsze technologie stosowane na świece nie dużej niż 3 lata zostało zrealizowanych w latach 2004-2006. Kolejna 7-latka daje polskim firmom możliwość pozyskania wsparcia rzędu nawet 160 mln PLN, które w oparciu o inwestycje budować będą trwałą przewagę konkurencyjną na świecie.

Coraz liczniej polskie przedsiębiorstwa sektora MSP jako źródło wsparcia wykorzystują kapitał pozyskany z giełdy papierów wartościowych, mimo iż była to raczej domena dużych i średnich firm. Uruchomiony w sierpniu 2007 roku rynek New Connect (platforma obrotu dla młodych spółek o wysokim potencjalne wzrostu) notuje już ponad 70 spółek, a kolejne kilkanaście szykują się do wejścia.

Źródeł finansowania działalności MSP jest wiele. Drobne fundusze pożyczkowe, factoring, emisja papierów dłużnych wykorzystywane są przez wąskie grono firm, albo działające w specyficznych branżach. Niektóre źródła, jak fundusze zalążkowe (seed capital), fundusze wysokiego ryzyka (venture), czy środki aniołów biznesu (business angels) dopiero w Polsce raczkują, ale ich rozwój będzie tym szybszy, im większe zapotrzebowanie na kapitał.

Droga po dotację, czyli unijne ABC!

W większości województw ruszyły pierwsze konkursy dla firm na dofinansowanie projektów inwestycyjnych. To wielka szansa dla polskich przedsiębiorstw, ale i wielkie wyzwanie! Niestety, mimo ogromu doświadczeń wyniesionych z lat 2004-2006, nadal gros projektów przygotowanych jest źle. Dla wielu przedsiębiorców podpisanie umowy o dofinansowanie, jest nie tylko wielkim sukcesem, ale jednocześnie końcem „myślenia projektowego”.

Hołdując błędnemu założeniu „złóżmy wniosek, a potem będziemy się martwić”, skupiają się jedynie na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. To najgorsze z możliwych rozwiązań! Jak więc powinna wyglądać ścieżka ubiegania się o wsparcie unijne, dotację ?? Jak wygląda unijne ABC??

 A – jak absolutnie wszystko przemyśl i zaplanuj

Planowanie jest podstawą wszystkiego. Zanim podejmiemy się próby przygotowania i napisania wniosku o dofinansowanie czy biznes planu, powinniśmy mieć jasno sprecyzowane cele i efekty, które zamierzamy osiągnąć. Dobrze, jeżeli koncepcja projektu wynika z długofalowej strategii rozwoju naszej firmy. Określmy, co ma być przedmiotem naszego projektu, czyli czy wybudujemy nową hale produkcyjną, w której zamontujemy nowoczesną linię technologiczną, czy powiększymy park maszynowy o kilka nowych urządzeń, które pozwolą nam na wprowadzenie nowego produktu do asortymentu. Zbadajmy i wskażmy nasze oczekiwania – rezultaty przedsięwzięcia, czy będziemy mieć większy udział w rynku, czy nową technologię produkcji, czy kontrahentów zagranicznych, a może stworzymy kilka nowych miejsc pracy. Następnie umieśćmy nasz projekt w czasie, czyli stwórzmy harmonogram działania. Myślmy szeroko, czyli planujmy również, kto będzie odpowiedzialny za nasz projekt na etapie wdrażania i to zarówno patrząc z punktu widzenia realizacji technicznej jak i finansowej. Potem zapoznajmy się dogłębnie z dokumentacją konkursową, wzorami wniosku, biznes planu, listą załączników. Dobrze zaplanowane przedsięwzięcie pozwoli nam bez trudu przygotować i złożyć komplet dokumentów.

