Zespół Badawczy Collect Consulting realizuje ewaluację kolejnego projektu dla PFRON.

Celem projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy III”, który PFRON realizuje w partnerstwie z Caritas Polska, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie jest wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Projekt dedykowany jest głównie osobom niepełnosprawnym ruchowo, ale także ich opiekunom czy osobom codziennie pracującym z niepełnosprawnymi.

Zadaniem ekspertów Zespołu Badawczego Collect Consulting jest przeprowadzenie ewaluacji mid-term i ex-post projektu. Badanie mid-term umożliwi ocenę poziomu realizacji wskaźników projektu, mechanizmów wdrażania i komunikacji między partnerami. Rolą Zespołu Badawczego na tym etapie jest wsparcie Partnerów w realizacji działań, zaprojektowanie ewentualnych zaleceń mających na celu usprawnienie realizacji projektu.

Ewaluacja ex-post stanowić będzie natomiast podsumowanie całości realizowanych zadań. Zespół Badawczy przeprowadzi ocenę sposobu realizacji projektu oraz jego rezultatów, co stanowić może dla instytucji realizujących wsparcie cenne wskazówki na przyszłość.

Zapraszamy na kolejne seminarium

Park Przemysłowo – Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium warsztatowym pt.: Procesy rewitalizacyjne w praktyce, stanowiącym część działań edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu pt.: Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W trakcie seminarium warsztatowego poruszane będą zagadnienia dotyczące uregulowań prawnych w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych, technologii rewitalizacji i scenariuszy zagospodarowania terenów zdegradowanych w aspekcie ekonomicznym, technicznym oraz efektów, które można przy ich zastosowaniu uzyskać, a także przedstawione zostaną tematy dotyczące możliwości inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, instrumentów wsparcia procesów rewitalizacyjnych i instrumentów finansowania procesów rewitalizacyjnych oraz uregulowań ustawowych obejmujących bezpośrednio i w sposób kompleksowy problematykę terenów poprzemysłowych.

Celem seminarium warsztatowego jest efektywna dyskusja nad wyżej zaprezentowanymi zagadnieniami, wspólne wyciągania wniosków oraz przedstawianie propozycji usprawnień wybranych problemów.

Do uczestnictwa w seminarium warsztatowym zapraszamy przede wszystkim lokalnych przedstawicieli sektora MŚP i B+R, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także obecnych oraz potencjalnych członków Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.

Trzecie z czterech planowanych seminariów odbędzie się w Hotelu-Restauracji Apogeum w Piekarach Śląskich, ul. Żwirki 16, w dniu 3 października 2013 roku w godzinach 9.00-16.00.

Uczestnictwo w seminarium warsztatowym jest całkowicie bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, poczęstunek, obiad, a także zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Osoby chętne do uczestnictwa w seminarium prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się tutaj.
Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32 203 20 53 w.32/ 512 755 386 lub adresem e-mail: m.szymik@collect.pl