Zespół projektów badawczych Collect Consulting dla Ministerstwa Rolnictwa

Miło nam poinformować, iż eksperci zespołu projektów badawczych, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa, realizują projekt pn. „Ocena funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w Polsce w kontekście spełniania warunkowości ex ante zawartej w projekcie rozporządzenia PE i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Założeniem jest przeprowadzenie badania systemu doradztwa dla rolników, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych w ramach Działania 114 „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prowadzone badanie uwzględniać będzie analizę obecnie funkcjonującego systemu rolnictwa oraz udzieli odpowiedzi na pytania o konieczne zmiany w tym zakresie. Głównymi celami projektu jest przeprowadzenie analizy struktury i ocena jakości systemu doradztwa dla rolników, ocena skuteczności powyższego Działania oraz propozycje ukierunkowania wsparcia systemu doradztwa na nowy okres programowania (2014-2020).

Wyniki badania będą odpowiadały na kluczowe kwestie przed którymi stoi Polska w kontekście uzyskania od UE nowych środków na modernizację wsi. Tylko finansowanie zadań adekwatnych do sytuacji polskiej oraz możliwości rolników da pożądane rezultaty w postaci zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów tkwiących we wsi.

Eksperci Collect Consulting dla Powiatu Przasnyskiego

W ramach prac nad strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008-2020, Collect Consulting S.A. przygotowuje wnioski do instytucji właściwych w sprawie uzgadniania zakresu prognozy oddziaływania na środowisko. Ponadto eksperci przygotowują ogłoszenia oraz materiały do konsultacji społecznych, pisma związane z opiniowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przez właściwe instytucje oraz uzasadnienie związane z udziałem społeczeństwa. Eksperci przygotują również streszczenie prognozy i podsumowanie – zgodnie z ustawą z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Eksperci Collect Consulting S.A. dla Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Na zlecenie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych eksperci Collect Consulting przeprowadzili analizę projektów realizowanych w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem zadania była identyfikacja czynników wpływających na wydłużenie okresu realizacji projektów lub opóźnienia występujące w projektach, identyfikacja czynników wpływających na zmniejszenie lub wzrost poziomu wydatków ponoszonych w ramach projektów oraz analiza poziomu oszczędności w projektach V Priorytetu POIiŚ wraz z oszacowaniem przewidywanego harmonogramu uwalniania kwot.

Celem głównym badania jest określenie optymalnego sposobu wykorzystania oszczędności w ramach V Priorytetu POIiŚ. Wyniki badania zostaną wykorzystane do wypracowania strategii zagospodarowania uwolnionych kwot.