Doradcy Collect Consulting wspierają Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Zadaniem doradców Collect Consulting było opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności projektu, którego celem jest uruchomienie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu własnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Kół Zębatych (CDBKZ). W skład przyszłego centrum wchodzić będą trzy nowo utworzone laboratoria, w tym dokładności geometrycznej kół zębatych, badań wytrzymałościowych oraz badań materiałowych.

W założeniach działalności Centrum Dydaktyczno-Badawczego Kół Zębatych jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studiów pierwszego stopnia (studia inżynierskie) oraz dla planowanych studiów uzupełniających drugiego stopnia (studia magisterskie) na Wydziale Mechanicznym. Inwestycja planowana jest do sfinansowania jako projekt kluczowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Collect Consulting zarządza projektem M.A.S.T w ramach SouthBaltic Region Programme

Collect Consulting rozpoczął zarządzanie projektem międzynarodowym M.A.S.T. (Maritime Education and  Sailing Training for Young People) finansowanym w ramach SouthBaltic Region Programme. Partnerami w tym projekcie są instytucje z Polski, Litwy, Niemiec, Szwecji i Danii. Po polskiej stronie w projekcie biorą udział żaglowce Generał Zaruski, Śniadecki, ze Szwecji żaglowiec Sarpen, litewski Brabander oraz duński Roret. Część środków projektu M.A.S.T zostanie przeznaczona na wykończenie obecnie remontowanego żaglowca Generał Zaruski oraz innych tradycyjnych bałtyckich żaglowców, tak, aby służyły celom edukacji morskiej młodzieży. Pomysł stworzenia oferty niekomercyjnych rejsów edukacyjnych po Bałtyku dla międzynarodowych grup młodzieży zrodził się zainspirowany ideałami Generała Zaruskiego. Oferta M.A.S.T. kierowana jest do młodzieży w wieku 15-25 lat z grupy tzw. wykluczenia społecznego. Program rejsów, oprócz sportu i wypoczynku w grupie, przewiduje również naukę umiejętności i wiedzy przydatnej do zdobycia zawodu i pierwszej pracy.

 

http://www.mast-project.eu/

Program naprawczy dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Analiza sytuacji Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., wskazanie podstawowych elementów determinujących jego obecne oraz przyszłe działanie jak również propozycje niezbędnych do wprowadzenia zmian to główne zadania, jakie spółka powierzyła ekspertom Collect Consulting S.A.

Przygotowanie programu naprawczego poprzedził blisko miesięczny audyt finansowo-organizacyjny prowadzony na miejscu. Metodologię uzupełniły bezpośrednie wywiady z personelem zatrudnionym w szpitalu.

Program naprawczy opracowany przez ekspertów Collect Consulting podzielony został na trzy kilkumiesięczne etapy. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. rozpoczął jako spółka na prawach kodeksu handlowego z całościowym udziałem Gminy Miejskiej Zabrze z dniem 5 września 2008r., a działalność leczniczą rozpoczął 1 listopada 2009 roku.

 

Collect Consulting i 7 Program Ramowy

Miło nam poinformować, iż Collect Consulting S.A. wspólnie z Politechniką Śląską w Gliwicach złożył swój projekt w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, w ramach konkursu „Innovative design and operation of new or upgraded efficient urban transport interchanges”.

Projekt TRANSCOM będzie projektem badawczym, w którym wezmą udział partnerzy z czterech krajów: Polski, Niemiec, Czech i Słowacji, w tym m.in. Instytut Fraunhofer. Celem projektu będzie określenie wpływu harmonijnego funkcjonowania systemów transportowych w dużych aglomeracjach na zrównoważony rozwój tych obszarów miejskich oraz nawiązanie współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, instytucjami naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, w celu aktywizacji i wzrostu ich konkurencyjności oraz poprawy mobilności społeczeństw.

Rozbudowa ośrodka rekreacyjno-szkoleniowego Napoleon przy wsparciu funduszy UE

Kolejny sukces konsultantów Collect Consulting S.A! Rozbudowa ośrodka rekreacyjno-szkoleniowego Napoleon w gminie Lipie przygotowana przez ekspertów firmy to jeden z pięciu najwyżej ocenionych projektów zgłoszonych w ramach konkursu o dofinansowanie w ramach działania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. O wsparcie ubiegało się 199 przedsięwzięć.

Konsultanci Collect Consulting S.A. pozyskali dla klienta, Agencji Usług Specjalnych „Alfa” ponad 400 tys. zł dofinansowania ze środków funduszy unijnych. Projekt przewiduje rozbudowę ośrodka rekreacyjno-szkoleniowego Napoleon na terenie gminy Lipie. W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną dwa budynki, zakupiony zostanie również nowy sprzęt, który uatrakcyjni ofertę ośrodka.