SMT po raz pierwszy w Tychach!

Miasto Tychy przygotowuje się do projektu pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” i planuje go sfinansować w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Collect Consulting, na zlecenie Tychów, opracuje wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności oraz analizę kosztów i korzyści. Natomiast podstawą wykonania tych dokumentów będzie sporządzona przez naszych ekspertów aktualizacja modelu ruchu, wymagająca przeprowadzenia odpowiednich badań w terenie. Całość tych czynności zostanie po raz pierwszy wykonana w ramach naszej innowacyjnej usługi Smart Modelling Transportation, która w ramach projektu badawczo-rozwojowego finansowana jest także ze środków unijnych!

PPP dla seniorów w Chorzowie

Praktyczne doświadczenie Collect Consulting S.A. w obszarze partnerstwa publiczno – prywatnego pozwoliło na podpisanie kolejnej umowy, tym razem z Miastem Chorzów. Miasto zamierza zrealizować projekt pn. „Realizacja budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego dla osób starszych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Nasi eksperci przygotują kompleksowe analizy przed realizacyjne obejmujące zagadnienia prawne, finansowe, podatkowe oraz techniczne, w szczególności biorąc pod uwagę specyfikę potrzeb dla seniorów.

Aplikacja dla Jeleniej Góry

Na zlecenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Jeleniej Górze eksperci Collect Consulting przygotują kompletną dokumentację aplikacyjną o środki unijne, w szczególności wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu konkursowego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, pn. „Zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów wraz z zakupem i montażem stacjonarnych automatów do sprzedażybiletów, tablic do systemu informacji pasażerskiej oraz doposażenie autobusów w system monitoringu łącznie z instalacją monitoringu miejsc postojowych na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze”