Na drodze do pozyskania inwestora –wspiera Collect Consulting S.A.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Radomiu Collect Consulting S.A. opracował „Studium pozyskania inwestora dla terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia”.
W dokumencie zawarte są informacje na temat charakterystycznych cech terenu objętego opracowaniem, udogodnień dla przyszłych inwestorów, sytuacji społeczno-ekonomicznej warunkującej pozyskanie inwestora, analiza rynku terenów inwestycyjnych w regionie oraz analiza konkurencyjności miasta Radomia. Dokument stanowi również podręcznik dla inwestora, w którym przedstawiono krok po kroku czynności, jakie musi on podjąć od momentu pozyskania terenu inwestycyjnego poprzez wszystkie etapy przeprowadzenia inwestycji.
Studium przygotowano w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej oraz niemieckiej w łącznym nakładzie 300 egzemplarzy.
Prace nad opracowaniem studium zwieńczyła konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Miasta Radomia oraz doradców Collect Consulting S.A.

Collect Consulting S.A. dla MWV Bydgoszcz Sp. z o.o. i MWV Manufacturing Bydgoszcz Sp. z o.o.

Miło nam poinformować, iż eksperci Collect Consulting S.A. przez 17 kolejnych miesięcy będą zarządzali projektem „Inwestycja w kadry MWV Bydgoszcz Sp. z o.o. i MWV Manufacturing Bydgoszcz Sp. z o.o.”. Przedsiębiorstwa te otrzymały dofinansowanie dla dedykowanego projektu szkoleniowego dla 157 własnych pracowników. Projekt skupia się na szkoleniach z zarządzania, organizacji pracy własnej, kompetencji miękkich oraz cyfrowych, jak również na szkoleniach branżowych. Łączna wartość projektu to blisko 730 tyś. zł. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kolejne badanie ewaluacyjne – „Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim”.

Firma Collect Consulting prowadzi badanie działań, które były podejmowane na Dolnym Śląsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a które dotyczyły poprawy jakości edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian organizacyjnych w szkołach, rozszerzenia oferty edukacyjnej, wprowadzenia lub rozszerzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz rozszerzenia oferty w zakresie edukacji przedszkolnej.

Główne cele podejmowanych działań w ramach PO KL dotyczyły wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Istotne było również skupienie się na działaniach podnoszących jakość szkolnictwa, co przekłada się na funkcjonowanie absolwentów na rynku pracy.

Badanie zostanie przeprowadzone z różnorodnymi grupami respondentów związanymi z edukacją m.in. nauczycielami, dyrektorami, rodzicami uczniów, absolwentami, ekspertami.
Finalnym efektem prac będzie publikacja skierowana do szerokiego grona odbiorców dotycząca zmian występujących w zakresie edukacji na Dolnym Śląsku. Problematyka będzie omówiona w kontekście wspierania edukacji ze środków PO KL.