 B  – jak „biblia”, czyli święte warunki umowy

I tak oto stało się. Nasza firma znalazła się na liście rankingowej, a instytucja wdrażająca zaprasza nas do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Nasze trudy zostały uwieńczone, ale przyznanie dotacji na inwestycje, czy rozwój firmy to dopiero połowa sukcesu. Trzeba pamiętać, że przedsiębiorcom środki wypłacane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Dlatego też dopiero właściwe wdrożenie projektu jest ostateczną miarą sukcesu. Beneficjent w umowie o dofinansowanie zobowiązuje się do pokrycia kosztów, które w projekcie określił jako niekwalifikowane, do prowadzenia systematycznej sprawozdawczości i raportowania, do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu czy do poddania się kontroli i utrzymania efektów projektu przez 5 lat. Wśród kolejnych podejmowanych przez nas działań winny znaleźć się między innymi: zabezpieczenie środków na płynną realizację projektu (na przykład kredyt pomostowy, wypracowane środki własne), wyznaczenie osób odpowiedzialnych za raportowanie (sprawozdania z realizacji projektu), nadzór nad promocją (informowaniem społeczeństwa o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE), ewaluacją efektów projektu (pomiar wskaźników produktu i rezultatu) oraz bieżącym dokumentowaniem, księgowaniem i bieżącym rozliczaniem wydatków inwestycyjnych (FV, protokoły odbioru robót, itp.). Dobrym pomysłem jest opracowanie zasad przepływu informacji i dokumentacji oraz instrukcji realizacji projektu w firmie, a następnie zapoznania z nim wszystkich zainteresowanych pracowników. Z tak zorganizowanym i dobrze poinformowanym zespołem możemy bezpiecznie realizować projekt.

 C  – jak cel osiągnięty

Zwieńczeniem naszych prac jest złożenie wniosku o płatność końcową i ostateczne rozliczenie projektu. Tu czeka nas już tylko kontrola poprawności realizacji projektu. Przedstawiciele instytucji wdrążającej badać będą, czy rzeczywiście realizowaliśmy wszystko to, co zapisaliśmy we wniosku o dofinansowanie, czy wszystkie nasze wydatki są właściwie udokumentowane, czy zakupiony sprzęt posiada stosowne oznaczenie i logotypy, czy prowadzimy promocję projektu i czy osiągnęliśmy zamierzone cele i rezultaty. Jeżeli nasz projekt jest zrealizowany poprawnie, a idąc powyższą ścieżką niemalże modelowy, dostajemy mandat do wypłaty dotacji. Cel został osiągnięty!

Kręta ścieżka w drodze po dotację, czy Unijne ABC? Praktyka pokaże! Miejmy jednak nadzieję, że każdy kolejny rok doświadczeń pozwoli przedsiębiorcom realizować wyłącznie „dobre projekty” oraz efektywniej wykorzystywać dotacje unijne na własny rozwój.

Autor: Małgorzata Okularczyk, Dyrektor Działu Projektów Rozwojowych Collect Consulting Sp. z o.o.

Artykuł pierwotnie ukazał się w „Gazecie Finansowej”, 09 – 15 maja 2008

Inwestycje – tak, ale w kapitał ludzki

Bo siła drzemie w ludziach. W dobie globalizacji to już nie tylko slogan czy hasło reklamowe. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Czas by w niego inwestować. Nie maleje więc zainteresowanie szkoleniami, studiami podyplomowymi czy kursami podnoszącymi kwalifikacje pracowników. Szczególnie oblegane były, są i będą szkolenia czy studia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

… bo siła drzemie w ludziach. W dobie globalizacji to już nie tylko slogan czy hasło reklamowe. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Czas by w niego inwestować. Nie maleje więc zainteresowanie szkoleniami, studiami podyplomowymi czy kursami podnoszącymi kwalifikacje pracowników. Szczególnie oblegane były, są i będą szkolenia czy studia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach poprzedniego okresu budżetowania na lata 2004-2006 projekty miękkie realizowane były w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. W bieżącym okresie programowania środki na projekty szkoleniowe dystrybuowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 -2013. W ramach 2 priorytetów instytucje szkoleniowe, uczelnie wyższe, ale również przedsiębiorstwa mogą starać się o dotację na projekty w zasoby ludzkie.

Mamy za sobą pierwsze nabory wniosków, przeprowadzone w 2008 roku. Pełni doświadczeń, rozczarowań, ale również nadziei spoglądamy w harmonogram najbliższych konkursów realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym. Już w I kwartale tego roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza uruchomić kolejny konkurs w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Poddziałania 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla firm, które chcą podnosić kwalifikacje swoich pracowników. Rozkręcają się również konkursy regionalne. Instytucje Pośredniczące (Urzędy Marszałkowskie bądź Wojewódzkie Urzędy Pracy) rozlicznie ogłaszają terminy naborów wniosków w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Szykują się jednak spore zmiany. Instytucje Wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Już nie tylko języki obce, czy zarządzanie jakością, choć i te z pewnością znajda się wśród współfinansowanych projektów, lecz przede wszystkim kompleksowe oraz wysoce specjalistyczne kursy branżowe, informatyczne, inżynierskie, e-biznesowe i wiele innych. Na rynek mają trafić różnorodne oferty i kierunków studiów, które po pierwsze stanowić będą odpowiedź na istniejące zapotrzebowanie, z drugiej zaś strony przyczyniać się do budowania społeczeństwa opartego na wiedzy.

