Collect dla Białegostoku

Miasto Białystok, doceniając nasze skuteczne doświadczenia w aplikowaniu o środki unijne na projekty w obszarze transportu publicznego, zleciło nam wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do czterech takich projektów, tj.: „

  • Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku
  • Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)
  • Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej
  • Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF

Parkingi w Katowicach

Na zlecenie Miasta Katowice, Collect Consulting S.A. przygotuje „Analizę sytuacji parkingowej na Osiedlu Tysiąclecia”. Analiza obejmie m. in.: określenie wielkości potrzeb parkingowych, inwentaryzację powierzchni parkingowych, podział obszaru na obszary funkcjonalne a następnie opracowanie programu budowy parkingów dla zbilansowania istniejącego deficytu.

ITS dla Rzeszowa

Collect Consulting S.A. wykona, na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, koncepcję rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych. W ramach projektu wykonamy m. in. specyfikacje techniczne dla następujących inwestycji:

  • Rozbudowa systemu dynamicznej informacji dla kierowców i odcinkowego pomiaru czasu przejazdu,
  • Rozszerzenie funkcjonalności Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym,
  • Inteligentny system aktywnych buspasów,
  • Budowa systemu dynamicznego ważenia pojazdów,
  • Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego skrzyżowań bez sygnalizacji oraz rond.

Mając powyższe na uwadze, zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do współpracy w obszarze przygotowywania do realizacji inwestycji dotyczących Inteligentnych Systemów Transportu.

Pierwsze PPP dla jednostki badawczej

Zaczynamy specjalizować się w prowadzeniu projektów w obszarze partnerstwa publiczno – prywatnego, które są po raz pierwszy realizowane w danej branży przez podmioty publiczne. Po budynku sądu w Nowym Sączu, rewitalizacji rynku w Kędzierzynie – Koźlu, czy mieszkaniach komunalnych w Pleszewie, rozpoczynamy pierwszy w Polsce projekt, którego stroną publiczną będzie jednostka badawcza, tj. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Eksperci Collect Consulting przygotują analizę przedrealizacyjną dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej siedziby Instytutu (budynków laboratoryjno-biurowych) Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności. Planowany projekt będzie projektem hybrydowym, tj. będzie łączył kapitał partnera prywatnego ze środkami z funduszy unijnych.