Collect Consulting dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Zespół Badawczy Collect Consulting na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku realizuje badanie dotyczące zjawiska woorking poor, tzw. biednych pracujących/pracujących ubogich.

Zjawisko working poor jest stosunkowo nowe i dotąd niezbadane. Wg danych CBOS w 2008 roku biedni pracujący stanowili 6,6% dorosłych Polaków. Dotychczas nauki społeczne traktowały zjawiska pracy i biedy rozłącznie lub pokazywały, jak obszar drugi (biedę) da się wyjaśnić przez brak pierwszego (praca i zatrudnienie). Problematyka biedy osób pracujących związana jest z szeregiem czynników takich jak wykonywanie tzw. „prac śmieciowych”, zajęć niskoopłacanych, odtwórczych czy uniemożliwiających drogę awansu. Jednakże bieda pracujących nie wynika tylko z niskich zarobków, może wiązać się np. z dużą liczba osób w gospodarstwie domowym.

Celem badania „Zagrożenie ubóstwem wśród osób pracujących w województwie podlaskim” jest zdiagnozowanie nowego zjawiska, zbadanie skali i specyfiki ubóstwa osób pracujących w województwie podlaskim. Poznanie czynników wpływających na biedę osób pracujących pozwoli na jego zdefiniowanie oraz podjęcie przez odpowiednie organy działań zaradczych.