Kolejna tura aplikacyjna w ramach konkursu dla Działania 2.1.1 PO KL odbywać się będzie w ramach sesji zamkniętej, nie zaś otwartej. Tym samym rywalizacja między uczestnikami opierać się będzie nie o zasadę „kto pierwszy ten lepszy”, lecz o fachową ocenę wartości merytorycznej przedsięwzięcia. Już nie pośpiech, tylko ciekawy pomysł i precyzyjne, przemyślane przygotowanie projektu decydować będzie o przyznaniu dotacji. Konkurs podzielony zostanie na trzy indywidualne ścieżki aplikacyjne, odrębne dla każdego z typów projektów tj.

• ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa dedykowane konkretnej firmie lub grupie firm, przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm, zgłaszane przez przedsiębiorców samodzielnie bądź w partnerstwie z instytucjami szkoleniowymi

• ogólnopolskie projekty doradcze i szkolenia o charakterze otwartym adresowane do przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw

• studia podyplomowe adresowane do pracowników przedsiębiorstw.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym pomocy publicznej spowodowały obniżenie poziomu dofinansowania kursów i szkoleń. Mimo wszystko nadal opłata za udział w szkoleniu bądź studiach w znacznej mierze pokrywana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Niższego poziomu wsparcia muszą spodziewać się przedstawiciele przede wszystkim średnich i dużych przedsiębiorstw. W przypadku szkoleń ogólnych (pozwalających nabyć pracownikowi kwalifikacje, które mogą być wykorzystane zarówno u obecnego pracodawcy, jak i u innych) przedstawiciele średnich firm mogą liczyć na dopłatę na poziomie 70% (w stosunku do 80% wsparcia w poprzednim konkursie). Z kolei decydując się na szkolenie specjalistyczne (pozwalającego nabyć pracownikowi umiejętności i kwalifikacje związane tylko i wyłącznie z jego bieżącym stanowiskiem pracy bądź specyfiką działania i charakterem przedsiębiorstwa) reprezentanci firm średniej wielkości mogą otrzymać wsparcie na poziomie 35 % (uprzednio 45%). Zmianie ulegnie również poziom dofinansowania do wydatków związanych z pomocą publiczną na szkolenia specjalistyczne dla dużych przedsiębiorców – z 35% do 25%. By projekty przyniosły jak największe korzyści zdecydowano się podnieść wartości pomocy publicznej udzielanej na szkolenia jednemu przedsiębiorcy w ramach jednego projektu – z 1 do 2 mln euro.

Swoistą nowością jest prowadzenie „efektu zachęty” jako obowiązkowego warunku udzielenia wsparcia. Jak należy rozumieć i wykazać ów efekt ? Odpowiedzi należy szukać w art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 06.08.2008r, zgodnie z którym wsparcie przyznane przedsiębiorstwu wywołuje efekt zachęty, jeśli firma przed rozpoczęciem prac nad projektem lub działaniem złoży wniosek o przyznanie dofinansowania. Dodatkowo gdy o wsparcie ubiega się duże przedsiębiorstwo koniecznym jest aby przedsięwzięcie spełniło przynajmniej jeden z 5 kryteriów:

• przyznanie dotacji na realizację projektu znacznie zwiększy rozmiar/ skalę jego działania

• przyznanie dotacji na realizację projektu znacznie zwiększy zasięg projektu

• przyznanie dotacji na realizację projektu znacznie zwiększy całkowitą kwotę wydaną przez podmiot na projekt

• przyznanie dotacji na realizację projektu znacznie przyspieszy zakończenie jego realizacji

• przyznanie dotacji na realizację spowoduje ze projekt w ogóle zostanie zrealizowany

Już dziś można prognozować, ze firmy szkoleniowe, uczelnie, centra kształcenia ustawicznego jak również inne podmioty nie zawiodą i licznie złożą wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowych, a sama walka o dotacje będzie zacięta. Jak zawsze rywalizacja i zdrowa konkurencja jest pożądana i korzystna z punktu widzenia przedsiębiorstw, które będą starać się podnieść kwalifikacje swoich kadr. Wsparcie otrzymają jedynie największe, najbardziej kompleksowe i najciekawsze projekty miękkie, których efekty poprawią jakość zasobów ludzkich w Polsce.

