Postępowanie PPP w Sosnowcu zakończone sukcesem!

Miło nam poinformować, iż Miasto Sosnowiec przy wsparciu ekspertów Collect Consulting SA wyłoniło Operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT) – Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. z Sosnowca. 25 lipca podpisano umowę na zarządzanie Parkiem w oparciu o przepisy Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 r.,

Eksperci Collect wspierali Miasto w całym procesie wyboru podmiotu zarządzającego przygotowując analizy prawno-organizacyjne i finansowo-ekonomiczne, dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postepowania koncesyjnego, a także brali udział w sesjach negocjacyjnych z oferentami. Jednocześnie dziękujemy Miastu za partnerską współpracę i gratulujemy wspólnego sukcesu.

Collect Consulting S.A. podpisuje umowę ramową na świadczenie usług doradczych w projektach realizowanych w formule PPP

Miło nam poinformować, iż firma Collect Consulting S.A. w najbliższym czasie podpisze umowę ramową dotyczącą doradztwa w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z dodatkowym wsparciem już na etapie realizacji. To zadanie w ramach projektu systemowego realizowanego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości, mającego na celu promowanie modelu PPP, jako instrumentu współpracy sektora publicznego i prywatnego przy realizacji zadań publicznych.

Wśród działań objętych powyższym projektem systemowym przewidziane jest wsparcie doradcze dla podmiotów publicznych i przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia w formule PPP, które zostaną wyłonione podczas 2 konkursów przeprowadzonych w ramach projektu.

Wybrane w konkursie i mogące w przyszłości uchodzić za modelowe projekty PPP, otrzymają kompleksowe wsparcie eksperckie obejmujące:
1) przygotowanie niezbędnej dokumentacji przedinwestycyjnej, związanej z procedurą wyboru inwestora prywatnego (wsparcie dla podmiotów publicznych);
2) wsparcie dla kluczowych procesów związanych z wykonywaniem umowy o PPP (wsparcie dla podmiotów publicznych i prywatnych przez okres maksymalnie 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o PPP).

Zakres wsparcia będzie ustalany indywidualnie do potrzeb każdego z wyłonionych w konkursie projektów PPP.

Związek Gmin „Czyste Mazury” kolejnym klientem Collect Consulting S.A.

Miło nam poinformować, iż w wyniku postępowania ogłoszonego przez Związek Gmin „Czyste Mazury” z Mrągowa, w skład którego wchodzi 14 gmin, wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum, które liderem jest Collect Consulting S.A. Przedmiotem prac jest opracowanie analizy systemu gospodarki odpadami na terenach gmin należących do Związku i dostosowanie go do przepisów wynikających z aktualizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

To czwarty projekt z zakresu gospodarki odpadami realizowany przez ekspertów Collect Consulting S.A.

Rewitalizacja i Partnerstwo Publiczno-Prywatne w nowej perspektywie finansowej UE

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu wraz z ekspertami Collect Consulting S.A. zapraszają na studia podyplomowe pn. „Rewitalizacja i Partnerstwo Publiczno-Prywatne w nowej perspektywie finansowej UE”.

Studia mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zagadnień związanych z procesami rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz możliwych mechanizmów finansowania tego typu inwestycji. Celem jest przygotowanie uczestników do pozyskiwania funduszy zewnętrznych na projekty rewitalizacyjne rozumiane nie tylko w aspekcie technicznym ale przede wszystkim kompleksowo z uwzględnieniem materii społecznej. Kształcenie jest realizowane według nowoczesnego modelu zintegrowanego kładącego duży nacisk na umiejętności praktyczne. Studia przeznaczone są dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Studia trwają dwa semestry o łącznej liczbie 210 godzin dydaktycznych. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2012 r., a kończą w czerwcu 2013 r. obroną pracy dyplomowej. Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym 2 razy w miesiącu.

Małgorzata Okularczyk, członek zarządu Collect Consulting S.A. zapozna słuchaczy z narzędziami nowoczesnej inżynierii finansowej, z kolei Witold Grzybowski, partner w Collect Consulting S.A. omówi zagadnienia dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej informacji udziela:
dr inż. Tomasz Cisek

Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,
Instytut Inżynierii Produkcji,
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska
ul. Roosevelta 26-28
41-800 Zabrze
Tel. (32) 277-73-50
Więcej informacji na www.polsl.pl

Zapraszamy!

Projekt dla Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach!

Miło nam poinformować, iż projekt przygotowany przez doradców Collect Consulting S.A. na zlecenie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach otrzymał dofinansowanie ramach Poddziałania 2.3.4 „Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt dotyczy realizacji dwóch edycji studiów podyplomowych o profilu „Zarządzanie w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego” i skierowany jest do przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych – dyrektorów, głównych księgowych, czy kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w projekcie. Początek rekrutacji planowany jest na lipiec 2012r.