Collect Consulting dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

 

Konsultanci Collect Consulting przygotowali koncepcję architektoniczno-funkcjonalną dla projektu pn. „Podniesienie jakości świadczeń usług medycznych poprzez wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota”. Opracowano również kompletną dokumentację aplikacyjną (w tym studium wykonalności) na potrzeby konkursu w ramach Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Przedmiotem projektu jest informatyzacja jednostki użyteczności publicznej – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota.

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. klientem Collect Consulting

Doradcy Collect Consulting opracowują studium wykonalności inwestycji „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – Etap II” realizowanej dla Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz aktywizacja gospodarcza Tarnowa poprzez rozbudowę Strefy Aktywności Gospodarczej „Mechaniczne” i stworzenie możliwości do lokowania się nowych podmiotów gospodarczych.
Realizowany projekt przyczyni się do ożywienia społeczno-gospodarczego Tarnowa oraz całego Subregionu Tarnowskiego. Wartość projektu wynosi 10,5 mln zł

Collect Consulting dla Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich

W dniu 22 czerwca Collect Consulting zorganizował szkolenie dla przedstawicieli Parku Przemysłowo-Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich. Szkolenie dotyczyło rozliczania projektów unijnych, a w szczególności było poświęcone rozliczaniu projektu już realizowanego przez EkoPark w ramach Poddziałania 1.1.2 „Promocja inwestycyjna”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Dobre inwestycje – wymierne korzyści. Promocja terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich”.

Eksperci Collect Consulting dla Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol

Collect Consulting na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol opracuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i ogłosi przetarg na zakup i dostawę sprzętu medycznego.
W ramach umowy eksperci Collect opracują kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy, a następnie wesprą Urząd w ogłoszeniu o przetargu na zakup i dostawę sprzętu medycznego. Eksperci wesprą także Urząd w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców, w opracowywaniu zmian SIWZ oraz w formułowaniu rozstrzygnięć protestów na zapisy SIWZ.

Collect Consulting dla Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki

Urząd Gminy Dobrzeń Wielki realizuje projekt polegający na sporządzeniu opinii prawnej oraz analizy ekonomiczno-finansowej w zakresie oceny możliwości realizacji przedsięwzięcia w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, polegającego na oddaniu do eksploatacji partnerowi prywatnemu istniejącej sieci cieplnej.

Collect Consulting odpowiada za opracowanie części finansowo-ekonomicznej przedsięwzięcia, w tym określenia wartości przedmiotu umowy, warunków finansowych rozliczeń pomiędzy partnerami przedsięwzięcia oraz oszacowania przyszłych korzyści partnera prywatnego celem uniknięcia nadmiernej rekompensaty dla partnera prywatnego.