Projekty szkoleniowe o mniejszym zasięg i oddziaływaniu, ale za to bezpośrednio dostosowane do regionalnych potrzeb rynku pracy, z pewnością będą składane równie licznie, ale w ramach konkursów ogłaszanych na poziomie poszczególnych województw do Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Realizowane projekty mają docelowo przyczyniać się do podniesienia i dostosowania kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnych gospodarek. Narzędzia wspierania zasobów ludzkich, które dają Beneficjentom Instytucje Wdrążające w poszczególnych województwach to dotowanie:

• ogólnych i specjalistycznych szkoleń oraz doradztwa związanego ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m. in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych,

• doradztwa dla firm sektora MSP, w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi)

• szkoleń, kursów i doradztwa zawodowego (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowanych do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).

Wykwalifikowana kadra zarządzająca czy pracownik to prawdziwy skarb i filar dla firm. Patrząc na wszystkie możliwości, przedsiębiorcom nie pozostanie nic innego jak inwestować w kapitał ludzki, a inwestycje te w pewnością się opłacą i zaowocują trwałym wzrostem i rozwojem firm.

Dotacje na innowacje

Rok 2008 przyniósł przedstawicielom sektora małych i średnich firm długo oczekiwane dotacje inwestycyjne w ramach funduszy strukturalnych na lata 2007-2013. W regionach i na poziomie krajowym ruszyły pierwsze konkursy w ramach których przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie na: inwestycje charakteryzujące się bardzo wysokim stopniem innowacyjności, komercjalizację nowych technologii, rozbudowę działów badawczo-rozwojowych w firmach bądź ich inicjację, rozbudowę i modernizację potencjału technicznego i technologicznego, która skutkować ma wprowadzaniem na rynek nowych lub zasadniczo zmienionych produktów i usług, czy też inwestycję w technologie ICT.

Mimo, iż środki unijne w ramach bieżącego okresu budżetowego są znacznie większe niż w latach 2004-2006 (około 67 miliardów euro w porównaniu do 13 miliardów euro w poprzednim okresie), większe są również oczekiwania względem potencjalnych beneficjentów. I nie chodzi tu tylko o doświadczenie wyniesione z realizacji projektów w ramach funduszy strukturalnych, czy jakość realizowanych przedsięwzięć rozwojowych, lecz przede wszystkim o budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach.

Innowacyjność przestała być jedynie słowem kluczem, a stała się celem samym w sobie. Wiele firm ma kłopot z właściwym definiowaniem innowacyjności. Niejednokrotnie przysłowiowy Kowalski, właściciel czy prezes firmy, potencjalny beneficjent, nietrafnie określi swój projekt jako posiadający znamiona przedsięwzięcia innowacyjnego, a w konsekwencji nie wpisze się w główny cel danego programu operacyjnego, priorytetu czy działania. Nie każde działanie inwestycyjne (modernizacja parku maszynowego, remont pomieszczeń administracyjnych, uruchomienie nowej siedziby) jest projektem innowacyjnym. Dlatego właściwe zrozumienie sensu innowacyjności w głównej mierze determinuje możliwość ubiegania się o dotacje unijne i skuteczność w procesie aplikacyjnym.

Jak należy zatem rozumieć innowacyjność? Definicji „innowacji”, „innowacyjności” jest tak wiele, ile specjaliści i ekspercie na świecie byli w stanie wymyślić i sensownie uzasadnić. Naprzeciw przedsiębiorcom, zagubionym w rozlicznych terminach przytaczanych przez popularne i nie zawsze wiarygodne poradniki, wychodzi międzynarodowy podręcznik metodologiczny z zakresu badań statystycznych innowacji „Oslo Manual 2005″. Definiuje on innowację jako: wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

Istotą innowacyjności jest więc wdrożenie do praktyki gospodarczej nowości w jak najszerszej skali (przedsiębiorstwa, regionu, kraju, globu). I to nie tylko novum w sensie produktu, czy technologii produkcji, choć te są najczęściej spotykane w projektach rozwojowych przedsiębiorstw, ale również „nowości” w funkcjonowaniu i organizacji przedsiębiorstwa oraz w zakresie działań marketingowych. Typologia (taksonomia) innowacji wg Oslo Manual 2005

Rodzaj innowacji Innowacja produktowa (product innovation) oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych.

