Collect Consulting ewaluuje poziom realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Zespół ewaluacyjny realizuje badanie pn „Ocena ex-post realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013″.

Monitoring stanu wdrożenia założeń RIS odbywa się poprzez badania ankietowe dotyczące rozwoju innowacji w województwie śląskim oraz stopnia budowy regionu innowacyjnego poprzez pomiar wskaźników realizacji RIS.

W trakcie badania dokonany zostanie pomiar wartości wskaźników produktów i rezultatów określonych dla monitorowania wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego oraz o cena stopnia osiągnięcia celów strategicznych i szczegółowych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

Bezpłatne seminarium warsztatowe Procesy rewitalizacyjne w praktyce

Park Przemysłowo – Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich po raz kolejny zaprasza do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach projektu Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące tematy: procesy rewitalizacyjne w aspekcie społecznym i urbanistycznym, przygotowanie terenów poprzemysłowych do pełnienia funkcji gospodarczych oraz finansowanie procesów rewitalizacji. Kontynuację szkolenia będą stanowiły warsztaty z zakresu rewitalizacji, które odbędą się w październiku. Całość przedsięwzięcia zostanie zwieńczona konferencją, mającą charakter podsumowujący przebieg całego projektu.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim lokalnych przedstawicieli sektora MŚP i B+R, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także obecnych oraz potencjalnych członków Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.

Najbliższe szkolenie z tego cyklu odbędzie się 05 września 2013 r. w Hotelu-Restauracji Apogeum w Piekarach Śląskich, ul. Żwirki 16, w godzinach 9.00-16.00.

Uczestnictwo w szkoleniu jest całkowicie bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, poczęstunek, obiad, a także zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się tutaj.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32 203 20 53 w. 24 lub adresem e-mail: a.jedrzejczyk@collect.pl

Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym

Konsorcjum Collect Consulting S.A. oraz Instytut Partnerstwa Publiczno- Prywatnego Instytut PPP, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące realizacji inwestycji w ramach Przedsięwzięcia pod nazwą:
„Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim”.

Zachęcamy wszystkie podmioty prywatne zainteresowane udziałem w tym Przedsięwzięciu do zapoznania się z założeniami Powiatu Mińskiego odnośnie realizacji inwestycji oraz udzielenia informacji zwrotnej. Państwa opinia będzie miała istotne znaczenie dla Powiatu Mińskiego podczas planowania kolejnych działań zmierzających do realizacji projektu (w tym wyboru formuły).

udostępnionym Memorandum Inwestycyjnym znajdą Państwo opis Przedsięwzięcia, z kolei w dokumencie Test rynku znajduje się 18 pytań. Prosimy o odesłanie Państwa odpowiedzi najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2013 r. na adres dawid.zalewski@ippp.pl.

Ewaluacja projektu międzynarodowego

Eksperci Zespołu Badawczego Collect Consulting rozpoczęli realizację ewaluacji zewnętrznej projektu “HEALTHEQUITY 2020- REDUCING HEALTH INEQUALITIES: PREPARATION FOR ACTION PLANS AND STRUCTURAL FUNDS PROJECTS”.

Ewaluowany projekt realizowany jest przez partnerów z Polski, Holandii i Słowenii, a jego celem jest pomoc Państwom Członkowskim w opracowaniu planów działania zmierzających do niwelowania nierówności zdrowotnych, co z kolei ma przyczynić się do efektywnego wydatkowania funduszy unijnych.

Rolą Zespołu Badawczego Collect Consulting jest wspieranie partnerów projektu w realizacji poszczególnych działań poprzez weryfikację poziomu wdrażania celów projektu, możliwości implementacji przygotowywanych narzędzi i planów oraz analizy czynników sprzyjających i barier związanych z wdrażaniem poszczególnych działań realizowanych w ramach projektu.

Collect Consulting S.A. dla Spółdzielni Mieszkaniowej Sadyba

Collect Consulting S.A. realizuje dla Spółdzielni Mieszkaniowej Sadyba usługę w ramach projektu „Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej SADYBA w Katowicach”, która swym zakresem obejmuje:

  1. pełnienie funkcji Kierownika Projektu –zarządzanie realizacją projektu,
  2. prowadzenie księgowości projektu,
  3. pełnienie funkcji Inspektora nadzoru techniczno-autorskiego,
  4. prowadzenie promocji projektu.

Przedmiot postępowania jest dofinansowany ze środków przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI „ Zrównoważony rozwój miast”, Działanie 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 6.2.1. „Rewitalizacja.

Wartość projektu: 10 401 515.03 PLN
Wartość dofinansowania: 6 189 325.17 PLN