Zespół badań i ewaluacji dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Eksperci zespołu badawczego Collect Consulting rozpoczęli realizację kolejnego badania ewaluacyjnego pn. „Badanie adekwatności i efektywności realizowanego wsparcia w ramach Poddziałania 1.3.6 oraz w komponencie regionalnym PO KL w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych”. Ogólnopolskie badanie na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczy oceny wsparcia realizowanego w ramach PO KL skierowanego do osób niepełnosprawnych. W toku procesu badawczego wykorzystany zostanie szereg metod i technik badawczych, w tym badanie ilościowe na próbie ponad 1000 niepełnosprawnych respondentów. Ponadto przeprowadzona zostanie obszerna analiza typu „desk research” oraz badania jakościowe wśród przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację projektów. Badanie posłuży udoskonaleniu oferowanych osobom niepełnosprawnym form wsparcia realizowanych ze środków unijnych.

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego klientem Collect Consulting S.A.

Na zlecenie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego eksperci Collect Consulting realizują badanie 18 Lokalnych Grup Działania z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego.
Badanie pozwoli na ocenę stanu zaawansowania założonych w Lokalnych Strategiach Rozwoju przedsięwzięć. Eksperci ocenią także sposób i efektywność działania każdej z LGD, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności realizacji budżetu.
Ważny element badania stanowi również ocena, na ile każda z działających na terenie województwa świętokrzyskiego LGD jest rozpoznawalna w obrębie obszaru objętego jej działalnością oraz jak jej działalność jest oceniana przez mieszkańców.
Wyniki badania przeznaczone są dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, które w imieniu oraz na rzecz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pełni zadania związane z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy klientem Collect Consulting S.A.

Miło nam poinformować, iż na zlecenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, eksperci Collect Consulting S.A. opracują program inwestycji oraz program funkcjonalno-użytkowy budowy budynku wielofunkcyjnego wieży portu lotniczego wraz ze strażnicą wojskowej straży pożarnej na terenie kompleksu wojskowego Leźnica Wielka dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4395 położonego na terenie Leźnicy Wielkiej.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. opracowanie programu inwestycji, programu funkcjonalno–użytkowego, opisu przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, projektu umowy na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.