Innowacja procesowa (process innovation) oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych, metod produkcji lub dostaw.

Innowacja organizacyjna (organisational innovation) oznacza zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych

Innowacja marketingowa (marketing innovation) oznacza zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Innowacyjność przedsięwzięcia inwestycyjnego daje przedsiębiorcy mandat do ubiegania się o wsparcie z funduszy strukturalnych.

A jest o co powalczyć. Wachlarz narzędzi, które wspierają wdrażanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach jest spory. Najwięcej możliwości pozyskania środków na finansowanie innowacji stanowią dotacje unijne. Niemalże 4 mld euro skierowane bezpośrednio dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i ponad 3 mld euro w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych to olbrzymi zastrzyk środków na wzrost innowacyjności polskich firm, choć z pewnością niewystarczający. Dodatkowo wprowadzenie systemu alokacji rocznych gwarantuje, iż do końca 2013 roku firmy będą mogły składać wnioski na dofinansowanie inwestycji. Oczekiwania przedsiębiorców rozbudzone dotacjami w ramach programów przedakcesyjnych (Phare) oraz budżetu na lata 2004-2013 (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) są ogromne. Jak więc wygląda system finansowania innowacji dla przedstawicieli sektora MSP?

Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw to wyzwanie, które postawione zostało nie tylko polskim firmom, ale całej polskiej gospodarce. To strategiczny cel, jaki został wskazany w rządowym dokumencie „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013″. Jego zapisy realizują założenia Strategii Lizbońskiej, zgodnie z którą główną siłą napędową wzrostu produktywności są innowacje, oparte na trzech filarach: badaniach i rozwoju, wiedzy oraz edukacji.

Największym programem operacyjnym, który wpisuje się w realizację Strategii Lizbońskiej jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. W ramach poszczególnych priorytetów wspierane są działania w obszarze badań i rozwoju, innowacji oraz technologii ICT. Układ priorytetów jest nieprzypadkowy i prezentuje on trzypoziomową ścieżkę:

– Badania naukowe i rozwój technologii, czyli tworzenie nowoczesnych rozwiązań;

– Komercjalizacja i mechanizmy finansowania, czyli transfer i finansowanie innowacji dla przedsiębiorstw;

– Dyfuzja i internacjonalizacja zaawansowanych rozwiązań, czyli rozszerzenie zaawansowanych rozwiązań na pozostałe podmioty.

Co Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oferuje przedsiębiorcom w ramach finansowania innowacji? Zapewne najciekawszym i adresowym bezpośrednio do sektora prywatnego jest priorytet IV „Inwestycyjne w innowacyjne przedsięwzięcia”. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie między innymi na:

– Wdrożenie wdrożenia wyników prac B+R dofinansowanych w ramach 1. osi priorytetowej (badań stosowanych i prac rozwojowych: badania przemysłowe i przedkonkurencyjne);

– Działania (doradcze i inwestycyjne) w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w firmie, w tym również przekształcenie firmy w centrum badawczo-rozwojowe;

– Wdrożenie technologii innowacyjnych (własnych lub nabytych), uruchomienie produkcji nowych lub ulepszonych wyrobów w oparciu o wdrożoną technologię – dofinansowanie do spłaty kredytu za pomocą „premii technologicznej” do kwoty 1 mln euro;

– Projekty inwestycyjne o wartości od 8 mln do 160 mln PLN w zakresie zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach;

– Przedsięwzięcia inwestycyjne o dużym znaczeniu dla gospodarki w sektorze produkcyjnym i usługowym o wartości powyżej 160 mln PLN i kreujące nowe miejsca pracy dla minimum 400 osób (działalność produkcyjna) bądź dla 200 osób (działalność usługowa).

Poziom dofinansowania projektów wynika z mapy pomocy regionalnej i jest uzależniony od lokalizacji przedsięwzięcia i wielkości firmy odpowiednio od 30% do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W ramach programu Innowacyjna Gospodarka przedsiębiorcy mogą realizować przedsięwzięcia o wysokim poziomie innowacyjności tj. wdrażać technologie, które funkcjonują na Polskim rynku nie dłużej niż 3 lata na świecie.

Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o wsparcie na inwestycje w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz wdrażania elektronicznego biznesu w ramach Priorytetu VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Małe i średnie firmy mogą uzyskać dotację między innymi na:

– świadczenie usług drogą elektroniczną i wytworzenie produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług (dotacje do 200 tys. PLN);

– tworzenie wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej (dotacje do 2 mln PLN).

Nie bez wsparcia pozostaną również małe i średnie przedsiębiorstwa, które zamierzają realizować inwestycje o niższym poziomie innowacyjności, w oparciu o rozwiązania, które funkcjonują w Polsce dłużej niż 3 lata, czy na mniejszą skalę. W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego firmy będą mogły pozyskać dotację przede wszystkim na:

– rozbudowę przedsiębiorstwa;

– zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa;

– działania modernizacyjne prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

– dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia;

– dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska;

– zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes);

– zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem;

– udział w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

Zarówno zakres, jak i typy projektów inwestycyjnych czy doradczych, różne są dla przedsiębiorstw z poszczególnych województw i uzależnione od indywidualnie określonych dla danego województwa celów, priorytetów i działań. Niemniej jednak bezsprzeczny pozostaje fakt, że w każdym województwie zagwarantowano środki na bezpośrednie wparcie inwestycyjne dla mikro, małych i średnich firm. Podobnie jak w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka poziom dofinansowania przedsięwzięcia zgodny jest z zasadami intensywności pomocy publicznej. Nieco inną kwestią jest wysokość dotacji dla przedsiębiorstwa. Linia demarkacyjna pomiędzy Regionalnymi Programami Operacyjnymi a Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka wyznaczona została na poziomie 2 mln euro, czyli mniej więcej 8 mln złotych. Znaczy to, że projekty inwestycyjne o wartości poniżej tej linii powinny być finansowane w ramach programów regionalnych, zaś większe projekty ze środków programu centralnego Innowacyjna Gospodarka. Decyzje o maksymalnej wysokości wsparcia dla firm pozostawiono w gestii Zarządów Województw, dlatego też część polskich przedsiębiorców będzie się mogła ubiegać jednorazowo o dotację do kwoty 8 mln PLN, część jedynie o kilkaset tysięcy złotych.

Na szczególne względy mogą liczyć przedsiębiorcy z 5 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego, które objęte zostały specjalnym Programem Operacyjnym Polska Wschodnia na lata 2007 -2013. W oparciu o środki unijne firmy będą mogły stworzyć infrastrukturę zaplecza badawczo-rozwojowego oraz zatrudnić wykwalifikowaną kadrę naukową.

Można się również zastanowić, czy poza funduszami strukturalnymi są jeszcze inne źródła i narzędzia finansowania innowacji. W tym miejscu należało by wskazać:

– 7 Program Ramowy Unii Europejskiej,

– CIP – Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji,

– Ustawę o zasadach finansowania nauki – krajowe przedsięwzięcia wspierające innowacyjność m.in. Inicjatywa t-echnologiczna, Program Patent Plus, Program Kreator Innowacyjności;

– Ustawę o wspieraniu niektórych rodzajów działalności innowacyjnej, w tym Fundusz Poręczeń Unijnych czy szereg rozwiązań i instrumentów podatkowych;

– Komercyjne finansowanie dłużne innowacji – pożyczki, kredyty komercyjne;

– Inne możliwości finansowego wspierania innowacji w MSP m.in. seed capital, venture capital, business angels.

Jak widać możliwości są ogromne, jeżeli tylko system dystrybucji środków okaże się efektywny, przedsiębiorcy z pewnością nie zawiodą i już wkrótce rozpocznie się realizacja wielu innowacyjnych projektów.

Łatwiej z doradcą

Jak wybrać firmę świadczącą usługi doradcze przy pozyskiwaniu dotacji z funduszy unijnych i na co zwrócić uwagę w trakcie współpracy z nią.

Pojawienie się wsparcia z funduszy akcesyjnych, a potem strukturalnych spowodowało prawdziwy „wysyp” firm oferujących usługi doradztwa europejskiego. Pod tym pojęciem kryje się zarówno opracowywanie wniosków o dofinansowanie , biznes planów i studiów wykonalności, jak i zarządzanie projektami.

