Collect Consulting S.A. realizuje kolejny projekt badawczy

Celem przedsięwzięcia „Badanie ewaluacyjne ex-ante i ex-post w projekcie systemowym >Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie<” jest zbadanie poziomu kompetencji społeczno-zawodowych uczestników projektu „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”. Badania zostaną przeprowadzone na wejściu uczestników do projektu (ex-ante) oraz po zakończeniu udziału (ex-post), a wyniki posłużą ocenie stopnia, w jakim projekt wpłynął na rozwój kompetencji miękkich ON.

Badania obejmą wszystkich uczestników projektu – 400 osób niepełnosprawnych z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie (w tym: 300 osób z uszkodzonym wzrokiem oraz 100 osób chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne) oraz obejmą zasięgiem cały kraj.

Projekt „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.