Rzeszów po raz drugi!

Collect Consulting po raz kolejny opracuje dokumenty dla Miasta Rzeszowa związane z transportem publicznym. Tym razem zadania będą obejmowały wykonanie:

  • badań ruchu
  • aktualizacji modelu ruchu wraz z prognozami
  • aktualizacji dokumentów strategicznych
  • trzech studiów wykonalności

Powyższe dokumenty będą podstawą do aplikowania o środki unijne dla trzech projektów z obszaru transportu publicznego, tj. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” oraz „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”. Wszystkie projekty będą dofinansowane z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

PFU dla Powiatu Lublinieckiego

Dział Usług Inżynieryjnych Collect Consulting przygotuje na zlecenie sześciu gmin z powiatu lublinieckiego (Ciasna, Herby, Pawonków, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec) Program Funkcjonalno – Użytkowy dla projektu pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego”. PFU będzie podstawowym dokumentem technicznym na podstawie którego gminy przygotują dokumentację aplikacyjną o środki unijne.

Dokumentacja dla PKM Katowice

Na zlecenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. przygotowujemy pełną dokumentację aplikacyjną, tj. wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, w szczególności studium wykonalności. Dokumentacja będzie podstawą do ubiegania się przez PKM Katowice o dofinansowanie projektu pn. „Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów niskopodłogowych”. Projekt będzie składany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PPParkingi dla Łodzi

Miasto Łódź podpisało z Collect Consulting S.A. umowę na kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji projektu pn. „Budowa parkingów w centrum Miasta w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Projekt będzie składał się z trzech etapów:

Etap I – obejmie badanie rynku i przeprowadzenie analiz przed realizacyjnych

Etap II – obejmie przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia wyboru partnera prywatnego

Etap III – obejmie doradztwo i udział w postępowaniu na wybór partnera prywatnego i zawarcie umowy o PPP.