Doświadczenie z poprzedniego okresu programowania funduszy strukturalnych, znajomość programów operacyjnych i wiedza na temat obecnie obowiązujących przepisów to podstawowe kryteria wyboru doradcy. O ile kompetencji w zakresie programów operacyjnych klient nie może sprawdzić (posiadanie akredytacji lub certyfikatów nie jest miarodajne), to doświadczenie jak najbardziej (najlepiej potwierdzone listami referencyjnymi). Skuteczność można ocenić liczbą projektów zatwierdzonych do realizacji w stosunku do złożonych aplikacji. Podawanie sumy pozyskanych dotacji dla klientów nie zawsze świadczy o posiadanym doświadczeniu – firma doradcza mogła opracować dokumentację dla jednego, dwóch przedsięwzięć o dużej wartości (np. w projektach SPO WKP Działanie 2.4, gdzie wiele projektów uzyskało maksymalną kwotę wsparcia równą 5 milionów euro).

Oceniając kompetencje firmy lub konsultanta warto zwrócić uwagę na zakres przedmiotowy przedsięwzięć, dla których były przygotowywane dokumenty aplikacyjne. Jeżeli planujemy projekt inwestycyjny lub dotyczący wdrożenia innowacji, ochrony środowiska, badań i rozwoju, wybór firmy doradczej specjalizującej się w projektach szkoleniowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie nietrafiony.

Zdarza się, że konsultanci podejmują się realizacji zleceń dotyczących projektów, które mają niewielkie szanse na otrzymanie dotacji . Profesjonalny doradca zawsze przedstawi klientowi realną szansę na powodzenie w konkursie. Temu służą pierwsze rozmowy klientem, podczas których zleceniodawca przedstawia swój pomysł (przede wszystkim zakres przedmiotowy, szacowane koszty i efekty), a doradca wskazuje źródło dofinansowania i sprawdza kryteria wejścia, czyli podstawowe warunki, jakie przyszły wnioskodawca i jego projekt musi spełnić, aby ubiegać się o wsparcie.

Należy wystrzegać się doradców, którzy zapewniają, że projekt na pewno otrzyma dofinansowanie. Takie gwarancje są nieuzasadnione ze względu na konkursowy tryb naboru i oceny wniosków, w który wpisana jest nieprzewidywalność wyników. Konsultant może zagwarantować jedynie, że wniosek pozytywnie przejdzie etap oceny formalnej i tego należy od niego wymagać. Drugi etap, ocena merytoryczna, polega na przyznaniu punktów przez członków komisji. Jest ona dokonywana zgodnie z kryteriami (przykładowo: zgodność projektu z politykami i zasadami wspólnotowymi oraz pomocą publiczną, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu i zgodność jego celów z programem operacyjnym i dokumentami strategicznymi, racjonalność i efektywność zaplanowanych wydatków w budżecie – w tym stosunek nakładów do zakładanych efektów, wskaźniki i sposoby ich weryfikacji podczas realizacji przedsięwzięcia i po jego zakończeniu, potencjał wnioskodawcy – zasoby ludzkie, finansowe i rzeczowe niezbędne do wdrożenia projektu, doświadczenie w realizacji podobnych projektów), ale zawsze występuje tutaj element subiektywny. Najlepszym dowodem na to są sytuacje, gdy liczba punktów przyznanych temu samemu projektowi przez dwóch niezależnych ekspertów znacznie się różni.

Do dobrych praktyk należy przedstawienie klientowi, który do tej pory nie realizował projektów ze wsparciem funduszy strukturalnych, obowiązków jakie nakłada na beneficjenta pomocy unijnej umowa o dofinansowanie . Konsultant powinien pomagać klientowi także na etapie podpisywania umowy o dotację. Może zdarzyć się sytuacja, że Instytucja Wdrażająca będzie negocjowała wysokość poszczególnych wydatków.

To, co mogłabym poradzić wnioskodawcom, to ostrożność w uleganiu doradcom przy wpisywaniu zbyt ambitnych założeń i wygórowanych wskaźników we wniosku, za które można wprawdzie otrzymać dodatkowe punkty przy ocenie, ale z ich osiągnięcia wnioskodawca będzie rozliczany. Przykładowo, może to być utworzenie kilku nowych miejsc pracy w projekcie inwestycyjnym, poziom ograniczonej emisji zanieczyszczeń w przedsięwzięciach proekologicznych, liczba osób, które dzięki uczestnictwu w szkoleniu zdobyły pracę. Nieosiągnięcie wskaźników może skutkować zwrotem dotacji.

Zlecenie opracowania dokumentacji zewnętrznemu konsultantowi minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przy aplikowaniu. W większości umów ryzyko niepowodzenia podzielone jest pomiędzy firmę konsultingową a zleceniodawcę. Najczęściej wynagrodzenie podzielone jest na dwie części. Pierwsza może być wypłacona po złożeniu dokumentacji lub po ocenie formalnej wniosku, druga – w postaci premii za sukces – w momencie zatwierdzenia projektu do dofinansowania.

Część wynagrodzenia firmy doradczej zwykle zależy więc od rezultatu pracy. Dlaczego nie całość? Szanujące się (a właściwie: szanujące pracę swoich ekspertów) firmy doradcze za konsultacje w fazie planowania projektu, opracowanie analiz i dokumentów planistycznych pobierają opłatę. Sam wniosek o dofinansowanie i jego wypełnienie za pomocą generatora to ostatni etap pracy. Jeżeli projekt nie zostanie zakwalifikowany do wsparcia, klientowi pozostaje gotowe opracowanie w postaci biznes planu lub studium wykonalności, które może po poprawieniu złożyć ponownie w następnym ogłoszonym konkursie. Klientowi przekazywane jest know-how firmy doradczej, które ma swoją wartość. Niejednokrotnie zdarza się, że współpraca z konsultantem pozwala na tyle wyedukować klienta, że kolejny wniosek przygotowuje samodzielnie.

Firma doradcza nie może wziąć na siebie całego ryzyka, ponieważ wartość merytoryczna projektu i to, jak wypadnie na tle konkurencyjnych projektów ubiegających się o dotację w danej rundzie aplikacyjnej nie zależy wyłącznie od niej. Pomysł na projekt należy przecież do klienta. To, co może zrobić konsultant, to właściwie opisać i uzasadnić cele przedsięwzięcia, zadbać o poprawność wniosku i załączników, sporządzić poprawną i rzetelną analizę finansowo-ekonomiczną.

Rażąco niskie ceny powinny wzbudzić niepokój zleceniodawcy. Tak jak w każdej branży – jakość kosztuje. Rynek doradztwa od kilku lat stabilizuje się, więc należy spodziewać się, że ceny za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oferowane przez firmy o podobnej pozycji i doświadczeniu będą zbliżone. Negocjowana jest zazwyczaj wysokość prowizji (premii za sukces) oraz moment jej wypłaty. Wysokość premii dla firmy doradczej szacowana jest w zależności od wartości i stopnia złożoności projektu, wysokości przyznanej pomocy, a także koniecznych opracowań do wniosku o dotację , co przekłada się na liczbę specjalistów różnych dziedzin zaangażowanych w przygotowanie dokumentacji.

Umowa między wnioskodawcą a firmą doradczą powinna zawierać zapis zobowiązujący zleceniobiorcę do udostępniania wszelkich informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania wniosku o dotację oraz wyznaczeniu osoby lub zespołu do kontaktów ze zleceniobiorcą. Wbrew pozorom klauzula taka nie stanowi wyłącznie zabezpieczenia dla firmy konsultingowej, ale jest korzystna dla obu stron. Opracowanie dokumentacji zawsze wymaga zaangażowania wnioskodawcy. Jego udział nie powinien ograniczać się wyłącznie do dostarczenia danych dotyczących firmy i planowanego przedsięwzięcia, ale także sprawdzaniu na bieżąco postępów w pracach. Przed złożeniem wniosku klient musi zatwierdzić dokumentację przygotowaną przez konsultantów co do kwot, terminów, przedmiotu przedsięwzięcia itd. Wniosek o dofinansowanie to zobowiązanie podmiotu do realizacji projektu zgodnie z zapisami w dokumentacji. Nie bez przyczyny stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie .

 

Artykuł ukazał się pierwotnie w magazynie: „Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw” pod tytułem „Łatwiej z doradcą”, marzec 2008.

Katarzyna Lukoszek

specjalista w Dziale Projektów Rozwojowych, Collect Consulting Sp. z o.o.

Pin It on Pinterest